Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Ekwiwalent za urlop bez okresu przedawnienia - wyrok TSUE

Fotolia.com
Pracownik, któremu pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, może przenosić prawo do corocznego urlopu na kolejne okresy rozliczeniowe, aż do rozwišzania umowy o pracę.

Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 29 listopada 2017 r. w sprawie Conley King przeciwko TheSash Window Workshop Ltd oraz Richardowi Dollarowi (C-201/15).

W czym problem

W omawianej sprawie Conley King był zatrudniony w Sash WW od 1 czerwca 1999 r. na podstawie umowy „o œwiadczenie usług w ramach samozatrudnienia". Zgodnie z tš umowš wynagrodzenie otrzymywał wyłšcznie w formie prowizji. Umowa nie przewidywała wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

W 2012 r. pracownik przeszedł na emeryturę. Po ustaniu stosunku pracy wystšpił do byłego pracodawcy z żšdaniem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za coroczny urlop wypoczynkowy. W uzasadnieniu żšdania argumentował, że miał status pracownika.

Brytyjski sšd pracy ustalił, że Conley King miał status pracownika, przez co nabył prawo do wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu. Dodatkowo sšd wskazał, że spór dotyczy wynagrodzenia za urlop, który pracownik nabył w okresie zatrudnienia, ale którego nie wykorzystał przed rozwišzaniem umowy oraz za urlop faktycznie wykorzystany, za który pracownik nie otrzymał wynagrodzenia. W wyroku sšd pracy przyznał pracownikowi prawo do zaległego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Z tym wyrokiem nie zgodził się pracodawca. W uzasadnieniu apelacji od wyroku wskazał, że Conley King nie nabył prawa do wynagrodzenia za urlop, którego nie wykorzystał w okresie zatrudnienia, ponieważ nie mógł przenieœć prawa do corocznego urlopu wypoczynkowego na nowy okres rozliczeniowy. W rezultacie wniosek o wypłatę ekwiwalentu został złożony po terminie. Z kolei pracownik argumentował, że prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powstało dopiero po ustaniu stosunku pracy, a zatem złożył wniosek we właœciwym terminie. Sšd apelacyjny rozpatrujšc sprawę nabrał wštpliwoœci co do tego, jak należy interpretować prawo unijne. Postanowił zwrócić się do Trybunału w wnioskiem o interpretację.

Co orzekł Trybunał

Trybunał Sprawiedliwoœci UE w pierwszej kolejnoœci podkreœlił, że każdy pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik postawiony w sytuacji, w której w trakcie urlopu wypoczynkowego nie jest pewien, czy otrzyma należne mu wynagrodzenie, nie ma możliwoœci wykorzystania tego urlopu jako okresu odpoczynku i czasu wolnego zgodnie z zamysłem art. 7 Dyrektywy 2003/88.

W dalszej kolejnoœci Trybunał wskazał, że kwestia kumulacji niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego była już niejednokrotnie przedmiotem jego rozważań. Sprawy te dotyczyły pracowników, którzy nie mogli wykorzystać należnego im urlopu wypoczynkowego ze względu na długotrwałe okresy niezdolnoœci do pracy. TSUE podkreœlał, że w takiej sytuacji należy mieć na uwadze nie tylko interes pracownika, ale także ochronę pracodawcy. W rezultacie Trybunał oceniał, że art. 7 Dyrektywy 2003/88 nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu w krajowym porzšdku prawnym okresu, po upływie którego pracownik nie może dalej kumulować urlopu wypoczynkowego (okres przedawnienia). Jednak w omawianej sprawie sytuacja jest inna. Pracownik przez cały okres zatrudnienia œwiadczył pracę, a urlopu wypoczynkowego nie wykorzystał nie z powodu choroby, a dlatego, że pracodawca odmawiał wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu. Zdaniem Trybunału, w takiej sytuacji uwzględnienie interesu pracodawcy oznaczałoby aprobatę dla bezpodstawnego wzbogacenia pracodawcy oraz pogwałcenie zasad wynikajšcych z Dyrektywy 2003/88. W rezultacie TSUE stwierdził, że w omawianej sprawie pracownik mógł kumulować niewykorzystany urlop wypoczynkowy przez kilka następujšcych po sobie okresów rozliczeniowych.

Jak to wpływa na nasze prawo

Maciej Andrzejewski, adwokat, prawnik w Kancelarii CMS

Omawiany wyrok jest istotny z punktu widzenia polskich przepisów i może doprowadzić do zmian w polskim kodeksie pracy. Aktualnie urlop wypoczynkowy pracownika przedawnia się z upływem 3 lat. Od tej zasady nie ma żadnych wyjštków. Dlatego niezależnie od przyczyn, dla których pracownik nie mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego, traci on prawo do ekwiwalentu wraz z upływem okresu przedawnienia. Wyrok Trybunału wskazuje, że takie podejœcie może być niezgodne z celem Dyrektywy 2003/88. W ocenie TSUE, jeżeli pracownik nie ma możliwoœci skorzystania z urlopu wypoczynkowego z tego powodu, że pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia za czas urlopu, to zatrudniony może kumulować swoje roszczenia przez cały okres zatrudnienia. Takie stanowisko stoi w sprzecznoœci z polskimi przepisami dotyczšcymi okresu przedawnienia. Ustawodawca powinien rozważyć, czy w tej sytuacji należy znowelizować te przepisy, aby pracownik, któremu pracodawca odmawia prawa do płatnego urlopu, mógł nabyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za cały okres zatrudnienia, a nie tylko za ostatnie 3 lata.

W praktyce ten problem może wystšpić w sytuacji, w której firma zatrudnia pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej, podczas gdy w istocie powinna z nim zawrzeć umowę o pracę. Wynika to z tego, że zleceniobiorcy często nie majš prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego. W sytuacji, gdy zleceniobiorca wystšpi do sšdu o ustalenie istnienia stosunku pracy, sšd może ustalić istnienie stosunku pracy z mocš wstecznš, od poczštku zatrudnienia takiej osoby. W takiej sytuacji pracownik może się obecnie domagać wypłaty ekwiwalentu za 3 lata wstecz. W œwietle zasad wskazanych w omawianym wyroku, trzyletni okres przedawnienia nie miałby zastosowania. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL