Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

RPO: niższe wynagrodzenia kobiet efektem nierówności w życiu zawodowym

123RF
Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest konsekwencjš nierównoœci, z którymi kobiety spotykajš się w trakcie całego życia zawodowego - ocenia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W Polsce mężczyŸni przeciętnie zarabiajš o ponad 20 proc. więcej.

RPO przypomina, że marcu w Polsce przypada dzień równej płacy - jest to symboliczna data wyznaczajšca okres, który kobiety musiałyby dodatkowo przepracować, żeby ich roczne wynagrodzenie zrównało się z wynagrodzeniem mężczyzn.

W piœmie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej rzecznik zwraca uwagę na problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy, w szczególnoœci na zjawisko tzw. luki płacowej (gender pay gap). "Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest konsekwencjš istniejšcych nierównoœci, z którymi kobiety spotykajš się w trakcie całego swojego życia zawodowego" - podkreœla Bodnar.

Według Głównego Urzędu Statystycznego aktualnie przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 20,6 proc. wyższe niż kobiet. W poszczególnych branżach różnice w wynagrodzeniach bywajš jeszcze wyższe: w finansach i ubezpieczeniach mężczyŸni zarabiajš nawet o 36,7 proc. więcej, w handlu i sektorze napraw aut i pojazdów - o ponad 28 proc., a w sektorze informacji i komunikacji - o 25 proc.

RPO wskazuje, że dysproporcje te wynikajš przede wszystkim z niższego wynagrodzenia za godzinę, mniejszej liczby godzin przepracowanych na płatnych stanowiskach oraz niższej stopy zatrudnienia. Luka płacowa zwišzana jest także ze stereotypowymi opiniami o predyspozycjach kobiet do wykonywania gorzej płatnych zawodów w sektorze usług opiekuńczych i braku predyspozycji do zawodów technicznych lub sprawowania funkcji kierowniczych.

Bodnar zwraca uwagę, że problem luki płacowej jest istotny także z uwagi na póŸniejsze konsekwencje w postaci różnicy w wysokoœci emerytur kobiet i mężczyzn. Kobiety w starszym wieku majš trudnoœci w utrzymaniu niezależnoœci ekonomicznej i sš bardziej narażone na ubóstwo. Według danych Komisji Europejskiej różnica w wysokoœci emerytur kobiet i mężczyzn w Polsce jest tym wyższa, im krótszy jest staż pracy kobiety i waha się od 18 proc. aż do 33 proc. na niekorzyœć kobiet.

Zdaniem RPO dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn sš widoczne zwłaszcza na poczštku ich kariery zawodowej. Kobieta często podejmuje się wówczas opieki nad małym dzieckiem, również dlatego, że mniej korzystna jest rezygnacja z wyższego wynagrodzenia partnera i przejęcie przez niego obowišzków opiekuńczych.

"Efektywne zwalczanie luki płacowej ma istotne znaczenie także z punktu widzenia prorodzinnej polityki państwa" - podkreœla Bodnar. "Zwiększenie wysiłku w celu efektywnego wdrożenia zasady równej płacy za tę samš pracę lub pracę tej samej wartoœci jest niezbędne, by rodzice mogli podejmować œwiadome decyzje dotyczšce opieki nad dziećmi, niepodyktowane wyłšcznie ich sytuacjš finansowš" - dodaje.

Zdaniem Bodnara może to być zrealizowane np. przez wprowadzenie do prawa pracy obowišzku transparentnoœci wynagrodzeń, o którym mowa w zaleceniach Komisji Europejskiej. Rekomenduje ona m.in. udostępnianie pracownikom informacji o zarobkach i składanie przez firmy odpowiednich sprawozdań. KE podkreœlała też, że większa przejrzystoœć płac jest ważnym elementem zaradzenia problemowi zróżnicowania wynagrodzeń. Państwa członkowskie do końca 2015 r. powinny były zawiadomić KE o działaniach podjętych w celu wdrożenia tych zaleceń.

Rzecznik poprosił Rafalskš o informacje m.in. o działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zjawisku luki płacowej. Poprosił także o przesłanie kopii odpowiedzi rzšdu w sprawie działań podjętych w celu wdrożenia zaleceń KE.

Resort powinien odpowiedzieć na pismo RPO w cišgu 30 dni.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL