Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Internetowa inwazja ekspertów od wszystkiego

W Himalajach wspina się garstka Polaków. Jakim cudem cała reszta, znajšca je tylko ze zdjęć, nagle może się autorytatywnie wypowiadać o zdobywaniu tych niebotycznych szczytów?
AdobeStock
Za sprawš kilku psychologicznych mechanizmów, których działanie potęguje internet, stajemy się we własnych oczach ekspertami od dowolnej kwestii. Rzesze Polaków brylujš więc w sieci jako znawcy nie tylko medycyny i futbolu, ale i wspinaczki wysokogórskiej czy zasad rywalizacji skoczków narciarskich. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby w tle nie czaiło się zjawisko groŸne dla całego społeczeństwa.

Polski Zwišzek Alpinizmu zrzesza organizacje, do których należy łšcznie nieco ponad 5 tys. osób. Nie wszystkie z nich sš himalaistami, ale nawet gdyby założyć, że każda ma wiedzę pozwalajšcš jej wypowiadać się w kwestiach wspinaczki wysokogórskiej, wcišż jest to ułamek promila wszystkich mieszkańców Polski. Można więc œmiało powiedzieć, że himalaizm jest sportem niszowym – skupiajšcym niewielkš grupę miłoœników wspinania się w wysokich górach, którzy stawiajš sobie za cel sięganie tam, gdzie wzrok nie sięga. Tak jest też na co dzień traktowany przez większoœć Polaków, którzy Himalaje widzieli co najwyżej na zdjęciu lub kojarzš je jako brunatno-czerwony obszar na globusie.

Kiedy jednak do Polski dotarły informacje z Nanga Parbat o kłopotach zdobywajšcych ten szczyt zimš Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol, proporcja laików do ekspertów ds. himalaizmu zaczęła się gwałtownie zmieniać. Nagle okazało się, że Revol, która zdobyła w życiu kilkanaœcie szczytów, czy Mackiewicz, który wielokrotnie próbował zdobywać Nanga Parbat, mogliby się wiele nauczyć od œwieżo upieczonych znawców tematu. Ba, nawet Adam Bielecki (pierwszy zimowy zdobywca takich oœmiotysięczników jak Gaszerbrum I i Broad Peak) czy Denis Urubko (zdobywca Korony Himalajów i Karakorum) mogli się dowiedzieć tego i owego o wspinaczce z potoku opinii, jakie pojawiły się w sieci w zwišzku z prowadzonš przez nich akcjš ratunkowš.

Dr Jakub Jakubowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, korzystajšc ze specjalnego algorytmu, wylicza, że w szczycie zainteresowania tragediš na Nanga Parbat w internecie pojawiało się ok. 8 tys. wypowiedzi dziennie, w których padało nazwisko „Mackiewicz", a łšcznie sprawę komentowało blisko 40 tys. osób. To właœnie od nich Revol mogła się dowiedzieć, że powinna zostać z Mackiewiczem na wysokoœci 7,2 tys. metrów, oraz przeczytać wiele praktycznych porad dotyczšcych organizacji takiej wyprawy w sposób, który pozwoliłby uniknšć tragedii (wœród nich pojawiały się nawet sugestie, by himalaiœci brali ze sobš spadochrony, dzięki którym mogliby – tak, tak – zeskakiwać ze szczytów w sytuacji, gdy zejœcie z nich jest niemożliwe). Z kolei Bielecki i Urubko mogli się dowiedzieć, że powinni iœć dalej w nocy po pionowej œcianie, bo ratujšc wyłšcznie Revol, skazali Polaka na œmierć.

Wpisy zawierajšce praktyczne porady dotyczšce wspinaczki na oœmiotysięczniki mieszały się z nieco bardziej filozoficznymi – na temat sensu chodzenia po górach. I bardzo często były to opinie autorytatywne, niepozostawiajšce miejsca na wštpliwoœci i œwiadczšce o tym, że wygłasza je ktoœ, kto zjadł zęby na himalaizmie.

Całš sytuację najlepiej zobrazował umieszczony w sieci przeœmiewczy wykres przedstawiajšcy liczbę ekspertów od himalaizmu w Polsce. Do stycznia 2018 roku widzimy poziomš linię wskazujšcš na œladowš liczbę takich znawców – tymczasem w styczniu wykres wygina się pod kštem prostym w górę i szybuje do poziomu 38 mln. W cišgu kilku dni staliœmy się narodem, który na temat wspinaczki wysokogórskiej ma do powiedzenia najwięcej na œwiecie.

Dziœ wtorek, więc znam się na wszystkim

Zgodnie z obiegowš opiniš każdy Polak zna się na medycynie i piłce nożnej. Ale ograniczanie powszechnoœci eksperckiej wiedzy do tych dwóch tematów byłoby dla nas krzywdzšce. W ostatnich latach ujawniło się również wielu samozwańczych ekspertów od katastrof lotniczych, którzy prezentujš swe przekonania na temat wytrzymałoœci skrzydeł samolotów, przecišżeń oraz procedur zwišzanych z lšdowaniem we mgle. W ostatnich dniach z kolei niezliczone osoby wykazujš się znajomoœciš niuansów zwišzanych ze sportami zimowymi – w tym w szczególnoœci wiele wiemy o skokach narciarskich i o tym, kiedy należy przerywać zawody z powodu wiatru. W zasadzie wydaje się, że jesteœmy gotowi do fachowej dyskusji na niemal każdy temat, który w danym momencie elektryzuje opinię publicznš – niezależnie od tego, jaki charakter ma specjalistyczna wiedza, którš powinniœmy w danej kwestii posišœć.

Co ciekawe jednak, z gotowoœciš do dawania rad skoczkom, himalaistom czy ekspertom lotniczym nie idzie gotowoœć do przesadnego zgłębiania tajników nauki – co wykazało m.in. szeroko omawiane przed kilkoma laty w polskich mediach „Międzynarodowe studium na temat kultury naukowej" opracowane przez hiszpańskš Fundację BBVA z 2012 roku. Badanie to wykazało m.in., że Polacy znacznie rzadziej od ogółu Europejczyków, a także od Amerykanów, czytajš specjalistyczne pisma (przyznawało się do tego 30,1 proc. Europejczyków, 42,9 proc. Amerykanów i 22,8 proc. Polaków) oraz sięgajš po ksišżki dotyczšce tematów naukowych i technicznych (odpowiednio – 22,4 proc., 30,3 proc. i 17 proc.). Z badania wynika też, że nie palimy się do udziału w konferencjach na tematy naukowe i techniczne, a do poruszania takich kwestii w prywatnych rozmowach przyznało się 3,3 proc. Polaków (w Europie œrednia wyniosła 5,3 proc., w Stanach Zjednoczonych – 7,5 proc.). Tylko 1,5 proc. z ankietowanych w naszym kraju odpowiedziało twierdzšco na pytanie o członkostwo w towarzystwach naukowych (w Europie – 3,4 proc., w USA – 5,6 proc.).

Również przeprowadzony w ramach studium test wiedzy w konkretnych kwestiach wykazał, że z teoriš mamy problemy nawet w tematach, które sš nam bliskie. Choć, jak wczeœniej wspomnieliœmy, każdy Polak zna się na kwestiach zwišzanych ze zdrowiem, to jedynie 27,5 proc. ankietowanych z Polski odpowiedziało poprawnie na pytanie o to, czy antybiotyki zabijajš wirusy (właœciwa odpowiedŸ brzmi oczywiœcie: nie).

Dlaczego więc, skoro wiedzš specjalistycznš interesujemy się w umiarkowanym stopniu, tak łatwo wchodzimy w buty ekspertów w praktycznie dowolnej sprawie?

Uwięzieni w bańkach

Okazuje się, że w sukurs idš nam tu nowe technologie – a œciœlej wypełniajšcy coraz większš przestrzeń naszego życia internet. O ile już porucznik Sławomir Borewicz odnotowywał, iż „każdy Polak uważa, że to, co myœli ze szwagrem, to opinia całego narodu", to jednak przed pojawieniem się internetu „długie, nocne Polaków rozmowy" na tematy wszelakie toczyły się raczej w wšskim kręgu rodziny i znajomych. Wraz z pojawieniem się łatwo dostępnego publicznego hyde parku, jakim jest internet – pojawiła się możliwoœć zdobycia pewnoœci, iż nasz poglšd w danej sprawie rzeczywiœcie jest poglšdem całego narodu. Co więcej, niezależnie od tego, jaki jest nasz poglšd, takš pewnoœć mamy szansę uzyskać.

Winne temu – jak zauważa medioznawca dr Kamila Tuszyńska – jest zjawisko tzw. bańki filtrujšcej. Polega ono na tym, że internet jest dziœ silnie spersonalizowany: algorytmy wykorzystywane przez wyszukiwarkę Google, a także przez serwisy społecznoœciowe (takie jak np. Facebook) „uczš się" naszych zachowań, zbierajš o nas informacje i w efekcie zaczynajš nam serwować nie wszelkie możliwe treœci, lecz te przekazy, które – jak wynika z zebranych danych – chcielibyœmy przeczytać. – W punkcie wyjœcia nie dostajemy opinii sprzecznych z naszymi. Stajemy się intelektualnie odizolowani – zauważa dr Tuszyńska.

Na ten sam problem zwraca uwagę dr Maciej Dębski z Fundacji Dbam o Mój z@sięg, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego. – Fakt, że internet nas zna, powoduje zmianę i selekcję otrzymywanej przez nas informacji. W efekcie każdy ma i swojš prawdę, i na tę prawdę dowód – zauważa.

O bańce filtrujšcej mówi również psychoterapeutka Joanna Flis. – Człowiek dšży do poznawczej kontroli nad œrodowiskiem go otaczajšcym, œwiat, w którym z łatwoœciš wskazujemy zwišzki przyczynowo-skutkowe, zdaje się być bardziej bezpieczny, bo przewidywalny. Problem ze œwiatem wirtualnym jednak jest taki, że tam te dyskusje pozostajš na zawsze, a wielu użytkowników sieci ma trudnoœć w rozpoznaniu rzetelnego Ÿródła wiedzy – tłumaczy.

Nawet jeœli po pojawieniu się jakiegoœ tematu nie jesteœmy do końca przekonani, co powinniœmy w danej sprawie myœleć, to jest duża szansa, że Google, do którego zwrócimy się o pomoc, zaserwuje nam tylko jeden sposób spojrzenia na problem. Żeby poznać zdanie drugiej strony, musielibyœmy zajrzeć głębiej, przeklikać się przez kolejne strony z odpowiedziami na nasze zapytanie – ale na to potrzeba czasu, którego obecnie nie mamy w nadmiarze.

W efekcie internet umacnia mechanizm błędu poznawczego okreœlanego jako tzw. efekt potwierdzenia. Błšd ten pierwotnie polegał na takim selekcjonowaniu informacji na dany temat, aby koncentrować się wyłšcznie na wštkach potwierdzajšcych naszš pierwotnš opinię lub intuicję. Teraz jednak selekcji nie musimy dokonywać sami – zrobiš to za nas algorytmy wyszukiwarek i aplikacji, których używamy. Kiedy więc okazuje się, że œwiat naszych internetowych wyszukiwań i dyskusji serwuje nam oceny zgodne z naszymi, łatwo można dojœć do wniosku, że oto zostaliœmy dysponentami prawdy obiektywnej na dany temat. Czyli – tak, tak – prawdziwymi ekspertami.

Dr Jakubowski zwraca uwagę jeszcze na jednš kwestię. Jego zdaniem, kiedy opinię publicznš zaczyna elektryzować jakiœ temat – taki jak np. tragedia na Nanga Parbat – większoœć osób nie szuka informacji, lecz opinii, czyli podpowiedzi, co ma o danej sprawie myœleć. Nawet jeœli nie wyręczš jej w tym algorytmy, to i tak dysponuje jeszcze kołem ratunkowym w postaci sprawdzenia popularnoœci danej opinii w „swojej" częœci internetu (co można zmierzyć liczbš facebookowych „lajków" lub liczbš reakcji, które wywołała dana opinia). A jako że każdy z nas lubi być w obozie „zwycięzców" (tzw. bandwagon effect), takš popularnš opinię chętnie potem zinternalizujemy, umacniajšc jš tylko na zasadzie efektu potwierdzenia. Niezależnie od drogi, jakš pokonamy, koniec końców znajdujemy się w punkcie, w którym jesteœmy przekonani, iż dotarliœmy do jedynej prawdy.

Szkoda czasu na wštpliwoœci

Choć internet jest skarbnicš wiedzy i informacji dostępnych na wycišgnięcie ręki, to jednak ciężar tej wiedzy potrafi przytłoczyć i zamiast błogosławieństwem, staje się przekleństwem. – Nasz mózg w cišgu ostatnich 20 lat nie zmienił się na tyle, nie przybyło nam aż tyle kompetencji, abyœmy mogli tak wiele informacji przetworzyć – zauważa dr Dębski.

Ale to nie koniec problemów – bo dochodzi do nich logika serwisów społecznoœciowych, która nakazuje szybkš reakcję na to, co rozgrywa się na naszych oczach. – Dziœ trzeba być głoœnym, aby zaistnieć. To dotyczy nie tylko internautów czy dziennikarzy, ale nawet naukowców – zauważa dr Jakubowski. – Zapoznajemy się z informacjš powierzchownš, szybko podanš, często niesprawdzonš, bo kto pierwszy, ten lepszy – dodaje dr Dębski.

– Ludzie często czujš się „wywołani do tablicy", czyli zobowišzani do posiadania własnego zdania w każdej kwestii. Jesteœmy œwiadkami wysypu ludzi renesansu, którzy, aby skutecznie funkcjonować na rynku mediów społecznoœciowych, rozwijajš wiele niekiedy sprzecznych ze sobš umiejętnoœci – zauważa z kolei dr Flis, dodajšc, że problem ten występuje również poza wirtualnš rzeczywistoœciš.

W efekcie pierwotnš opinię formułujemy często na podstawie szczštkowych faktów, a potem się okopujemy i zaczynamy jej bronić w oderwaniu od kolejnych informacji uzyskiwanych na ten temat. Dr Tuszyńska mówi o tzw. efekcie zakotwiczenia, który jest przeciwieństwem naukowego sceptycyzmu i krytycznego podejœcia do danego zagadnienia polegajšcego na tym, że pierwotnie założonš hipotezę poddajemy próbom falsyfikacji, czyli pozwalamy sobie na powštpiewanie we własnš słusznoœć. W internetowej rzeczywistoœci nie ma na to czasu – gdybyœmy chcieli podejœć do sprawy na chłodno i założyli, że możemy się mylić, musielibyœmy wstrzymywać się z opiniami na dany temat, czekajšc na zdobycie większej liczby informacji. Przy takim podejœciu wielu samozwańczych ekspertów mogłoby dojœć do punktu, w którym uznaliby, że jednak nie sš w stanie wypowiadać się na dany temat, bo jest on zbyt skomplikowany i wieloaspektowy. Ale to wymagałoby czasu i refleksji, o które trudno, gdy ze swoim przekazem trzeba być pierwszym.

W sprawie Nanga Parbat bardzo szybko głoœnš opinię na temat tego, że Mackiewicz – po ewentualnym uratowaniu go – powinien pokryć koszty akcji ratunkowej, wygłosił dziennikarz sportowy, ale bynajmniej nie ekspert w dziedzinie himalaizmu, Krzysztof Stanowski, który potem już tylko rozwijał swojš myœl, abstrahujšc od kolejnych informacji dotyczšcych zasad ubezpieczeń wypraw wysokogórskich i de facto sytuacji bez wyjœcia, w której znalazł się Mackiewicz uwięziony na wysokoœci ponad 7 tys. metrów z objawami œlepoty œnieżnej oraz obrzęku płuc. To właœnie ów efekt zakotwiczenia – pierwotna opinia w danej kwestii staje się kluczowa, a dalszy proces poznawczy opiera się już wyłšcznie na utwierdzaniu się w niej. Zamiast poszukiwaczem prawdy stajemy się ekspertem, choć to bardzo specyficzny rodzaj eksperta – bo de facto jesteœmy ekspertem od własnej wizji danej sytuacji.

Jeœli dodamy do tego problem z selekcjš i kategoryzowaniem uzyskiwanych przekazów, czyli odróżnianiem faktów od opinii, z czym – jak mówiš zgodnie Jakubowski i Dębski – problem majš przede wszystkim ludzie młodzi, dla których internet jest głównym Ÿródłem informacji, uzyskujemy pełny obraz chaosu, z którego wyłaniajš się prawdy „mojsze" i „najmojsze". W połšczeniu z ogromnš inflacjš zarówno informacji, jak i opinii w sieci daje to nam obraz œwiata, w którym wštpliwoœci sš przeżytkiem niczym maszyny parowe. Po prostu nie ma na nie czasu.

I ty zostaniesz autorytetem

Œwiat szczštkowej wiedzy ogółu w danej dziedzinie w naturalny sposób powinny porzšdkować autorytety. Problem w tym, że obecnie takich niepodważalnych autorytetów nie ma. Dr Jakubowski zauważa, że młodzi ludzie na pytanie o to, kto jest dla nich autorytetem udzielajš dziœ bezpiecznej odpowiedzi: rodzice. – Z jednej strony to bardzo piękne, z drugiej jest to odpowiedŸ będšca formš wybiegu, ucieczki od odpowiedzi na pytanie – mówi. W praktyce bowiem – jak wynika z doœwiadczeń Jakubowskiego – dla dzisiejszych licealistów autorytetem i Ÿródłem informacji o Polsce staje się np. znany skandalista Zbigniew Stonoga, bynajmniej nie ekspert w dziedzinach, o których mówi.

Z autorytetami we współczesnym œwiecie problem polega na tym, że silnie się „zdemokratyzowały". Telewizje czy gazety poproszš wprawdzie o komentarz ekspertów w danej dziedzinie, ale ci ze sformułowaniem sšdów zazwyczaj będš wstrzymywali się do czasu uzyskania większej liczby informacji. A w tym czasie internetowi liderzy opinii zdšżš już przeœwietlić całš sytuację, stawiajšc diagnozę i wycišgajšc wnioski – i to oni przejmš rolę ekspertów. – Nie mamy mechanizmów weryfikacji – zauważa dr Tuszyńska. – Jak bowiem taka weryfikacja miałaby wyglšdać? Czy autorytet miałby prostować wszystkie wpisy w internecie? To nierealne – mówi.

Częœciš problemu sš też media. Z jednej strony muszš brać udział w wyœcigu o szybkoœć podania informacji, w którym zazwyczaj i tak przegrywajš z internetem, dodatkowo narażajšc na szwank swojš wiarygodnoœć (Onet.pl, prowadzšc relację na żywo z akcji ratunkowej na Nanga Parbat, umieszczał tam niezweryfikowane tweety internautów, które – jak zauważył serwis Spider's Web – były raczej umiarkowanie wiarygodne i po pewnym czasie z relacji zniknęły). Z drugiej strony często obsadzajš w roli autorytetów osoby, które w danej dziedzinie ekspertami nie sš. Jeżeli bowiem cytuje się aktorkę Joannę Jabłczyńskš wypowiadajšcš się w kwestii obowišzku publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego (Jabłczyńska wypowiadała się na ten temat z racji tego, że jest magistrem prawa) czy przepytuje innych aktorów (np. Macieja Stuhra i Magdalenę Cieleckš) o sytuację społeczno-politycznš w Polsce, u odbiorcy mediów pojawia się refleksja, że do występowania w roli eksperta ma prawo każdy.

– Dla internauty jest to sygnał, że on też może zabrać głos w każdej sprawie z wysokoœci własnej kanapy. Nie ma granicy między ekspertem a laikiem – zauważa dr Tuszyńska.

Nadchodzi infokalipsa?

Problem nie ogranicza się jednak do tego, że oto dziœ każdy może mówić o wszystkim tonem przekonanego o własnej pewnoœci eksperta. Fakt, iż internet pozwala uwiarygodnić każdy przekaz, a narzędzia jego weryfikacji praktycznie nie istniejš, może być zapowiedziš zjawiska okreœlonego jako infokalipsa. – Nie mamy punktu odniesienia, nie mamy instytucji weryfikujšcych informacje – kiedyœ były to encyklopedie, media. Teraz jedynym punktem odniesienia jest to, że jakiœ przekaz nam nie pasuje. Dobieramy więc informacje, które nam pasujš i nie mamy wrażenia, że mogš istnieć inne – mówi Kamila Tuszyńska.

Wspomniana wyżej infokalipsa to sytuacja, w której nie będzie żadnego sposobu na weryfikację tego, co jest prawdš, a co fałszem. Tuszyńska wspomina o istniejšcym już dziœ narzędziu pozwalajšcym podłożyć pod nagranie z mówišcš osobš dowolny przekaz, dopasowany w dodatku do ruchu jej ust. Przywołuje problem przemówienia Baracka Obamy, mówišcego o otwarciu się na osoby homoseksualne, pod który łatwo – dzięki owemu narzędziu przygotowanemu na Uniwersytecie Waszyngtońskim – można dopasować słowa przeciwne, mówišce o tym, że należy zamknšć się na osoby homoseksualne. Z kolei firma Adobe opracowuje technologię pozwalajšcš na to, by w prosty sposób usuwać osoby widoczne na materiałach wideo.

W efekcie grozi nam zalew nowej generacji fake newsów, mieszajšcych się z faktami do tego stopnia, że jedynym narzędziem ich selekcji będzie dopasowywanie ich do własnej wizji œwiata. Alternatywš stanie się odrzucenie w ogóle informacji uzyskiwanych z innych Ÿródeł niż bezpoœredni przekaz znanych nam osób. Albo więc zamkniemy się w hermetycznych œwiatach, otoczeni ludŸmi podzielajšcymi nasz system wartoœci i wierzšcymi przekazom, które ów system potwierdzajš, albo wrócimy do czasów, gdy o tym, co się dzieje w œwiecie dowiadywaliœmy się od osób, które widziały to na własne oczy. – To nie stanie się za rok, dwa lata. Ale takie zagrożenie jest realne – mówi dr Tuszyńska.

Już dziœ jednak obserwujemy, jak ów zalew informacji, które Google uprzejmie selekcjonuje nam tak, abyœmy utwierdzali się we własnych przekonaniach, doprowadza do polaryzacji opinii, likwidujšc pole do dyskusji. Tony papieru zadrukowano analizami dotyczšcymi tego, że Polska dzieli się na dwa plemiona. Warto jednak zauważyć, że nawet w zupełnie apolitycznej sprawie tragedii na Nanga Parbat szybko doszło do polaryzacji – jeden obóz kwestionował sens chodzenia po górach i ubolewał nad faktem, że trzeba płacić za ratowanie kogoœ, kto realizuje ryzykowne hobby; drugi czynił z himalaistów współczesnych Krzysztofów Kolumbów i herosów, którzy pokazujš innym, jak żyć. Przy czym obie strony były zaimpregnowane na argumenty przeciwne swojej tezie. Do bipolarnych podziałów opinii nie potrzebujemy bowiem sporu Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem – sam mechanizm zalewania nas informacjami w połšczeniu ze stosowanymi schematami poznawczymi w większoœci przypadków doprowadzi nas do polaryzacji poglšdów skupionych wokół dwóch skrajnych (a więc najbardziej wyrazistych) opinii w danej kwestii.

SpóŸnione lekcje nowego œwiata

Badacze internetu sš zgodni: konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie edukacji internetowej w polskich szkołach, a być może nawet w przedszkolach, bo dziœ tabletem potrafiš posługiwać się sprawnie trzylatki. – Władze podchodzš do takiej edukacji medialnej trochę jak do edukacji seksualnej – liczš, że jeœli nie będzie się o tym mówić, problem zniknie – zauważa z przekšsem Jakub Jakubowski. Tymczasem, jego zdaniem, rozwišzania muszš mieć charakter systemowy na poziomie państwa, bo praca pojedynczych działaczy i organizacji non profit to za mało. Z kolei rodzice nie sš w stanie nauczyć reguł tzw. œwiata 2.0 dzieci – bo po prostu sami ich nie znajš.

Dr Tuszyńska zwraca uwagę, że ważne jest wyjaœnienie młodym, iż nie wszystko, co pojawi się w internecie, musi być prawdš. – Trzeba uczyć ludzi, co to jest kłamstwo w sieci, jakie sš zagrożenia, co to jest przeładowanie informacyjne – wylicza z kolei dr Dębski, który jednoczeœnie postuluje, by mówić o higienie korzystania z internetu w œwiecie, w którym więcej osób ma dostęp do sieci niż do szczoteczki do zębów. Kolejne pokolenie – jak dodaje badacz – trzeba po prostu nauczyć korzystania z internetu.

Amerykański pisarz i poeta Charles Bukowski powiedział niegdyœ, że „problemem œwiata jest to, iż ludzie inteligentni sš pełni wštpliwoœci, a głupcy sš pewni siebie". Dziœ powinniœmy znowu nauczyć się wštpić.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL