Podatek dochodowy

CIT: odliczenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową

123RF
Firmy mają prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Mogą one być kosztami uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Ulga B+R dodatkowo zmniejsza zatem wysokość podatku do zapłaty.

W 2017 r. ulga B+R jest bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców, ponieważ:

- zwiększono limity wydatków kwalifikowanych;

- rozszerzono zakres wydatków kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

- wydłużono z trzech do sześciu lat okres, w którym można odliczyć koszty działalności B+R;

- zniesiono opodatkowanie aportu własności intelektualnej do spółki;

- umożliwiono zwrot gotówkowy dla nowych przedsiębiorców (start-up) prowadzących działalność B+R.

Zwrot w gotówce stanowi pomoc de minimis i podlega zwrotowi, jeśli podatnik przed upływem trzech lat zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji. To podatnik podejmuje decyzję o sposobie wykorzystania ulgi B+R, tj. może wybrać zwrot gotówkowy albo odliczenie od podstawy opodatkowania.
Rzeczpospolita

Wyższe limity

Jedną z kluczowych zmian jest zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych. Dotychczas w ramach ulgi B+R mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły odliczyć od podstawy opodatkowania 30 proc. kosztów wynagrodzeń osobowych oraz 20 proc. pozostałych kosztów. Od 2017 r. mogą one odliczyć 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Natomiast pozostali przedsiębiorcy dotychczas mogli odliczyć 30 proc. kosztów wynagrodzeń osobowych oraz 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych. Dla nich nowe przepisy wprowadzają zwiększenie odliczeń do 50 proc. wydatków wynagrodzeń osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Rozszerzona lista dla MŚP

Katalog kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw został rozszerzony o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Koszty te obejmują:

- koszty przygotowania dokumentacji i dokonania zgłoszenia,

- koszty prowadzenia postępowania o udzielenie patentu,

- koszty odparcia zarzutów niespełnienia warunków do uzyskania patentu,

- opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz za inne czynności konieczne dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

W konsekwencji, koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu obejmują:

- płace i składki pracowników (zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej),

- nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

- ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,

- odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,

- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,

- NOWOŚĆ dla MŚP: koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Sześć lat zamiast trzech

Przedłużono okres odliczenia wydatków na B+R w ramach ulgi w przypadku wystąpienia straty podatkowej lub zbyt niskiej podstawy opodatkowania do rozliczenia wydatków kwalifikowanych w danym roku podatkowym. Od 2017 r. wynosi on sześć lat. Wcześniej podatnicy mogli odliczyć wydatki przez okres trzech lat.

Aport własności intelektualnej

Nowe przepisy zakładają wyłączenie z przychodów wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za aport komercjalizowanej własności intelektualnej. Umożliwiają także rozliczenie kosztów uzyskania przychodów na sprzedaży tych udziałów w pełnej wysokości.

Zwrot w gotówce dla start-upów

Nowo powstałym firmom (z pewnymi wyjątkami), które nie mają dochodów albo wykazują za małe dochody do pełnego odliczenia, przyznano prawo do uzyskania zwrotu gotówkowego poniesionych wydatków. Zwracana jest kwota odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego odliczenia w ramach ulgi B+R oraz stawki podatku obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym.

Podstawa prawna: Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (DzU z 2016 r. poz. 1933)

Milena Kaniewska-Środecka, doradca podatkowy, Tax Research Doradztwo podatkowe

Innowacyjne przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie

Ulga B+R pozwala uzyskać korzyści podatkowe z działalności B+R, bez względu na wynik prac, ich poziom innowacyjności i przede wszystkim bez konieczności czekania na rozpoczęcie procedur w ramach dotacji UE i przystępowania do procesu selekcji. Od 2017 r. korzyści te wzrosną m.in. w związku ze zwiększeniem limitów kosztów uwzględnianych w uldze, rozszerzeniu zakresu tych kosztów dla MŚP, a także możliwości odzyskania wydatków w formie gotówkowej przez start-upy również w przypadku braku dochodu w danym roku podatkowym.

Ulga przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu prace B+R i może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem systemowym, które skutecznie będzie wspierać innowacyjne działania przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak dotychczas nie można odliczyć kosztów kwalifikowanych zwróconych z innych źródeł np. dotacji. Ponadto, z ulgi B+R nie mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podatnicy rozważający skorzystanie z ulgi powinni przeprowadzić w pierwszym kroku analizę swojej działalności badawczo-rozwojowej, aby zweryfikować, czy prowadzone działania są działalnością B+R w rozumieniu przepisów oraz aby ocenić bilans korzyści i obowiązków wynikających z wdrożenia tego rozwiązania. W kolejnym kroku warto zadbać o wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do efektywnego wykorzystania ulgi B+R (np. w zakresie ewidencji kosztów B+R). Zamknięcie projektu powinno obejmować zabezpieczenie pozycji podatnika w związku z korzystaniem z ulgi. Może się ono wyrażać m.in. poprzez uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych w tym zakresie. -

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL