Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Brak 13 zł za godzinę na umowie zleceniu to nie zawsze wykroczenie

Wywišzywanie się z wypłaty minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcom kontroluje PIP.
123RF
W 2017 r. zleceniobiorcy i œwiadczšcy usługi majš gwarantowane wynagrodzenie nie niższe niż 13 zł za godzinę. Zatrudniajšcy rozlicza je na podstawie informacji o liczbie godzin przepracowanych w danym miesišcu. Kara grzywny do 30 tys. zł nie grozi płatnikowi, gdy wstrzymanie wypłaty uzasadnia nieotrzymanie takiej informacji.

Od 1 stycznia 2017 r. osoby œwiadczšce pracę na podstawie umów zlecenia oraz wykonujšce usługi otrzymały ustawowš gwarancję minimalnego wynagrodzenia godzinowego. Tym samym umowy powinny być tak ukształtowane, aby ustalona w nich wysokoœć wynagrodzenia korespondowała z godzinowš stawkš minimalnš, której wysokoœć w 2017 r. ustalono na 13 zł. Pracobiorca ma gwarancję wynagrodzenia minimalnego, nawet gdy zawarta umowa nie zawiera stosownych postanowień.

Aby chronić zleceniobiorców i œwiadczšcych usługi, wprowadzono odpowiedzialnoœć z tytułu wypłacania wynagrodzenia niższego niż wynikajšce z godzinowej stawki minimalnej. Zgodnie z nowymi przepisami, kto, będšc przedsiębiorcš lub działajšc w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmujšcemu zlecenie lub œwiadczšcemu usługi wynagrodzenie za każdš godzinę wykonania zlecenia lub œwiadczenia usług w wysokoœci niższej niż obowišzujšca wysokoœć minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Choć z przepisu bezpoœrednio wynika, że wykroczeniem jest wypłata wynagrodzenia poniżej stawki godzinowej, należy przyjšć, że jest nim również zupełne zaniechanie wypłaty. Czy jednak każdy przypadek niewypłacenia wynagrodzenia należy rozpatrywać w kategoriach wykroczenia?

Podstawš do wypłaty umówionego wynagrodzenia jest informacja o liczbie przepracowanych godzin. Sposób przekazania tej informacji powinna okreœlać umowa, przy czym może to być dowolna forma – mail, ewidencja papierowa przekazywana podmiotowi zlecajšcemu czy ewidencja prowadzona przez zleceniodawcę, w której zleceniobiorca wpisuje co miesišc liczbę przepracowanych godzin. Jeœli strony nie okreœlš w umowie sposobu przekazania informacji o liczbie godzin, przyjmujšcy zlecenie lub œwiadczšcy usługę powinien jš przekazać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.

Co istotne, zatrudniajšcy powinien otrzymać informację o liczbie przepracowanych godzin z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mógł naliczyć i terminowo wypłacić umówione wynagrodzenie. Problem w tym, że przepisy nie rozstrzygajš, co w sytuacji, gdy zleceniobiorca nie przekaże terminowo tej informacji, a kontakt z nim jest z jakichœ względów niemożliwy. Co w takim przypadku powinien zrobić albo czego nie powinien robić zatrudniajšcy?

Choć przepisy zawierajš lukę w tej kwestii, należy przyjšć, że brak przekazania informacji o liczbie godzin powoduje możliwoœć wstrzymania wypłaty wynagrodzenia – niezależnie od tego, czy upłynšł umówiony termin jego wypłaty, czy też nie. Wydaje się, że zleceniodawca może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu, aż otrzyma informację o liczbie przepracowanych godzin.

Zaniechanie wypłaty w przypadku nieprzekazania takiej informacji dotyczy zarówno wynagrodzenia minimalnego, jak i w wyższej wysokoœci, na jakš strony się umówiły. Takiego postępowania nie można jednak kwalifikować w kategoriach wykroczenia, ponieważ zleceniobiorcy nie można przypisać winy. Brak wypłaty wynagrodzenia będzie tu usprawiedliwiony okolicznoœciami.

Należy przyjšć, że zaniechanie wypłaty wynagrodzenia do czasu otrzymania informacji o liczbie przepracowanych godzin dotyczy każdego przypadku braku przekazania tej informacji. Jeżeli jednak chodzi tylko o np. częœć miesišca lub konkretny dzień, konieczna jest wypłata wynagrodzenia w zakresie, w jakim zleceniobiorca posiada informacje o przepracowanych godzinach. Nie ma wówczas mowy o całkowitym wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL