Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Odsetki od kredytu na mieszkanie jako koszt podatkowy

123RF
Przedsiębiorca może rozliczyć podatkowo wydatki zwišzane z lokalem wykorzystywanym na cele działalnoœci gospodarczej.

Prowadzę działalnoœć konsultingowš. Kupiłem mieszkanie i na biuro przeznaczyłem jeden pokój. Czy mogę wpisać do księgi przychodów i rozchodów częœć odsetek od kredytu, jaki zacišgnšłem na zakup mieszkania? – pyta czytelnik.

Jeœli częœć lokalu faktycznie jest przeznaczona na działalnoœć, to zwišzane z niš wydatki mogš być wpisane do księgi jako koszt uzyskania przychodów. Oczywiœcie proporcjonalnie. Przykładowo, jeœli wykorzystujemy na cele służbo- we jednš pištš mieszkania, to do kosztów zaliczymy tylko 20 proc. wydatków. Ta zasada powinna też dotyczyć odsetek od kredytu na zakup firmowego lokalu.

Co na to fiskus? Z reguły zgadza się na rozliczenie odsetek w kosztach. Spójrzmy na interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2015 r. (IPPB1/4511-1041/15-4/AM). Wystšpił o niš radca prawny, który na prowadzenie działalnoœci przeznaczył 25 proc. mieszkania. Jest to pokój, w którym spotyka się z klientami i przechowuje dokumenty oraz toaleta (także przeznaczona dla klientów). Przedsiębiorca co miesišc spłaca odsetki od kredytu hipotecznego. Chciałby je zaliczyć – oczywiœcie proporcjonalnie – do podatkowych kosztów.

Skarbówka się z tym zgodziła. Podkreœliła, że wysokoœć odsetek należy wyliczyć w takiej proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia lokalu wykorzystywana w działalnoœci gospodarczej do całkowitego metrażu (czyli w tej sytuacji 25 proc.).

Izba Skarbowa w Warszawie także kilka lat wczeœniej (interpretacja z 8 lutego 2008 r., IPPB1/415-403/07-2/JB) zaakceptowała rozliczenie radcy prawnego odliczajšcego odsetki od kredytu na mieszkanie, które po ponad roku od zakupu przeznaczył częœciowo na kancelarię. Skarbówka uznała, że odsetki zapłacone do dnia przekazania œrodka trwałego (lokalu) do używania stanowiš element jego wartoœci poczštkowej, którš można amortyzować, natomiast uregulowane po tym dniu sš bezpoœrednim kosztem uzyskania przychodów.

Korzystna dla podatników jest też interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 grudnia 2012 r. (ITPB1/415-1077/12/ 12/MW) dotyczšca rozliczeń podatkowych poœrednika w obrocie nieruchomoœciami wykorzystujšcego na potrzeby działalnoœci 30 proc. swojego mieszkania.

Nie wszystkim jednak udaje się przekonać fiskusa. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 13 stycznia 2014 r. (IBPBI/1/415-31/14/ZK) nie zgodziła się na odliczenie odsetek od kredytu na mieszkanie, w którym pokój przeznaczony został na prowadzenie działalnoœci przez tłumaczkę. Powód – lokal był kupiony prawie rok przez otwarciem firmy. Izba skarbowa stwierdziła, że kredyt został przyznany na zakup lokalu przeznaczonego do własnych celów mieszkaniowych. Nie został więc zacišgnięty na potrzeby działalnoœci gospodarczej. Również jego spłata następuje niezależnie od tego, czy tłumaczka prowadzi firmę. Nie ma więc zwišzku między poniesieniem wydatku na odsetki a przychodem z działalnoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL