Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Jan Maciejewski: Świat zdobył miasto

Fotorzepa, Robert Gardziński
Rzym jest miejscem, w którym lepiej niż gdziekolwiek indziej można zrozumieć różnicę między samotnoœciš a osamotnieniem.

Samotnoœć to wybór, akt woli. Oddzielenie się od innych ludzi, które jest narzędziem do realizacji jakiegoœ celu. Samotny jest pustelnik, bo oddala się od œwiata tylko fizycznie, w rzeczywistoœci traktujšc swojš izolację jako formę służby, a nie wygodnego egoizmu.

Tymczasem osamotnienie przychodzi z zewnštrz. Nie ma w nim żadnego sensu, nie niesie ze sobš treœci. Nie jest ono decyzjš, tylko wyrokiem losu czy historii. Osamotnione sš rzymskie koœcioły.

George Weigel w ksišżce „Katedra i szeœcian" pisze o tym, jak niezwykłym doœwiadczeniem dla obcokrajowców odwiedzajšcych Kraków jest przebywanie w tym mieœcie w niedzielne przedpołudnie. W czasie, gdy zdecydowana większoœć mijanych osób albo właœnie idzie na niedzielnš mszę œw., albo z niej wraca. W tym samym czasie w Rzymie, mieœcie usianym koœciołami jeszcze gęœciej niż Krakowie, stały się już one prawie wyłšcznie turystycznymi atrakcjami. Spowszedniały, sš po prostu jednymi z kolejnych miejsc, które warto zobaczyć. Ich istnienie oderwało się dla odwiedzajšcych je ludzi od swojej istoty. W wierszu „Epitafium dla Rzymu" Jarosław Marek Rymkiewicz pisał: „Przybyszu, który Rzymu szukasz w owym Rzymie/ I nie znajdujesz w Rzymie żadnej z rzeczy Rzymu/ (...) Tylko wiatry i popiół i imię. / (...) Bo miasto œwiat zdobyło a œwiat zdobył miasto".

W Rzymie i jego koœciołach tkwi paradoks, który jest istotš katolicyzmu. Napięcie między pielgrzymkš, którš jest życie wierzšcych, a ich przynależnoœciš do okreœlonych miejsc. Anonimowy autor „Listu do Diogneta" charakteryzował sytuację chrzeœcijan w œwiecie słowami „Mieszkajš każdy we własnej ojczyŸnie, lecz niby obcy przybysze. Każda ziemia obca jest im ojczyznš i każda ojczyzna ziemiš obcš". Pisał on dalej wprost: chrzeœcijanie nie majš własnych miast.

A jednak Rzym stał się stolicš Koœcioła. Nawet pielgrzymi potrzebujš bowiem przystani, miejsc, w których mogš się ze sobš spotkać w trakcie podróży. Królestwo, które nie jest z tego œwiata potrzebuje w nim jednak widocznych symboli swojego istnienia. Inaczej staje się dla swoich obywateli tylko abstrakcyjnš metaforš, przestaje być namacalnš rzeczywistoœciš. Rzeczywistoœciš, która wpływa na ich życie, każe im je przemieniać, pielgrzymować.

Nietzsche był jednym z tych myœlicieli, którzy dopatrywali się zwišzku między triumfem chrzeœcijaństwa a następujšcym w tym samym czasie powolnym dogorywaniem potęgi cesarstwa rzymskiego. Widział w tym triumf „jagništ" nad „jastrzębiami". Siła tych drugich brała się przede wszystkim z tego, że nie analizowali, nie krępowali woli sumieniem. Jeżeli chcieli pić, zabijać czy kochać, to po prostu to robili. Z kolei „jagnięta" bojš się postępować w ten sposób i swój strach nazywajš sumieniem. Słabi dokonujš w ten sposób „wzniosłego oszustwa samych siebie", z tego, co jest ich słaboœciš uczynili atut. Co więcej, narzucili ten sposób myœlenia także silnym, oplštujšc ich sieciš moralnych reguł i społecznych konwencji. Paraliżujšc Rzym swojš moralnoœciš, doprowadzili do jego upadku.

Jagnięta, wbrew całej niechęci i pogardy, jakš miał dla nich Nietzsche, odniosły triumf na dużo większš skalę niż jastrzębie. Właœnie ci słabi stworzyli imperium, które rozprzestrzeniło się na wszystkie kontynenty. To dzięki nim miasto zdobyło œwiat. Na przekonaniu, że sš tu tylko na chwilę; że Rzym jest ważnym, ale jednak tylko przystankiem na drodze do zbawienia, zbudowali miasto, które zachwyca do dzisiaj. Pomimo tego, że czas przewagi jagništ dobiega końca. Idšc bowiem ulicami współczesnego Rzymu, mijajšc kolejne zamknięte i osamotnione koœcioły, wtapiamy się w tłum, który nie krępuje woli sumieniem. Jest tu, żeby odpoczšć, najeœć się, pozwiedzać i robi to bez zbędnego namysłu. I tak właœnie œwiat zdobywa miasto.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL