Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Zbigniew Lewicki: Wszystkie sukcesy prezydenta Donalda Trumpa

Czy Donald Trump jest prezydentem wybitnym? Z pewnoœciš nie. Popełnia błędy – podobnie jak jego poprzednicy. Jego największym problemem jest nieumiejętnoœć pracy zespołowej i pomyłki personalne.
AFP
Równo rok temu Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pomimo fali trumpofobii trudno nie zauważyć sukcesów przywódcy największego mocarstwa œwiata, zwłaszcza na arenie międzynarodowej.

Nie ulega wštpliwoœci, że w tym sezonie modne jest obnoszenie się z pogardš dla Donalda Trumpa. Chcšc zyskać aprobatę w towarzystwie, należy koniecznie wyœmiewać „prostaka z zaczeskš". A ponieważ moda ta panuje niepodzielnie w Nowym Jorku i Hollywood, więc i w Warszawie znalazła oddanych akolitów. Ich nie przekonajš rzeczowe argumenty, ale spróbujmy ocenić mijajšcy właœnie pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa obiektywnie, sine ira et studio.

Warto zaczšć od przypomnienia, jak wyglšdał pierwszy rok w Białym Domu najznamienitszych ikon liberalizmu. I tak nie w rok nawet, lecz w pół roku John F. Kennedy skompromitował Amerykę w Zatoce Œwiń, pozwolił się upokorzyć przez sowieckiego przywódcę Nikitę Chruszczowa w Wiedniu i całkowicie zlekceważył budowę muru berlińskiego. Z kolei główne „osišgnięcia" polityki zagranicznej Baracka Obamy w porównywalnym okresie to wydanie zarzšdzenia o zamknięciu więzienia w Guantanamo, wygłoszenie przemówienia w Kairze, w którym zapowiedział rozwišzanie kryzysu na Bliskim Wschodzie i pomysł rozbrojenia nuklearnego zapowiedziany w Pradze. Nic z tego nie zrealizował, ale za to odebrał Pokojowš Nagrodę Nobla i wycofał się z planów budowy tarczy antyrakietowej.

Chiny w centrum uwagi

Jak na tym tle wypada Donald Trump? Zacznijmy od polityki międzynarodowej. Największym i niezaprzeczalnym osišgnięciem Trumpa na tym polu jest zlikwidowanie nie tylko zagrożenia stwarzanego przez ISIS, lecz praktycznie całej organizacji jako takiej. Choć nie jest to jedynie zasługa prezydenta, to jednak za jego kadencji i z jego istotnym udziałem udało się zrealizować cel, który wydawał się nieosišgalny.

Œwiat współczesny nie jest zbudowany na prostej w gruncie rzeczy dychotomii Wschód–Zachód, jak miało to miejsce za czasów Kennedy'ego czy Reagana. Przede wszystkim niezwykle ważnym uczestnikiem polityki międzynarodowej stały się Chiny i na nich w znacznej mierze skupiły się dyplomatyczne wysiłki Donalda Trumpa. Relacje amerykańsko-chińskie sš wyjštkowo skomplikowane ze względu na dwa czynniki. Pierwszy z nich dotyczy koniecznoœci manewrowania przez Waszyngton pomiędzy dšżeniem Pekinu do zmonopolizowania obszaru Morza Południowochińskiego a uzasadnionymi roszczeniami wobec tego akwenu ze strony innych państw – sojuszników i przyjaciół Stanów Zjednoczonych. W tej kwestii Trump nie popełnił żadnego błędu, choć oczywiœcie problem jest nadal daleki od definitywnego rozwišzania.

Druga kwestia, mniej oczywista, dotyczy dalekosiężnych planów Chin. Dšżš one do uzyskania pozycji niekwestionowanego hegemona w regionie, do czego niezbędne jest wyeliminowanie z tego obszaru Stanów Zjednoczonych. A ponieważ obecnoœć tam USA wynika ze stworzenia przez Koreę Północnš zagrożenia dla Korei Południowej i Japonii, Pekin uznał, że pożšdane jest usunięcie powodu zainteresowania USA. To sprawiło, że aktywnie współpracuje z Waszyngtonem, popierajšc nawet sankcje Rady Bezpieczeństwa wobec Pjongjangu i poważnie spowalnia chińsko-północnokoreańskš wymianę handlowš.

Donald Trump konsekwentnie stawia Chiny w centrum amerykańskiej polityki zagranicznej, kosztem pasywnej polityki wobec Rosji. Nie oznacza to jednak akceptacji dla nadużyć, jakich dopuszcza się Pekin, szczególnie w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, w którym deficyt amerykański wzrósł w 2017 r. o 7 proc. Waszyngton wszczšł postępowanie przeciw Chinom nie tylko na podstawie przepisów dotyczšcych nieuczciwych praktyk handlowych, lecz także regulacji dotyczšcych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Trump ewidentnie nie zamierza pozwolić Państwu Œrodka wykorzystywać życzliwoœci politycznej Stanów Zjednoczonych dla szkodzenia amerykańskim interesom.

Powrót na Bliski Wschód

USA tradycyjnie angażowały się też w starania o rozwišzanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Czynišc to, Donald Trump nawišzuje do większoœci swych poprzedników, oprócz Baracka Obamy. Ten bowiem, wbrew poczštkowym zapowiedziom, szybko stracił zainteresowanie regionem. Jego największym błędem było, jak powszechnie wiadomo, wyznaczenie „czerwonej linii" w Syrii, którš stanowić miało użycie przez Asada broni chemicznej, a następnie zlekceważenie własnej zapowiedzi ukarania przywódcy syryjskiego za taki czyn. W tym kontekœcie trudno rzeczywiœcie o przykład większego kontrastu między obecnym prezydentem a jego poprzednikiem niż stanowczy i skuteczny atak rakietowy na syryjskš bazę lotniczš w Asz-Sza'irat.

Kwestiš o dalekosiężnych konsekwencjach jest konkurencja z Moskwš o zyskanie decydujšcego wpływu na bieg wydarzeń w regionie. Trudno nie zauważyć, o ile trudniejsze jest w tym przypadku zadanie stojšce przez Trumpem. Putin mógł sobie pozwolić na udokumentowanie swej aktywnoœci zdjęciem ze swymi prezydenckimi odpowiednikami: Al-Asadem, syryjskim mordercš zagazowujšcym własnych obywateli, w tym dzieci, i Erdoganem, bezwzględnym dyktatorem Turcji, winnym œmierci i uwięzienia bez procesu tysięcy osób. Nie ulega natomiast wštpliwoœci, że gdyby między Asadem a Erdoganem stał na zdjęciu nie Putin, lecz Trump, te same media, które wychwalały sprawnoœć negocjacyjnš Putina, stanowczo potępiałyby bezgraniczny cynizm amerykańskiego prezydenta.

Postępowanie Trumpa to nie puste deklaracje zawarte w atrakcyjnie skonstruowanych przemówieniach, lecz szybkie i skuteczne działanie tam, gdzie uznaje to za niezbędne. Tak też postšpił, gdy pozwolił wejœć w życie postanowieniu Kongresu z 1995 r. o przeniesieniu do Jerozolimy ambasady amerykańskiej. Jego decyzja miała wymiar przede wszystkim symboliczny, gdyż jej implementacja zajmie wiele lat. Ale wykonanie takiego gestu stanowiło realizację wyraŸnie sformułowanego elementu programu wyborczego Donalda Trumpa, nie był on nieprzemyœlanš decyzjš, podsuniętš przez pogršżone jakoby w chaosie otoczenie prezydenta, jak chcieliby jego krytycy.

Z szerokim odzewem na œwiecie spotkało się też postępowanie obecnej administracji w kwestii międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem z lipca 2005 r. Zastrzeżenia Trumpa wobec tej umowy dotyczš dwóch kwestii: łatwoœci, z jakš Teheran może odbudować swój program nuklearny po dziesięcioletniej karencji, i kontynuowania przez Iran prac nad budowš rakiet, które obecnie wykorzystywane sš przez Koreę Północnš, ale w nieodległej przyszłoœci mogš się stać œrodkiem przenoszenia głowic irańskich. Sš to zagrożenia realne i stanowišce pogwałcenie ducha, jeœli nie litery porozumienia. Choć jego poprzednik zapewne przymknšłby na nie oczy, dla Donalda Trumpa stanowiły one wystarczajšce uzasadnienie odmowy okresowej certyfikacji pełnego przestrzegania przez Iran przyjętych na siebie zobowišzań. Ostatecznie Trump dał stronom porozumienia trzy miesišce na wprowadzenie zmian w postanowieniach umowy, choć Iran odrzuca takš możliwoœć. Także i w tym przypadku Trump realizuje swoje zapowiedzi kampanijne, na podstawie których wygrał wybory.

Bogaty Wujek Sam

George Bush Sr. stworzył swego czasu pojęcie „nowego ładu œwiatowego", zgodnie z którym USA miały interweniować wszędzie tam, gdzie pojawiłaby się groŸba destabilizacji lub zagrożenie dla ludnoœci. Koncepcja ta z oczywistych względów okazała się niezwykle trudna do realizacji i obok sukcesów pojawiały się także porażki. Kolejni prezydenci nie kontynuowali utopijnej wizji Busha i deklarowali znacznie bardziej wybiórczy zakres obecnoœci USA na œwiecie. Niemniej i oni starali się interweniować nie tylko tam, gdzie zagrożone były interesy amerykańskie, lecz także tam, gdzie niezbędne były działania ochronne na rzecz partnerów Ameryki.

Nie neguje tej zasady przywoływane często przy analizie polityki Trumpa hasło „America First". Przywoływane – ale i potępiane, jak gdyby odnosiło się do odstępstwa od powszechnych reguł postępowania. A przecież – czy inaczej myœlał i czynił Charles de Gaulle, a także jego poœledni następca, Emmanuel Macron? Czy nie dobro Niemiec miał przede wszystkim na uwadze Konrad Adenauer – co z różnym skutkiem próbuje realizować i Angela Merkel? Winston Churchill i Theresa May? I tak dalej, właœciwie bez końca.

Rzecz jednak nie w zasadzie, którš trudno sensownie zakwestionować, ale w zapowiedzi położenia kresu pasożytowaniu wielu państw na Stanach Zjednoczonych, co przyjęto za normę od zakończenia II wojny œwiatowej. Pomijajšc już plan Marshalla, to przecież system zbiorowego bezpieczeństwa NATO opierał się na finansowaniu sojuszu przez jedynego wówczas bogatego członka tej organizacji.

Czy jednak norma ta może obowišzywać w drugiej dekadzie XXI w.? Czy RFN, Francja, Włochy, kraje Beneluksu, sš dziœ biedne i wymagajš wsparcia amerykańskiego? Oczywiœcie nie, ale rzeczywisty problem polega na tym, że wszystkie te kraje stworzyły rozbudowane systemy pomocy społecznej, których finansowanie jest możliwe tylko przy założeniu, że lwiš częœć wydatków na obronnoœć bierze na siebie Waszyngton.

Francja przeznacza na wydatki socjalne 31,5 proc. PKB, a na wojskowe – 1,8 proc.; Belgia na wydatki socjalne 29 proc., a na wojskowe – 0,8 proc.; Niemcy odpowiednio 25,3 i 1,4 proc. Natomiast w USA proporcja ta wynosi 14,3 proc. na transfery socjalne i 3,6 proc. na wojskowoœć.

W ten sposób USA współfinansujš niemieckie emerytury, francuskie płatne urlopy czy służbę zdrowia wielu państw europejskich. Czyniš to w sytuacji, gdy problemy z opiekš zdrowotnš w samych Stanach Zjednoczonych sš powszechnie znane, a tereny Wirginii Zachodniej, Pensylwanii czy wielu stanów południowych to obszary nędzy nieznanej w Europie, przynajmniej na zachód od Bugu. Jak w takiej sytuacji powinien, a nawet musi postšpić prezydent USA? Czy nie ma konstytucyjnego obowišzku zajęcia się przede wszystkim własnym krajem, jego obywatelami i ich problemami? Czy może z tego obowišzku zrezygnować tylko dlatego, że żaden rzšd europejski nie odważy się zmniejszyć wydatków socjalnych i przeznaczyć tych kwot na obronnoœć?

Z przesłanek dobrze rozumianego interesu amerykańskiego wynikało też odstšpienie przez USA od umowy TPP z państwami azjatyckimi i zamrożenie negocjacji TTIP z Uniš Europejskš. By zrozumieć decyzje Waszyngtonu, należy uœwiadomić sobie choćby niektóre konsekwencje funkcjonujšcego od ponad 20 lat układu NAFTA (północnoamerykańska umowa o wolnym handlu). Mimo leżšcej u podstaw traktatu zapowiedzi zbliżania sytuacji gospodarczej wszystkich jego stron, œrednia stawka godzinowa w przemyœle samochodowym w Meksyku wynosi obecnie 3,29 dol., a w USA – 23,83 dol.; od 1994 r. w USA ubyło 350 tys. miejsc pracy w przemyœle samochodowym, w Meksyku przybyło ich w tym czasie prawie 400 tys. W 1993 r. Stany Zjednoczone miały nadwyżkę bilansu handlowego z Meksykiem wynoszšcš 1,3 mld dol., a w 2016 r. wykazały deficyt rzędu 64 mld dol.

Import idei z Europy

Kwestia NAFTA dotyka sfery polityki wewnętrznej Donalda Trumpa. Także i w tej dziedzinie, wbrew negatywnej narracji większoœci mediów, prezydent odniósł w pierwszym roku urzędowania znaczne sukcesy. I tak, od pierwszego niemal dnia w Białym Domu realizował wyborczš obietnicę wycofania zbędnych regulacji federalnych. Nie wszystkie przepisy można usunšć z dnia na dzień, a wiele likwidowanych uregulowań ma swoich zwolenników, szczególnie w kwestiach ochrony œrodowiska. Rzecz jednak nie w tym, czy taki lub inny przepis wydaje się rozsšdny, lecz w podstawowej filozofii relacji między państwem a jego mieszkańcami.

Tradycja europejska zezwala władzy centralnej na ingerencję w życie osobiste i zawodowe obywateli „dla ich dobra", tradycja amerykańska natomiast nakazuje władzy, szczególnie federalnej, trzymać się jak najdalej od decyzji podejmowanych przez obywateli na ich własne ryzyko. Rzecz nie w tym, czy Obama był lepszym prezydentem niż Trump, lecz w tym, na ile tradycyjne amerykańskie normy społeczne ustšpiły za jego kadencji importowanym z Europy koncepcjom szerokiego zakresu uprawnień władzy.

Nigdzie chyba perspektywa ta nie jest lepiej widoczna niż w systemie ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare, wprowadzonym w 2010 r. Najistotniejszym elementem tego prawa jest nakaz, by każdy Amerykanin pod karš wysokiej grzywny posiadał takie ubezpieczenie. Prezydentowi Trumpowi nie udało się dotšd zlikwidować całego systemu, ale przyjęta w grudniu 2017 r. reforma podatków znosi wspomniany wymóg. I zgodnie z tradycjš amerykańskš każdy obywatel będzie mógł decydować, czy woli zapłacić składkę ubezpieczeniowš, czy też samemu pokryć koszty ewentualnego leczenia, z perspektywš braku dostępu do kosztowniejszych procedur, jeœli nie dysponuje odpowiednimi œrodkami.

Reforma podatkowa Trumpa zawarta jest na ponad 500 stronach i nawet fachowcy starajš się dopiero ocenić wszystkie jej konsekwencje. Jak w każdym takim przypadku, z pewnoœciš znajdš się osoby i instytucje, które nic na niej nie zyskajš. Ale jest faktem, że podatki zostały obniżone we wszystkich przedziałach dochodowych. Było to możliwe także dzięki temu, że gospodarka amerykańska ma się œwietnie: indeksy giełdowe sš na wysokim poziomie, bezrobocie jest niskie (ok. 4 proc.), podobnie jak inflacja (poniżej 2 proc.), œrednie uposażenie stale roœnie (o ok. 0,3–0,4 proc. miesięcznie), podobnie jak PKB (ponad 3 proc. rocznie). Jest zawsze kwestiš spornš, czy i w jakim zakresie dobre wyniki gospodarcze sš zasługš lokatora Białego Domu, ale nie ulega wštpliwoœci, że jego błędne decyzje majš z reguły negatywne konsekwencje ekonomiczne, a nic takiego nie zachodzi.

Nie wybitny, lecz skuteczny

Donald Trump obiecywał też w kampanii wyborczej, że zmierzy się z problemem nielegalnej imigracji, i konsekwentnie to czyni. Szacowana liczba nielegalnych przekroczeń granicy z Meksykiem zmalała o 40–60 proc. i jest najniższa od pół wieku, a zatrzymań – najwyższa od lat, zarówno na samej granicy, jak i już na terenie USA. Wiele emocji budzi też kwestia muru granicznego, przy czym często nie pamięta się, że istnieje on już na długoœci ok. tysišca kilometrów i po częœci powstał za czasów Obamy, a Trump chce go jedynie wydłużyć o kolejne 500 km. Mało kto jest też œwiadomy, że wielosetkilometrowe mury czy płoty graniczne stojš już lub sš wznoszone w kilkudziesięciu miejscach na œwiecie: nie tylko w Izraelu czy między Koreami, lecz także na przykład między Indiami a Bangladeszem (ponad 3 tys. km), Kostarykš a Nikaraguš (ponad 600 km), Słoweniš a Chorwacjš (400 km) czy Iranem a Pakistanem (700 km).

Czy wszystko to oznacza, że Donald Trump jest prezydentem wybitnym? Z pewnoœciš nie. Popełnia błędy – podobnie jak popełniali je poprzedni prezydenci. Jego największym problemem jest nieumiejętnoœć pracy zespołowej i pomyłki personalne. Nagłaœniane ostatnio dziełko Michaela Wolffa „Fire and Fury" to przykład dziennikarstwa insynuacyjnego, doœć żałosna próba oœmieszenia prezydenta jako rzekomego analfabety, oparta na zasłyszanych opowieœciach, nieuzasadnionych interpretacjach, oszczędnie dozowanych opisach autentycznych zdarzeń – i mœciwej narracji Steve'a Bannona, który zachowuje się jak mšż po rozwodzie ze zdradzajšcš go żonš. Ale to Trump wyniósł go wczeœniej do poziomu uczestnika narad Krajowej Rady Bezpieczeństwa, i to Trump przyjšł do swego zespołu nieszczęsnej pamięci gen. Michaela Flynna. A co gorsza, to Trump przeniósł do Białego Domu korporacyjne zasady zarzšdzania personelem, zapominajšc, że ma do czynienia nie z żšdnymi kariery młodzieńcami, lecz z ludŸmi o znaczšcych osišgnięciach i uzasadnionych ambicjach.

Inny problem Trumpa to brak kontroli nad wypowiedziami publicznymi. Głowie państwa nie wolno demonstrować pogardy dla innych krajów i nie jest żadnym wytłumaczeniem fakt, że zapewne tak samo myœli i mówi znaczna częœć jego wyborców. Amerykanie nie majš wygórowanych oczekiwań wobec swoich prezydentów, ale jednym z najważniejszych jest dawanie przykładu, a nie imitowanie najgorszych zachowań elektoratu.

W paŸdzierniku 2016 r. podczas odbywajšcej się w Warszawie konferencji ważna przedstawicielka administracji Obamy stwierdziła, że jeœli „oni", czyli nieodpowiedzialni wyborcy, wybiorš jednak Trumpa, trzeba będzie natychmiast podjšć starania o impeachment. Jak widać, ma to właœnie miejsce. Ale, na razie przynajmniej, Donald Trump nie uczynił niczego, co mogłoby skutkować usunięciem go z urzędu. Pozostanie na nim jeszcze przez trzy lata, jeœli nie przez siedem. Dlatego, krytykujšc go tam, gdzie krytyka jest uzasadniona, nie powinniœmy dać się ponieœć trumpofobii. Dojrzałoœć polityczna przejawia się nie bezrefleksyjnym odrzuceniem czy emocjonalnš pogardš, lecz racjonalnym wyważeniem silnych i słabych stron ocenianego oraz jego konsekwencji w realizowaniu założonych i zawczasu wyartykułowanych celów.

Prof. Zbigniew Lewicki jest wykładowcš UKSW i przewodniczšcym Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL