Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Kwota upfront fee może być uznana za koszt podatkowy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Jednorazowa bezzwrotna wypłata kwoty, która ma skłonić do nabywania produktów wnioskodawcy, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu.

Taka konkluzja wynika z pozytywnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 wrzeœnia 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.211.2017.2.BM).

Z wnioskiem o jej wydanie zwróciła się spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš będšca producentem szyb samochodowych oraz czynnym podatnikiem VAT i podatnikiem CIT w Polsce. Spółka zawierała umowy o współpracę z zagranicznymi podmiotami, które potencjalnie mogš być jego kluczowymi partnerami biznesowymi. W przedstawionym stanie faktycznym podkreœlono, że z uwagi na dużš konkurencję, którš charakteryzuje się branża motoryzacyjna, spółka podjęła decyzję o wypłacaniu wybranym kontrahentom kwoty (tzw. „upfront fee"), której celem jest zachęcenie do nabywania towarów wnioskodawcy oraz pozostawanie w gotowoœci do rozpoczęcia współpracy ze spółkš. Podatnik zaznaczył też, że płatnoœć zostaje przekazana kontrahentowi przed złożeniem pierwszego zamówienia, a wysokoœć wypłaty nie jest uzależniona od rzeczywiœcie zrealizowanego obrotu z danym partnerem biznesowym w przyszłoœci. Dodatkowo, wnioskodawca podkreœlił, że opłata upfront fee jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy, a spółka z każdym kontrahentem oddzielnie ustala warunki porozumienia dotyczšce jednorazowego wynagrodzenia.

Co decyduje o kwalifikacji

Spółka zwróciła się do organu z pytaniem, czy w takim stanie faktycznym opisywane wypłaty mogš być dla niej kosztem uzyskania przychodu, oraz – w przypadku twierdzšcej odpowiedzi na to pytanie – czy wynagrodzenie upfront fee powinno zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dacie poniesienia. Wnioskodawca stanšł na stanowisku, że wypłata œrodków pieniężnych powinna zostać uznana za koszt podatkowy w momencie poniesienia. Uzasadniajšc swoje stanowisko, spółka odniosła się do kryteriów, które muszš być spełnione łšcznie przez dany wydatek, aby można było go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przede wszystkim wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia Ÿródła przychodów i nie może być wydatkiem wyłšczonym z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Odnoszšc się do powyższych przesłanek, spółka uznała, że ciężar ekonomiczny wypłaty, której dotyczy wniosek, jest ponoszony w całoœci właœnie przez niš, wydatek ma uzasadnienie biznesowe (ponoszony jest w celu nawišzania współpracy z kontrahentem), celem jego poniesienia jest osišganie przychodów podatkowych w przyszłoœci, a ponadto koszt nie należy do kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. To powoduje, że opisany we wniosku wydatek spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W dacie poniesienia

W odniesieniu do pytania dotyczšcego momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wypłaty upfront fee, spółka zaznaczyła, że ustawa o CIT przewiduje dwie kategorie kosztów:

- bezpoœrednio zwišzane z przy- chodami i

- inne niż bezpoœrednio zwišzane z przychodami, tzw. koszty poœrednie.

Zdaniem spółki, koszty bezpoœrednie to takie, których poniesienie przekłada się wprost na osišgnięcie okreœlonych przychodów, natomiast do kosztów poœrednich zaliczymy koszty, których co prawda nie da się przypisać do okreœlonych przychodów, ale ich poniesienie służy uzyskaniu przychodów, bšdŸ zachowaniu albo zabezpieczeniu ich Ÿródeł. Spółka uważała, że upfront fee należy uznać za koszt poœredni i rozliczyć w rachunku podatkowym w dacie poniesienia.

Organ zgodził się ze spółkš

Z argumentacjš spółki zgodził się organ podatkowy, który podobnie jak wnioskodawca wymienił przesłanki warunkujšce zaliczenie danego kosztu do kosztów podatkowych. Dodatkowo przypomniał, że ważne jest należyte udokumentowanie wydatku podkreœlajšc, iż podatnicy sš obowišzani do prowadzenia ewidencji w sposób zapewniajšcy okreœlenie wysokoœci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokoœci należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków powinno wynikać to, że majš one zwišzek z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš i wpływajš na wielkoœć osišganych przez podatnika przychodów. Konkludujšc, organ podatkowy stwierdził, że wskazana we wniosku wypłata jest zwišzana z osišganymi przez spółkę przychodami, a tym samym może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. Ważne jednak jest to, aby wynagrodzenie było wpłacane za czynnoœci, które mogš być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a jak podkreœla organ, badanie dopuszczalnoœci przez prawo opisanej wypłaty nie należy do kompetencji organu podatkowego w postępowaniu o wydanie interpretacji. Okolicznoœci wypłaty upfront fee sš elementem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, a weryfikacji faktów opisanych przez spółkę we wniosku o interpretację może dokonać tylko uprawniony organ podatkowy lub kontrolny.

Moment ujęcia w księgach

Organ zgodził się również z argumentacjš spółki dotyczšcš momentu zaliczenia do kosztów podatkowych omawianego wydatku. Zaznaczył, że kosztami bezpoœrednimi będš koszty, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnego przychodu, co oznacza, że w ich przypadku możliwe jest „zidentyfikowanie" wpływu danego kosztu na wielkoœć osišgniętych przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odnoszšc się to pojęcia kosztów poœrednich uznał, podobnie jak wnioskodawca, że chociaż sš to koszty zwišzane z przychodami, to nie pozostajš z nimi w „uchwytnym zwišzku". Rozróżniajšc obie kategorie kosztów, organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, a opłatę upfront fee za poœrednio zwišzanš z przychodami. Oznacza to, że wypłata ta powinna zostać uznana za koszt podatkowy w momencie poniesienia, tzn. w chwili ujęcia w księgach rachunkowych. ?

Zdaniem autora

Karol Iwanowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

W komentowanej interpretacji organ podatkowy dostrzegł realia biznesowe opisanych kosztów, a stanowisko fiskusa potwierdza przychylnš praktykę organów dotyczšce możliwoœci zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzeń upfront fee. Linia interpretacyjna jest spójna i co do zasady jednorazowe, bezzwrotne wypłaty na rzecz kontrahentów w celu zachęcenia ich do współpracy mogš zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Potwierdzone to zostało m.in. w: interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 stycznia 2016 r. (IPPB3/4510-935/15-2/PS), z 11 lipca 2014 r. (IPPB3/423-454/14-2/MC) oraz z 31 maja 2011 r. (IPPB3/423-182/11-2/MC) a także Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 wrzeœnia 2015 r. (IBPB-1-3/4510-137/15/AB). Podkreœlenia wymaga jednak fakt, że każdy przypadek wypłaty typu upfront fee należy badać oddzielnie, a wszelkie tego typu wynagrodzenia muszš być szczególnie dobrze udokumentowane i uzasadnione z perspektywy biznesowej oraz dopuszczalne przez prawo. W przeciwnym razie istniałoby ryzyko, że dana płatnoœć mogłaby zostać uznana np. za œwiadczenie jednostronne zbliżone do darowizny lub opłatę, która nie jest dozwolona przez prawo, a tym samym wyłšczona z kosztów uzyskania przychodu. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL