Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Przejście z amortyzacji liniowej na jednorazowš - MF wyjaśnia

123RF
Podatnicy, którzy zaczęli amortyzować metodš liniowš fabrycznie nowe œrodki trwałe przed wejœciem w życie przepisów umożliwiajšcych ich jednorazowš amortyzację, majš prawo dokonać jednorazowego odpisu uwzględniajšc kwoty odpisów już dokonanych.

Tak wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselskš nr 17910.

Możliwoœć jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych œrodków trwałych wprowadziła nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W œwietle art. 3 ust. 2 ustawy nowelizujšcej (Dz. U. 2017 poz. 1448) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejœcia w życie niniejszej ustawy, stosujš przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszš ustawš, do œrodków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych œrodków.

Poseł Bartosz Józwiak zauważył jednak, że przepis budzi wštpliwoœci interpretacyjne. Zilustrował je konkretnym przykładem.

- Nie jest do końca jasne, jak ma postšpić podatnik, którego rok podatkowy trwał od 01.06.2016 do 30.05.2017, w przypadku gdyby miał zamiar skorzystać z komentowanej jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do œrodka trwałego o wartoœci poczštkowej przekraczajšcej 10.000 zł nabytego w styczniu 2017 r., który zaczęto amortyzować metodš liniowš - napisał w interpelacji poseł.

Jego zdaniem podatnik taki mógłby dokonać jednorazowej amortyzacji  fabrycznie nowego œrodka trwałego. Jednorazowy odpis musiałby zostać dokonany w roku podatkowym trwajšcym do 30.05.2017 (konieczna byłaby korekta deklaracji). Kwotę jednorazowego odpisu należałoby pomniejszyć o wartoœć odpisów dokonanych metodš liniowš w roku podatkowym trwajšcym do 30.05.2017 oraz wartoœć odpisów, które podatnik zaliczyłby do kosztów podatkowych po tej dacie (dokonanych w kolejnym roku podatkowym od 01.06.2017 r.). Jednoczeœnie podatnik miałby pewnš swobodę postępowania w zakresie odpisów dokonanych metoda liniowš w kolejnym roku podatkowym (rozpoczętym po 30.05.2017). Odpisy takie mogłyby pozostać w kosztach uzyskania przychodów roku, którym ich dokonano, lub też zostać wyksięgowane z kosztów podatkowych i zaliczone do kosztów w ramach jednorazowego odpisu w roku poprzednim.

Poseł zapytał Ministra Finansów, czy podziela ten poglšd. - Udzielenie odpowiedzi z pewnoœciš wpłynie na poczucie bezpieczeństwa podatników, którzy zmuszeni sš stosować nie do końca jasne normy przepisów podatkowych - argumentował poseł.

Odpowiedzi udzielił wiceminister Paweł Gruza.

- W sytuacji gdy rok podatkowy podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest inny niż kalendarzowy i zakończył się w dniu 30 maja 2017 r. (tj. przed wejœciem w życie ustawy zmieniajšcej wprowadzajšcej przedmiotowš preferencję), w stosunku do œrodka trwałego o wartoœci poczštkowej przekraczajšcej 10 000 zł nabytego w styczniu 2017 r., podatnik ma prawo dokonać jednorazowej amortyzacji tego œrodka trwałego w roku podatkowym trwajšcym do 30 maja 2017 r., uwzględniajšc kwoty dokonanych uprzednio przez podatnika odpisów amortyzacyjnych - stwierdził wiceminister.

Dodał, że wprowadzony limit 100 tys. zł jest wartoœciš maksymalnš, odnoszšcš się do danego roku podatkowego i podatnik nie ma obowišzku wykorzystać go w całoœci.  Dlatego zgodził się z tezš postawionš przed posła.

- Przy stosowaniu nowo wprowadzonych przepisów przez podatników, o których mowa w interpelacji, dopuszczalna jest pewna swoboda postępowania w zakresie wysokoœci dokonanego w danym roku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w ramach obowišzujšcego limitu) - wskazał wiceminister.

Podatnik ma wybór: może ujšć kwoty odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów w zakończonym już roku podatkowym lub skorzystać w tymże roku z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejszonego o wysokoœć odpisów zaliczonych już do kosztów uzyskania przychodów (przed wejœciem w życie ustawy nowelizujšcej) w kolejnym roku podatkowym.

- Podatnik powinien mieć na względzie przede wszystkim to, aby finalnie suma dokonanych od danego œrodka trwałego odpisów amortyzacyjnych nie przekroczyła jego wartoœci poczštkowej - dodał wiceminister.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL