Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Uszczelnienie systemu VAT i łagodne podatki dochodowe

Stary kontynent walczy z nadużyciami fiskalnymi
Rzeczpospolita
Kraje europejskie uszczelniajš system VAT i łagodzš podatki dochodowe. Daniny ostro tnš w USA.

Rozpoczęty właœnie rok nie tylko w Polsce przyniesie nowe przepisy podatkowe. Zmiany wprowadzane w licznych krajach europejskich w wielu przypadkach majš na celu walkę z oszustwami fiskalnymi – tak jak w Polsce. Sš też przykłady redukcji stawek podatków dochodowych.

Ostrzejsze wymogi

W naszym kraju wielu przedsiębiorców żywo interesuje się wprowadzeniem od połowy roku tzw. podzielonej płatnoœci dla podatników VAT. Według tego systemu podatkowa częœć należnoœci za towar czy usługę ma trafiać na wydzielone konto sprzedawcy, służšce tylko do rozliczeń z władzami skarbowymi. Zabezpiecza to kwoty podatku przed przywłaszczaniem przez oszustów.

Taki system istnieje już we Włoszech i dotyczy „przedsiębiorstw publicznych", czyli głównie spółek giełdowych. Od 1 stycznia rozszerzono go także na ich spółki zależne i niektóre fundacje. Podzielona płatnoœć będzie natomiast zupełnš nowoœciš w Rumunii. System zacznie obowišzywać od 1 marca.

Doœć restrykcyjne œrodki przeciw nadużyciom w VAT wprowadzajš także Węgry. Z poczštkiem lipca ma wystartować system fakturowania online dla krajowych transakcji. Oznacza to, że o każdej sprzedaży, w której kwota VAT przekroczy 100 tys. forintów (ok. 320 euro), fiskus dowie się w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorcy będš musieli zainstalować w tym celu specjalne oprogramowanie. Taki obowišzek będzie dotyczył nawet małych przedsiębiorców, wystawiajšcych ręcznie papierowe faktury. Będš musieli zgłosić takš transakcję poprzez stronę internetowš węgierskiej administracji skarbowej w cišgu pięciu dni od wystawienia faktury. Jeœli kwota VAT przekroczy 500 tys. forintów (ok. 1600 euro) – w cišgu jednego dnia.

Tymczasem Holandia zdecydowała się, by z nowym rokiem objšć rolników VAT na zwykłych zasadach. Dotychczasowy system zwalniał ich z podatku, pozwalajšc odzyskiwać tylko częœć podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług. Wprawdzie pozostawiono im opcję pozostania przy starych zasadach, ale według szacunków holenderskich władz większoœć wybrała model klasycznego podatnika VAT.

Jednym z niewielu krajów europejskich, które poluzowały reżim VAT, jest Szwajcaria. Nastšpiła tam lekka obniżka i tak już niskiej podstawowej stawki – z 8 do 7,7 proc. Zniesiono jednak zwolnienie z VAT dla zagranicznych firm œwiadczšcych w Szwajcarii usługi o wartoœci do 100 tys. franków (85,5 tys. euro). Wprawdzie wcišż będzie można z takiego zwolnienia skorzystać, ale tylko pod warunkiem, że globalny obrót takiej firmy nie przekroczy równowartoœci owych 100 tys. franków.

Gdzie ulgi i obniżki

Kraje, które zaostrzajš reżimy VAT, wynagradzajš to swoim podatnikom – na zasadzie kija i marchewki – łagodzeniem podatków dochodowych. Rumunia obniżyła PIT z 16 do 10 proc. dla szerokiej grupy podatników uzyskujšcych dochody z uprawiania wolnych zawodów, inwestowania, a także dla emerytów. Zarabianie na wartoœciach niematerialnych będzie obcišżone podatkiem 7-procentowym (poprzednio 10 proc.)

Z kolei Węgry wprowadziły nowš ulgę dla inwestycji w œrodki trwałe opiewajšcych na co najmniej 8 mld forintów (25,8 mln euro) albo kreujšcych nowe miejsca pracy dajšce zarobić zatrudnionym co najmniej 3 mld forintów (9,7 mln euro). Ulga jest jednak obwarowana dodatkowymi warunkami, zwišzanymi m.in. z innowacyjnym charakterem inwestycji. Węgierski rzšd obniżył też tzw. podatek socjalny (odpowiednik składek ZUS) z 22 do 19, 5 proc.

Na obniżkę podatków dochodowych dla biznesu zdecydowała się też Belgia. Podstawowa stawka CIT ma spaœć z 33,99 do 29 proc., a w 2020 r. do 25 proc. Małe przedsiębiorstwa o obrotach do 100 tys. euro zapłacš w 2018 r. 20 zamiast 25 proc. CIT.

Niemcy zmieniajš zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Jeœli dochody funduszy będš pochodziły z dywidend od niemieckich spółek lub z dochodów z nieruchomoœci w Niemczech, skorzystajš z 15-procentowej stawki podatku dochodowego. Inne dochody funduszy (np. z odsetek, ze sprzedaży papierów wartoœciowych) majš być wolne od podatku. Zwolnienie to zastrzeżono jednak tylko do przypadków niektórych rodzajów inwestycji.

Wielkie cięcie za oceanem

Choć europejskie zmiany podatkowe sš istotne dla krajów Starego Kontynentu, to z pewnoœciš najgłoœniejsza w œwiecie reforma dokonała się w Stanach Zjednoczonych. Stawkę podatku dochodowego od przedsiębiorstw obniżono tam z 35 do 21 proc. Dla osób fizycznych obniżono do 2025 r. progi kwotowe decydujšce o obcišżeniu dochodów odpowiedniš stawkš podatku. Same stawki też częœciowo zredukowano.

Obiecana przez prezydenta Donalda Trumpa w kampanii wyborczej reforma podatkowa jest najpoważniejszš takš zmianš w USA od 30 lat. Podatnicy majš dzięki niej zyskać niemal 1,5 biliona dolarów w cišgu dziesięciu lat.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL