Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Erę atomowš rozpoczšł mord założycielski

Dla warszawiaków widok jakby znajomy, choć z antypodów: Hiroszima, wiosna 1946 roku
AP
Era atomowa w dziejach ludzkoœci rozpoczęła się od mordu założycielskiego: zrzucenia bomb masowej zagłady na dwa japońskie miasta. Był sierpień 1945 roku

W 72. rocznicę zrzucenia przez Amerykanów bomby atomowej na japońskie Nagasaki przypominamy tekst opublikowany w "Plusie Minusie" w 2012 roku.

Brzmi to niewiarygodnie, ale tragedia Hiroszimy i Nagasaki została zapowiedziana 30 lat wczeœniej przez science fiction. Wtedy to, jeszcze przed I wojnš œwiatowš, Herbert George Wells opublikował powieœć „The Word Set Free" (Œwiat wyzwolony), w której zapowiedział wykorzystanie energii atomowej do celów przemysłowych i wojennych. W toczonej w 1956 roku wojnie œwiatowej Francja z Angliš walczš przeciwko Niemcom z użyciem bomb atomowych; wszystkie duże miasta na œwiecie zostajš zniszczone w ten sposób. Kończy się jednak optymistycznie: ludzkoœć budzi się z wojennego amoku, następuje przełom duchowy, a przywódcy polityczni œwiata radzš w Brissago w północnych Włoszech nad ukształtowaniem nowego oblicza cywilizacji.

Jest to przepowiednia zdumiewajšca, ponieważ w 1914 roku nikt jeszcze o żadnej energii atomowej nie myœlał, nawet odkrycie niezbędnego do tego neutronu w 1932 roku było wówczas melodiš doœć odległej przyszłoœci. Cóż dopiero mówić o bombach wykorzystujšcych tę energię do wymazywania z powierzchni Ziemi całych miast. A jednak Wells w przypływie genialnego natchnienia antycypował wynalazki i zdarzenia, które za ćwierć wieku miały odgrywać kluczowš rolę w teatrze wojny i niemal decydować o jej wyniku.

Einstein pisze list

Kłopot polegał na tym, że nawet po odkryciu neutronu nie bardzo było widać mechanizm, który wyzwoli tak olbrzymiš iloœć energii z atomu. Owszem, jšdro atomowe rozbijano już wczeœniej, bombardujšc je dodatnio naładowanymi czšstkami, protonami, ale nie wydawało się to drogš do sukcesu. „Jest to bardzo kiepski i mało wydajny sposób wytwarzania energii i każdy, kto liczy, że przemiana atomów będzie Ÿródłem energii, opowiada bzdury", grzmiał we wrzeœniu 1933 roku guru fizyków angielskich Ernest Rutherford, podsumowujšc odkrycia minionego ćwierćwiecza w dziedzinie „przemian atomowych".

Koncepcję reakcji łańcuchowej w fizyce wymyœlił Leo Szilard, węgierski fizyk żydowskiego pochodzenia, podczas spaceru po Londynie, zbulwersowany słowami Rutherforda. Podobny proces zachodził w chemii: niewielka iloœć np. atomów tlenu działa jak zaczyn i wywołuje reakcję chemicznš w o wiele niższej temperaturze niż zwykle. Jedna czšstka aktywna tworzy dwie lub więcej nowych i w ten sposób reakcja się rozprzestrzenia. Analogia była oczywista, tym bardziej że nazwa „reakcja łańcuchowa" na okreœlenie tego zjawiska była w chemii oficjalnie przyjęta. Wystarczyło zastšpić chemiczne „czšstki aktywne" neutronami, a cały mechanizm przenieœć w okolice jšdra atomowego, by uzyskać oszałamiajšce pod względem energetycznym perspektywy.

Na poczštku 1939 roku wiedziano już więcej. Przyjęła się zarówno nazwa „reakcja łańcuchowa", jak i wprowadzona również przez Szilarda masa krytyczna – minimalna iloœć pierwiastka konieczna do zainicjowania reakcji. Fermi odkrył, że z rozszczepieniem lepiej radzš sobie tzw. neutrony termiczne, czyli spowolnione – i co je spowalnia. Bohr wprowadził kroplowy model jšdra ciężkich pierwiastków. Po wielu próbach natrafiono wreszcie na dobry materiał rozszczepialny, czyli uran – i znowu Bohr doznał olœnienia, że rozszczepieniu ulega izotop uran 235, którego w uranie jest 0,7 procent, resztę stanowi nierozszczepialny uran 238. Podjęto próby wywołania reakcji łańcuchowej w warunkach laboratoryjnych, co się wišzało z wykryciem tzw. neutronów wtórnych, czyli wyprodukowanych w wyniku reakcji. Kluczowa była liczba tych neutronów: niektórzy podawali, że otrzymali ich dwukrotnie więcej, a zespół francuski ogłosił, że udało mu się osišgnšć nawet 3,5-krotne przebicie.

Przed samym wybuchem II wojny œwiatowej problemy były w zasadzie dwa: separacja uranu 235, która wydawała się marzeniem œciętej głowy, i bardzo rozbieżne oszacowania masy krytycznej. Fermi rozmawiał z marynarkš USA, spodziewał się uzyskać dofinansowanie badań, ale admirałów interesowało jedynie, czy taki pocisk da się wtłoczyć do działa. Kiedy Fermi palnšł, że być może jest to masa małej gwiazdy, marynarka nagle straciła zainteresowanie. W kwestii moderatora, czyli spowalniacza neutronów, ustalono tyle, że nadajš się do tego celu woda, grafit i ciężka woda D2O, w której zamiast zwykłego wodoru występuje jego cięższy izotop deuter złożony z jednego protonu i jednego neutronu w jšdrze. Ciężka woda występuje w zwykłej wodzie, można jš odseparować drogš długotrwałej elektrolizy, ale jest to proces żmudny i kosztowny. Krótko mówišc, wydawało się, że na drodze do energii atomu fizycy natrafili na œcianę.

Komitet Uranowy

Pojawienie się w eksperymentach neutronów wtórnych zinterpretowano, że reakcja łańcuchowa zachodzi, tylko słabo. Dla niektórych fizyków był to niepokojšcy sygnał: droga do bomby atomowej wydawała się kwestiš czasu, a dzięki publikowaniu wyników Niemcy wiedzieli, co trzeba, i z pewnoœciš przystšpili do budowy własnej bomby. Szilard i dwaj inni fizycy z kręgu emigrantów węgierskich, Wigner i Teller, postanowili coœ w tej sprawie zrobić: zaapelowali o utajnienie wyników dalszych badań, ale na to nie chcieli dać zgody Fermi i Bohr. Po drugie, postanowili zaalarmować rzšd Stanów Zjednoczonych poprzez dotarcie do prezydenta.

Szilard, wcišż będšcy pod wpływem Wellsa, jeszcze w Europie przeczytał jego rozprawę „The Open Conspiracy" (Jawna konspiracja). Pomysł Wellsa uznał za własny i posługiwał się tš nazwš do końca życia. Próbował nawet utworzyć zwišzek lub „zakon" grupujšcy wpływowych członków społeczeństwa, którym leżałoby na sercu jego dobro, ale inni nie wykazywali entuzjazmu do pracy w zamian za gołš odpowiedzialnoœć i „oddanie sprawie". Teraz nadarzała się okazja sprawdzenia tej koncepcji w praktyce i wykorzystania wspólnoty uczonych do szczytnego celu. Ponieważ żaden z węgierskich emigrantów nie miał odpowiedniej siły przebicia, postanowiono zwrócić się do Einsteina.

Majšcy największe osišgnięcia za sobš Einstein nie uczestniczył w badaniach fizyków jšdrowych, niespecjalnie nawet interesował się tš dziedzinš. Gdy mu Winger z Szilardem referowali stan rzeczy, wyraził zdziwienie, że istnieje coœ takiego jak reakcja łańcuchowa. Uznał jednak, że sytuacja jest poważna, i natychmiast przystšpił do redagowania listu do Roosevelta. List miał być dostarczony prezydentowi przez bliskiego znajomego, do którego uczeni mieli dojœcie. W zwišzku jednak z wybuchem wojny Niemiec z Polskš Roosevelt był piekielnie zajęty i minęły prawie dwa miesišce, zanim udało mu się przedłożyć sprawę. Kiedy jednak wysłuchał, o co chodzi, natychmiast powołał Komitet Uranowy grupujšcy uczonych i polityków obeznanych z naukš, który spotykał się i omawiał różne kwestie. Złożony

Rooseveltowi raport z tych prac wcišgnięto do akt, gdzie przeleżał większš częœć 1940 roku.

Tymczasem prace nad uranem postępowały: masę krytycznš uranu naturalnego najpierw oszacowano na 44 tony, a z zastosowaniem reflektora (kołnierza z ołowiu albo żelaza, który odbijałby z powrotem uciekajšce na zewnštrz neutrony) – tylko 13 ton. Inne oszacowania mówiły o kilku tonach, a w przypadku czystego uranu 235 masę tę wyceniono na 8 kg bez reflektora i 4 – 4,5 kg z reflektorem. Bomby ważšcej 13 ton nikt nie weŸmie serio, ale gdy waży ona około 100 kilogramów, uwierzy w niš każdy.

Okręg techniczny Manhattan

Nie istniejš dokumenty powołujšce do życia program „Manhattan", nawet sama nazwa ukształtowała się dopiero póŸniej. Poszczególne ekipy robiły to, co uznawały za stosowne: jedni zajmowali się separacjš uranu 235, drudzy teoriš, trzeci omawiali zasady konstrukcji bomby atomowej, a jeszcze inni – w tym ekipa Fermiego – budowaniem stosu atomowego z uranu i grafitu. Okazało się bowiem, że bombardowany neutronami uran 238 zamienia się w nowy pierwiastek pluton, o którym nic wówczas nie wiedziano poza tym, że także jest rozszczepialny i że łatwiej go wyosobnić. W stosach takich można by otrzymać laboratoryjne iloœci pierwiastka 94 do badań, jak wczeœniej nazywano pluton. Czas naglił: wyobrażano sobie, że Niemcy również dowiedzieli się o plutonie, a majšc pod dostatkiem ciężkiej wody z opanowanej przez siebie Norwegii, mogli do końca 1942 roku wyprodukować szeœć bomb. Tymczasem Amerykanie nie byli w stanie zabrać się do tego wczeœniej niż w 1944 roku.

W tej sytuacji pojawiła się potrzeba skoordynowania tych rozproszonych działań przez sprawnego przywódcę. Wybór padł na pułkownika saperów wojsk lšdowych Richarda Grovesa i okazał się nader fortunny. Groves właœnie skończył budowę Pentagonu, „dla dodania prestiżu" błyskawicznie mianowano go generałem i w nowej szarży puszczono między uczonych. Od ręki rozwišzał najpilniejsze sprawy: zakup 1250 ton bogatej w uran rudy z Konga, przyznanie programowi najwyższego uprzywilejowania i zakup na jego potrzeby 21 tys. ha ziemi we wschodnim Tennessee. „Na tym polegało piękno pracy pod jego kierownictwem – nigdy nie trzeba było się martwić o wydane decyzje i zastanawiać, co właœciwie znaczš". Poprzednik Grovesa pracował w biurze na Manhattanie i ukrył program budowy bomby atomowej pod kryptonimem „Okręg Techniczny Manhattan". Z czasem w nazwie programu zostało z niego tylko ostatnie słowo.

Drugim doskonałym posunięciem było mianowanie administratorem projektu Roberta Oppenheimera, wybitnego fizyka, który podobnie jak Szilard otarł się o Nobla, ale nigdy go nie otrzymał. To Oppenheimer wraz z Grovesem zadecydowali o zakupie szkoły dla chłopców w Los Alamos i przekształcili tę okolicę w nowe laboratorium i miejsce pracy napływajšcych nieustannie uczonych. Budowa tanich barakopodobnych budynków obliczonych na kilka lat ruszyła niemal natychmiast. Program „Manhattan" miał się rodzić na pustkowiu Nowego Meksyku, bez udogodnień cywilizacyjnych, jak chodniki, ulice czy poczta, niemal w pionierskich warunkach. Oppenheimer odpowiadał za postęp prac i utrzymanie ich w tajemnicy; podlegał Gravesowi.

Nowo przybyłych zatrudniano na zasadzie wcielenia do wojska i poddawano krótkiemu przeszkoleniu, a dla naukowców Oppenheimer zarzšdził wykłady wprowadzajšce, aby mieli pojęcie o całoœci przedsięwzięcia. Wyjaœniło się, dlaczego naturalny uran nie wybucha; aby do tego doszło, konieczne jest wzbogacenie go do co najmniej 7 procent uranu 235. Masa krytyczna metalicznego uranu 235 otoczonego reflektorem z naturalnego uranu wynosiła już tylko 15 kg, zaœ masa krytyczna plutonu z podobnym kołnierzem – 5 kg. Całkowitš œrednicę obu kul umieszczonych jedna w drugiej szacowano na 45 cm, przy czym sam reflektor ważyłby około tony. O losach œwiata miało przesšdzić coœ wielkoœci melonu w przypadku uranu 235 i pomarańczy w przypadku plutonu 239. Nie doœć tego: niejako przy okazji Teller obliczył, że temperatura bomby A wystarczy do zainicjowania reakcji termojšdrowej polegajšcej na syntezie lekkich jšder, co stanowiłoby podstawę do zbudowania bomby wodorowej o jeszcze większej sile niszczšcej. Od wymienianych w tym kontekœcie megaton i zniszczonych w wyniku wybuchu setek kilometrów kwadratowych można było dostać zawrotu głowy.

Wizja Wellsa œcierania z powierzchni Ziemi całych miast wydawała się materializować w oczach, epatujšc swš ponurš realnoœciš.

Droga œmierci

Skonstruowanie bomby A polegało na wypełnieniu jej rozszczepialnym uranem 235 albo plutonem 239, ale w taki sposób, by do eksplozji nie doszło przedwczeœnie albo przypadkiem. W tym celu masę krytycznš podzielono na dwie masy podkrytyczne, które miały być wstrzelone w siebie i zainicjować reakcję. Potem pojawiła się lepsza koncepcja: implozji, która zgniecie materiał rozszczepialny do rozmiarów krytycznych. W bombie wystšpiš wtedy fale uderzeniowe, których teoria wymagała dopracowania – zajęli się tym m.in. węgierski emigrant John von Neumann i nasz Stanisław Ulam. W samym œrodku znajduje się inicjator, czyli Ÿródło neutronów, które zapoczštkujš reakcję łańcuchowš. Bomba z mechanizmem wstrzeliwanym miałaby około 60 cm œrednicy i 5,1 m długoœci, implozyjna – 1,5 m œrednicy i lekko ponad 2,7 m długoœci. Siły powietrzne, do których należało przystosowanie samolotów do przewiezienia i zrzucenia tych bomb, nazwały je odpowiednio „Thin Man" (Chudzielec) i „Fat Man" (Grubas).

Na poczštku 1945 roku z zakładów produkcji uranu i plutonu nadchodziły już takie iloœci tych pierwiastków, że można było pomyœleć o próbnej eksplozji bomby. W tym celu wybrano odludne miejsce między Rio Grande a Sierra Oscura o pochodzšcej jeszcze z czasów hiszpańskich nazwie Jornada del Muerto – Droga Œmierci. Na  wpuszczonych w ziemię betonowych fundamentach wzniesiono 30-metrowš wieżę z prefabrykowanych stalowych sekcji, a na jej szczycie umieszczono bombę. Stanowiska obserwacyjne rozmieszczono w bunkrach położonych bliżej punktu zero i w wykopanych okopach położonych dalej. Zaproszeni na pokaz uczeni czuli się nieswojo, jedni przekonani, że bomba zawiedzie, inni z poczucia, że uczestniczš w czymœ mocno dwuznacznym. Fermi dowcipkował, że oto przekonajš się, czy od eksplozji zapali się atmosfera (wysuwano takie obawy, i to całkiem serio), a od niej Nowy Meksyk i cały œwiat.

Eksplozja dosłownie poraziła obserwatorów. Stalowš wieżę zmiotła do fundamentów. Graves ocenił wybuch na 21 kiloton, Fermi – na 10 kiloton. Ostatecznie na podstawie pomiarów ustalono, że było to 18,6 kilotony. W odległoœci 720 m od centrum wybuchu znajdowano martwe, częœciowo wypatroszone przez żar dzikie zajšce, które doœwiadczyły tego, co już niedługo miało przydarzyć się ludziom.

Miasta japońskie do zbombardowania nowymi bombami typował powołany specjalnie Komitet Celów. O tyle było to trudne, że Japonię od dłuższego czasu bombardowano w sposób konwencjonalny i ciężko było znaleŸć tam miasto nietknięte bombami, a takiego wymagano, by łatwiej okreœlić rozmiar zniszczeń. Na krótkiej liœcie znajdowały się Hiroszima, Kokura, Niigata i Nagasaki. Wiadomoœć, że w Hiroszimie nie przetrzymuje się amerykańskich jeńców, wysunęła jš na czoło rankingu.

Bomba o nazwie Little Boy (Mały chłopiec) miała spaœć na Hiroszimę 1 sierpnia, ale zła pogoda odsunęła wyrok o pięć dni. Była to bomba z wstrzeliwanym pociskiem z uranu 235 w  umieszczonš w reflektorze drugš połówkę masy krytycznej. Miała 304 cm długoœci i 71 cm œrednicy, ważyła 4 tony. Zabrał jš na pokład bombowiec B-29 nazwany przez dowódcę nazwiskiem panieńskim matki – Enola Gay. Wybuchła o godzinie 8.16 czasu Hiroszimy, 580 metrów nad ziemiš (wtedy zniszczenia sš największe), z siłš 12,5 kilotony. „Tam, gdzie dwie minuty wczeœniej widzieliœmy czyste miasto, teraz nie było już miasta. Widzieliœmy dym i ogień pełzajšcy po zboczach gór", wspominał członek załogi już po zakończeniu wojny. W dniu ataku Hiroszima liczyła 400 tys. mieszkańców; w cišgu pięciu lat liczba zgonów przypisywanych bombie wyniosła 200 tys.

9 sierpnia przyszła kolej na Fat Mana, bardziej skomplikowanš bombę plutonowš z zapłonem implozyjnym. Celem była Kokura, ale gęsta mgła i dym uniemożliwiły precyzyjny zrzut. Wobec tego skierowano się nad Nagasaki, siedzibę największej kolonii katolickiej w Japonii, ale i miasto, gdzie wyprodukowano torpedy użyte w ataku na Pearl Harbour. O 11.02 Fat Man wybuchł nad miastem na wysokoœci  500 m z siłš 22 kiloton, powodujšc mniejsze zniszczenia niż Little Boy, ponieważ wzgórza ograniczyły zasięg działania bomby. W cišgu pięciu lat wskutek bezpoœrednich obrażeń i na chorobę popromiennš zmarło 140 tys. ludzi. 14 sierpnia Japonia ogłosiła kapitulację.

Koszt programu „Manhattan" oceniono na 2 mld dolarów. Fizycy osišgnęli gigantyczny sukces naukowy, aczkolwiek nikt ich nie pytał, jak wykorzystać bomby. W Los Alamos po pierwszym wybuchu zapanowała euforia – ludzie zamawiali stoliki w Santa Fe, aby uczcić wydarzenie. Na zdjęciach po powrocie znad Hiroszimy załoga Enoli Gay ma rozeœmiane twarze w poczuciu dobrze spełnionego obowišzku. HG Wells dożył kataklizmu japońskich miast i miał wštpliwš satysfakcję ze spełnienia się własnej złowieszczej przepowiedni.

Autor jest pisarzem SF, krytykiem i publicystš specjalizujšcym się w tematyce naukowej i cywilizacyjnej. Ostatnio wydał powieœć „Trzeci najazd Marsjan".

 

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL