Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Aplikacja do mierzenia nierówności płac - narzędzie dla pracodawców

Fotolia
Pracodawcy mogš sprawdzić, czy za takš samš pracę wynagradzajš w równy sposób uwzględniajšc m.in. płeć, wiek, wykształcenie. „Równoœć płac” to darmowa aplikacja uruchomiona właœnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Statystycznie kobiety zarabiajš mniej od mężczyzn, choć wykonujš takš samš lub porównywalnš pracę co oni. Problem ten, zwany "lukš płacowš" występuje na całym œwiecie. W Polsce - informuje MRPiPS - w zależnoœci od przyjętej metody doboru danych i obliczeń, kobiety zarabiajš œrednio od 7 proc. do 17 proc. mniej niż mężczyŸni (co przekłada się na œrednio o 700 zł niższe wynagrodzenie, a im wyższe stanowisko – tym większe różnice, sięgajšce nawet kilku tysięcy złotych). Np. według danych Eurostatu (2014), Polskę charakteryzuje jedna z najniższych wartoœci luki płacowej w Unii Europejskiej - różnica w zarobkach wynosi bowiem 7,7 proc. na niekorzyœć kobiet, podczas gdy œrednia unijna to 16,7 proc. (różnica œredniej stawki godzinowej brutto w całej gospodarce).

Równe płace to korzyœci dla szefa

- Luka płacowa jest zjawiskiem złożonym, bo wynika z współwystępowania wielu czynników wpływajšcych na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Sš wœród nich różnice obiektywne, takie jak odmienne wykształcenie, doœwiadczenie zawodowe, czy wykonywany zawód. Sš również czynniki, na które pracownicy majš mniejszy wpływ - takie jak segregacja na rynku pracy, czy długoœć stażu pracy wynikajšca z wykonywanych ról społecznych - wyjaœnia MRPiPS.

Ministerstwo podkreœla, że zagwarantowanie równej płacy za tę samš pracę lub pracę tej samej wartoœci jest nie tylko prawnym obowišzkiem każdego pracodawcy, ale też niesie ze sobš korzyœci dla pracodawcy - jest wyrazem tworzenia atrakcyjnych stanowisk pracy, które przycišgajš najbardziej utalentowane osoby oraz dajš motywację dotychczasowym pracownikom. To przekłada się z kolei na zwiększenie konkurencyjnoœci danego pracodawcy, co ma duże znaczenie w czasach „rynku pracownika".

Wielu pracodawców na bieżšco monitoruje œrednie wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowników. Punktem odniesienia jest zazwyczaj œrednia dla całego podmiotu lub konkretnego działu. Nie negujšc takiego podejœcia, MRPiPS proponuje oszacowanie tzw. „skorygowanej luki płacowej" -  płace pracowników porównuje się z uwzględnieniem takich cech jak: płeć, wiek, wykształcenie, zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy oraz staż pracy.

Komu podnieœć lub obniżyć

Weryfikację może ułatwić przygotowana przez MRPiPS aplikacja komputerowa „Równoœć płac". W łatwy sposób pomoże oszacować różnice w wynagrodzeniach pracowników, z uwzględnieniem ich płci, wieku wykształcenia oraz innych wybranych cech. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie. Jak podkreœla MRPiPS, ma pomóc wszystkim, którzy zatrudniajš pracowników, w kształtowaniu œwiadomej i niedyskryminujšcej ze względu na płeć polityki płacowej.

Jak skorzystać z aplikacji? Trzeba jš œcišgnšć jš na komputer, zainstalować i uzupełnić danymi (które ma dział kadr danego pracodawcy). Ministerstwo zapewnia, że narzędzie gwarantuje użytkownikom pełnš anonimowoœć - dane poszczególnych pracowników wgrywane do aplikacji pozostajš zawsze bezosobowe, a wszelkie obliczenia odbywajš się tylko na komputerze użytkownika. Istnieje możliwoœć przesłania do MRPiPS oszacowania skorygowanej luki płacowej wraz z informacjami wskazanym przez użytkownika aplikacji, które będš wykorzystywane jedynie do celów statystycznych. Przesłane dane również gwarantujš użytkownikowi pełnš anonimowoœć.

Aplikacja „Równoœć płac" - pakiet zawiera:

- plik „Instaluj”, który uruchomi aplikację;

- plik „Instrukcja”, który wyjaœnia techniczne aspekty korzystania z aplikacji oraz pomaga  zinterpretować uzyskane wyniki;

- plik „FAQ”, który stanowi zbiór najczęœciej zadawanych pytań i odpowiedzi na pytania zwišzane z użytkowaniem aplikacji;

- plik „Przykładowe dane”, który zawiera przykładowe dane do wprowadzenia do aplikacji – pomogš przygotować dane o pracownikach;

- plik „Lista sprawdzajšca”, która pomoże w prawidłowym użytkowaniu aplikacji.

Uwaga: dla prawidłowego działania aplikacji na systemie Windows XP konieczne jest zainstalowanie dodatkowych bibliotek dostarczonych przez Microsoft – do pobrania tutaj.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL