Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Koszty w CIT - zmiany od 2018 roku: cienka kapitalizacja nie tylko dla powišzanych spółek

Adobe Stock
Zmienione przepisy o CIT wprowadzajš ograniczenie możliwoœci odliczenia kosztów finansowania dłużnego dla wszystkich podatników. Limitem sš objęte m.in. odsetki od rat leasingowych czy zabezpieczenie zobowišzań.

Obowišzujšca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja przepisów podatkowych wprowadza między innymi istotne zmiany w zakresie CIT. Jednš z takich istotnych, a wręcz rewolucyjnych zmian, jest stworzenie całkowicie nowych reguł w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji.

Przygotowane zmiany w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji wišżš się z implementacjš do polskiego porzšdku prawnego regulacji zawartych w dyrektywie Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., ustanawiajšcej przepisy majšce na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które majš bezpoœredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Istota regulacji

Ustawa nowelizujšca (DzU z 2017 r., poz. 2175) uchyliła art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT oraz całkowicie zmieniła treœć art. 15c ustawy CIT.

W konsekwencji, w miejsce dwóch różnych metod obliczania skutków podatkowych tzw. cienkiej kapitalizacji (metody standardowej i metody alternatywnej) wprowadzono jednš metodę, zawartš w zmienionym art. 15c ustawy CIT.

Z uwagi na treœć nowych przepisów uzasadnione jest twierdzenie, że obowišzujšcy dotychczas mechanizm cienkiej kapitalizacji, polegajšcy na ograniczeniu możliwoœci zaliczania do kosztów uzyskania przychodów częœci odsetek płaconych na rzecz podmiotów powišzanych, zastšpiony został generalnym wyłšczeniem z kosztów uzyskania przychodów tzw. kosztów finansowania dłużnego, niezależnie od tego czy wskazane koszty będš zwišzane z transakcjami zawieranymi przez podatników z podmiotami powišzanymi czy z podmiotami niepowišzanymi. To oznacza, że podatnicy, którzy nie otrzymujš żadnych pożyczek od podmiotów powišzanych, lecz finansujš się np. za poœrednictwem banku, będš od 2018 r. potencjalnie zobowišzani do wyłšczania częœci zapłaconych odsetek z kosztów uzyskania przychodów.

Zakres przedmiotowy

Na potrzeby ustalenia limitu odsetek podlegajšcych zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów znowelizowany art. 15c ustawy CIT posługuje się pojęciem „kosztów finansowania dłużnego".

Koszty finansowania dłużnego sš definiowane jako wszelkiego rodzaju koszty zwišzane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowišzanych, œrodków finansowych i z korzystaniem z tych œrodków, w szczególnoœci odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartoœci poczštkowej œrodka trwałego lub wartoœci niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, częœć odsetkowš raty leasingowej, kary i opłaty za opóŸnienie w zapłacie zobowišzań oraz koszty zabezpieczenia zobowišzań w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Ustawodawca stworzył więc bardzo szeroki katalog wydatków o charakterze finansowym, który będzie podlegał ograniczeniom w zakresie możliwoœci zaliczania ich w ciężar kosztów podatkowych przez podatników. W szczególnoœci warto przytoczyć tutaj, że w zakres tych wydatków wchodzić będzie między innymi częœć odsetkowa raty leasingowej (przy czym wydaje się, że ustawodawcy chodzi tutaj o leasing finansowy a nie leasing operacyjny) czy kary i opłaty za opóŸnienie w zapłacie zobowišzań.

Podatnicy ponoszšcy tego rodzaju wydatki (niezależnie od tego czy będš one pochodzić od podmiotów powišzanych czy niepowišzanych) będš musieli weryfikować, czy całoœć tego rodzaju wydatków będzie mogła zostać przez nich zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Ustalanie kwoty do odliczenia

Zgodnie z treœciš ustawy nowelizujšcej, opisane powyżej wydatki o charakterze finansowym nie będš mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w takiej częœci, w jakiej nadwyżka tych wydatków nad osišgniętymi przez podatnika przychodami odsetkowymi będzie przekraczać wartoœć 30 proc. dochodu referencyjnego obliczonego w następujšcy sposób:

Dochód referencyjny = (przychody podatkowe ogółem – przychody odsetkowe) – (koszty podatkowe ogółem – odpisy amortyzacyjne od œrodków trwałych – koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartoœci poczštkowej œrodka trwałego lub wartoœci niematerialnej i prawnej).

Przyjęty w ustawie nowelizujšcej mechanizm obliczania limitu wydatków finansowych podlegajšcych zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów odwołuje się do wskaŸnika EBITDA, który prezentuje wynik działalnoœci operacyjnej przedsiębiorstwa przed odliczeniem kosztów finansowych, podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji majštku trwałego.

Uwaga! Stosowanie ograniczenia w zakresie zaliczenia wydatków finansowych do kosztów nie będzie miało zastosowania do nadwyżki finansowania dłużnego w częœci nieprzekraczajšcej w roku podatkowym kwoty 3 mln zł.

Tak więc w przypadku, gdy nadwyżka wydatków finansowych nie przekroczy w cišgu roku podatkowego wartoœci 3 mln zł, to w takiej sytuacji cała wartoœć tej nadwyżki będzie mogła być zaliczona przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z treœciš ustawy nowelizujšcej, w przypadku gdy koszty finansowania dłużnego poniesione przez podatnika przekroczš limit wskazany w art. 15c ustawy o CIT i tym samym nie będš podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym, podatnik będzie miał możliwoœć uwzględnienia tych kosztów w rachunku podatkowym w następnych pięciu latach podatkowych, w ramach przysługujšcych mu w tych latach limitów.

Poniżej zaprezentowany jest prosty przykład liczbowy obrazujšcy stosowanie nowych przepisów.

Przykład

Przyjmijmy, że podatnik osišgnie dochód referencyjny (EBITDA) w 2018 r. w wysokoœci 500 000 zł. Podatnik w tym samym roku otrzyma pożyczkę od podmiotu niepowišzanego. Wartoœć odsetek, jakie podatnik zapłaci w 2018 r. tytułem otrzymanej pożyczki, wyniesie 3 500 000 zł. Jednoczeœnie podatnik nie osišgnšł żadnych przychodów odsetkowych w tym okresie. Krok 1

W pierwszej kolejnoœci należy stwierdzić, że kwota odsetek w wysokoœci 3 000 000 zł będzie mogła stanowić koszt podatkowy dla podatnika, ponieważ odpowiada ona kwocie wolnej, w stosunku do której przepisy ograniczajšce wysokoœć kosztów nie majš zastosowania.

Krok 2

W zakresie do pozostałej kwoty zapłaconych odsetek należy wskazać, że będš one mogły być kosztem podatkowym tylko do wartoœci 150 000 zł (500 000 x 30 proc.).

Tym samym odsetki zapłacone przez podatnika w wysokoœci 350 000 zł nie będš mogły zostać ujęte przez podatnika w wyniku podatkowym za 2018 r.

Odsetki te będš mogły stanowić koszt podatkowy w następnych pięciu latach podatkowych, jeœli zmieszczš się w limitach przysługujšcych podatnikowi w tych latach. ?

„Stare" umowy jeszcze rok na poprzednich zasadach

Zgodnie z art. 7 ustawy nowelizujšcej do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejœcia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu obowišzujšcym przed 1 stycznia 2018 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r.

Tak więc ze względu na treœć ww. przepisu przejœciowego, wprowadzone zmiany w zakresie ograniczenia możliwoœci zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowych poniesionych przez podatnika nie będš miały zastosowania do odsetek zapłaconych przez podatnika w 2018 r. od pożyczek (kredytów) udzielonych mu przed 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL