Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Wypłata pensji do ršk małżonka nie zawsze możliwa

Fotolia
Bez stosownego orzeczenia sšdu rodzinnego, małżonek niedysponowanego pracownika może pobrać jego wynagrodzenie, działajšc w sprawach zwykłego zarzšdu. Dla własnego bezpieczeństwa szef powinien się jednak upewnić, czy zatrudniony nie ma nic przeciwko temu.

Zasadš jest, że wynagrodzenie za pracę wypłacane jest do ršk własnych pracownika. Inny sposób realizacji tego obowišzku przez pracodawcę może wynikać wyłšcznie z postanowień układu zbiorowego pracy lub uprzedniej pisemnej akceptacji podwładnego dla takiej odmiennej metody rozliczenia. Stanowi o tym art. 86 § 3 k.p.

Wštpliwoœci budzi kwestia dopuszczalnoœci przekazania wynagrodzenia etatowca jego małżonkowi w sytuacji braku stosownego orzeczenia sšdu rodzinnego wydanego na podstawie art. 28 k.r.i.o. (co autorka pomija w tym artykule) oraz upoważnienia pracownika, a wyłšcznie na ustnš proœbę małżonka.

Majštek wspólny czy odrębny

Podkreœlić należy, że do majštku wspólnego małżonków należy m.in. pobrane uposażenie za pracę (art. 31 § 2 pkt 1 k.r.i.o.). Natomiast wierzytelnoœć z tytułu poborów za pracę objęta jest majštkiem odrębnym każdego z nich (art. 33 pkt 7 k.r.i.o.).

Podstawę prawnš do wypłaty pensji podwładnego jego małżonkowi może stanowić, w opisanej sytuacji, art. 29 k.r.i.o. W œwietle tego przepisu, w razie przemijajšcej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostajšcych we wspólnym pożyciu, ten drugi może za niego działać w sprawach zwykłego zarzšdu – w szczególnoœci bez pełnomocnictwa pobierać przypadajšce należnoœci, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

Trzy warunki

Aby zatem pracodawca mógł przekazać pensję pracownika jego małżonkowi bez obaw o narażenie się na ewentualne pretensje zatrudnionego, gdy małżonek ten nie dysponuje sšdowym nakazem zapłaty ani umocowaniem do odbioru pieniędzy, muszš być łšcznie spełnione następujšce warunki:

1. pracownik doznał przemijajšcej przeszkody w odbiorze pensji, np. w dniu wypłaty zachorował i nie mógł osobiœcie odebrać pieniędzy (przy założeniu, oczywiœcie, że pobory nie wpływajš na jego konto),

2. małżonkowie pozostajš we wspólnym pożyciu, a więc nie ma między nimi separacji faktycznej ani, tym bardziej, formalnej; nie sš także w trakcie rozwodu,

3. podwładny nie sprzeciwił się temu – przy czym sprzeciw musi być wyraŸny, domniemanie przemawia bowiem za jego brakiem.

Jeżeli więc do pracodawcy zgłosi się małżonek podwładnego, który będzie domagał się przekazania do jego ršk uposażenia żony/męża, ale nie przedstawi stosownego orzeczenia sšdu ani upoważnienia, wówczas szef – dla swojego bezpieczeństwa – powinien upewnić się, czy ziœciły się, wskazane w art. 29 k.r.i.o., przesłanki do dokonania takiej wypłaty. W tym celu może np. przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, z przebiegu której sporzšdzi notatkę służbowš >patrz wzór notatki służbowej. Wystarczy, że etatowiec oœwiadczy, że nie życzy sobie, aby jego pienišdze trafiły do ršk małżonka, a wtedy pensji na pewno nie można przekazać żonie czy mężowi. W przeciwnym wypadku pracodawca narazi się na zarzut, że dokonał wypłaty do ršk osoby nieuprawnionej i może ponieœć z tego tytułu okreœlone konsekwencje finansowe – choćby w postaci obowišzku wypłaty, po raz drugi, tego samego wynagrodzenia.

Autorka jest adwokatem

podstawa prawna: art. 86 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: art. 28-29, art. 31 § 2 pkt 1, art. 33 pkt 7 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 682)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL