Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

CIT: odliczenie wydatków na działalność badawczo-rozwojowš

123RF
Firmy majš prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na działalnoœć badawczo-rozwojowš. Mogš one być kosztami uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Ulga B+R dodatkowo zmniejsza zatem wysokoœć podatku do zapłaty.

W 2017 r. ulga B+R jest bardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców, ponieważ:

- zwiększono limity wydatków kwalifikowanych;

- rozszerzono zakres wydatków kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw, małych i œrednich przedsiębiorstw (MŒP);

- wydłużono z trzech do szeœciu lat okres, w którym można odliczyć koszty działalnoœci B+R;

- zniesiono opodatkowanie aportu własnoœci intelektualnej do spółki;

- umożliwiono zwrot gotówkowy dla nowych przedsiębiorców (start-up) prowadzšcych działalnoœć B+R.

Zwrot w gotówce stanowi pomoc de minimis i podlega zwrotowi, jeœli podatnik przed upływem trzech lat zostanie postawiony w stan upadłoœci lub likwidacji. To podatnik podejmuje decyzję o sposobie wykorzystania ulgi B+R, tj. może wybrać zwrot gotówkowy albo odliczenie od podstawy opodatkowania.
Rzeczpospolita

Wyższe limity

Jednš z kluczowych zmian jest zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych. Dotychczas w ramach ulgi B+R mikro, małe i œrednie przedsiębiorstwa mogły odliczyć od podstawy opodatkowania 30 proc. kosztów wynagrodzeń osobowych oraz 20 proc. pozostałych kosztów. Od 2017 r. mogš one odliczyć 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Natomiast pozostali przedsiębiorcy dotychczas mogli odliczyć 30 proc. kosztów wynagrodzeń osobowych oraz 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych. Dla nich nowe przepisy wprowadzajš zwiększenie odliczeń do 50 proc. wydatków wynagrodzeń osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów zwišzanych z działalnoœciš badawczo-rozwojowš.

Rozszerzona lista dla MŒP

Katalog kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i œrednich przedsiębiorstw został rozszerzony o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Koszty te obejmujš:

- koszty przygotowania dokumentacji i dokonania zgłoszenia,

- koszty prowadzenia postępowania o udzielenie patentu,

- koszty odparcia zarzutów niespełnienia warunków do uzyskania patentu,

- opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz za inne czynnoœci konieczne dla nadania lub utrzymania ważnoœci patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególnoœci koszty walidacji patentu europejskiego.

W konsekwencji, koszty kwalifikowane podlegajšce odliczeniu obejmujš:

- płace i składki pracowników (zatrudnionych w celu realizacji działalnoœci badawczo-rozwojowej),

- nabycie materiałów i surowców bezpoœrednio zwišzanych z prowadzonš działalnoœciš badawczo-rozwojowš,

- ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, œwiadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukowš na potrzeby prowadzonej działalnoœci badawczo-rozwojowej,

- odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłšcznie w prowadzonej działalnoœci badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powišzanym z podatnikiem,

- odpisy amortyzacyjne od œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalnoœci badawczo-rozwojowej z wyłšczeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będšcych odrębnš własnoœciš,

- NOWOŒĆ dla MŒP: koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Szeœć lat zamiast trzech

Przedłużono okres odliczenia wydatków na B+R w ramach ulgi w przypadku wystšpienia straty podatkowej lub zbyt niskiej podstawy opodatkowania do rozliczenia wydatków kwalifikowanych w danym roku podatkowym. Od 2017 r. wynosi on szeœć lat. Wczeœniej podatnicy mogli odliczyć wydatki przez okres trzech lat.

Aport własnoœci intelektualnej

Nowe przepisy zakładajš wyłšczenie z przychodów wartoœci nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za aport komercjalizowanej własnoœci intelektualnej. Umożliwiajš także rozliczenie kosztów uzyskania przychodów na sprzedaży tych udziałów w pełnej wysokoœci.

Zwrot w gotówce dla start-upów

Nowo powstałym firmom (z pewnymi wyjštkami), które nie majš dochodów albo wykazujš za małe dochody do pełnego odliczenia, przyznano prawo do uzyskania zwrotu gotówkowego poniesionych wydatków. Zwracana jest kwota odpowiadajšca iloczynowi nieodliczonego odliczenia w ramach ulgi B+R oraz stawki podatku obowišzujšcej podatnika w danym roku podatkowym.

Podstawa prawna: Ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw okreœlajšcych warunki prowadzenia działalnoœci innowacyjnej (DzU z 2016 r. poz. 1933)

Milena Kaniewska-Œrodecka, doradca podatkowy, Tax Research Doradztwo podatkowe

Innowacyjne przedsiębiorstwa otrzymajš wsparcie

Ulga B+R pozwala uzyskać korzyœci podatkowe z działalnoœci B+R, bez względu na wynik prac, ich poziom innowacyjnoœci i przede wszystkim bez koniecznoœci czekania na rozpoczęcie procedur w ramach dotacji UE i przystępowania do procesu selekcji. Od 2017 r. korzyœci te wzrosnš m.in. w zwišzku ze zwiększeniem limitów kosztów uwzględnianych w uldze, rozszerzeniu zakresu tych kosztów dla MŒP, a także możliwoœci odzyskania wydatków w formie gotówkowej przez start-upy również w przypadku braku dochodu w danym roku podatkowym.

Ulga przysługuje przedsiębiorcy prowadzšcemu prace B+R i może okazać się atrakcyjnym rozwišzaniem systemowym, które skutecznie będzie wspierać innowacyjne działania przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak dotychczas nie można odliczyć kosztów kwalifikowanych zwróconych z innych Ÿródeł np. dotacji. Ponadto, z ulgi B+R nie mogš skorzystać podmioty prowadzšce działalnoœć na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podatnicy rozważajšcy skorzystanie z ulgi powinni przeprowadzić w pierwszym kroku analizę swojej działalnoœci badawczo-rozwojowej, aby zweryfikować, czy prowadzone działania sš działalnoœciš B+R w rozumieniu przepisów oraz aby ocenić bilans korzyœci i obowišzków wynikajšcych z wdrożenia tego rozwišzania. W kolejnym kroku warto zadbać o wdrożenie rozwišzań przyczyniajšcych się do efektywnego wykorzystania ulgi B+R (np. w zakresie ewidencji kosztów B+R). Zamknięcie projektu powinno obejmować zabezpieczenie pozycji podatnika w zwišzku z korzystaniem z ulgi. Może się ono wyrażać m.in. poprzez uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych w tym zakresie. -

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL