Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Dla kogo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

123RF
1 stycznia 2018 r. weszła w życie niekorzystna zmiana przepisów dotyczšca 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Od tej daty preferencyjnš stawkę mogš stosować wyłšcznie przedstawiciele okreœlonych zawodów.

Ta zmiana jest niekorzystna dla wielu grup zawodowych, w tym m.in. projektantów, tłumaczy, grafików czy informatyków, którzy dotychczas korzystali ze zwiększonych kosztów uzyskania przychodów, a nie mogš tego robić na gruncie nowych przepisów.

Zmianę wprowadziła ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie z poczštkiem 2018 r.

Liczył się utwór...

Dotychczas możliwoœć skorzystania z 50-proc. kosztów uzyskania zależała przede wszystkim od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu. W konsekwencji z tej możliwoœci korzystali przedstawiciele wielu zawodów, jak choćby informatycy, graficy czy różnego rodzaju doradcy, którzy w ramach swoich obowišzków tworzyli utwory różnego typu. Pracodawcy wprowadzali w umowach o pracę specjalne klauzule ustalajšce zasady podziału wynagrodzenia w zależnoœci od tego, czy wynikiem wypełniania obowišzków był utwór, czy też nie.

... a nie zawód

Od nowego roku z tej ulgi mogš korzystać wyłšcznie osoby prowadzšce œciœle okreœlonš działalnoœć wskazanš wprost w ustawie, w tym działalnoœć twórczš w zakresie architektury, literatury pięknej, muzyki, fotografii, programów komputerowych oraz dziennikarze. Lista ta w praktyce może jednak budzić wiele wštpliwoœci, a póki co brakuje oficjalnych interpretacji wymienionych pojęć. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać na wykładnię tych przepisów wydanš przez Ministerstwo Finansów lub interpretacje indywidualne. Dla przykładu, ustawa nie precyzuje, jakie czynnoœci zwišzane z tworzeniem programów komputerowych uprawniajš do zastosowania korzystnej stawki – czy tylko pisanie kodu, czy także opracowywanie dokumentacji i praca nad grafikš oprogramowania.

Ustawowa lista nie obejmuje dużej częœci inżynierów, grafików komputerowych, tłumaczy, analityków czy specjalistów IT (poza programistami). Oznacza to, że osoby te nie mogš już korzystać z preferencyjnych stawek.

W praktyce ta zmiana przyniesie wzrost opodatkowania dochodów i w konsekwencji spadek wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników. Jeżeli umowy zawarte z osobami, które stracš możliwoœć korzystania z preferencyjnych zasad obliczania kosztów, zawierajš obecnie specjalne klauzule, nie ma koniecznoœci wypowiadania ich w tym zakresie. Dobrze jednak poinformować pracownika o konsekwencjach zmian.

Podwojony limit

Jest także i dobra wiadomoœć. Jeżeli osoba wykonuje zawód uprawniajšcy do skorzystania z wyższych kosztów uzyskania, od stycznia 2018 r. zwiększył się limit łšcznej wartoœci przychodów, do których można stosować stawkę 50-proc. kosztów uzyskania. Wynosi on obecnie 85 528 zł rocznie – to dwa razy więcej niż w latach ubiegłych. Po przekroczeniu limitu w danym roku, koszty autorskie już nie przysługujš. Do wynagrodzeń tego typu w zakresie korzystania z praw w ogóle nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem autorki

Karolina Nowak-Różycka, radca prawny w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto

W zwišzku z politykš obecnego rzšdu uszczelniania systemu podatkowego, w ostatnim czasie pojawiły się niekorzystne interpretacje podatkowe w zakresie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Tym samym nawet jeœli pracownik może korzystać z wyższych kosztów uzyskania przychodów na gruncie nowej ustawy, nie będzie to już takie łatwe jak dotychczas. Strony sš zobowišzane ustalić wynagrodzenie należne za każdy utwór i dokonywać jego odbioru w odrębnych protokołach. Jest wysoce prawdopodobne, że niektóre spółki, chcšc uniknšć dodatkowej pracy papierkowej i sporów ze skarbówkš, zrezygnujš ze stosowania korzystnych ulg.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL