Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Jak liczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, gdy obowišzek wypłaty powstaje na przełomie roku?

123RF
Nawet jeœli rekompensata za niewykorzystane wolne obejmuje dni z 2017 i 2018 r., do jej ustalenia stosuje się jeden współczynnik, obowišzujšcy w czasie wypłaty.

Do jednego z uprawnień pracownika, w zwišzku z jego zatrudnieniem w ramach umowy o pracę, należy urlop wypoczynkowy. Definicja urlopu wypoczynkowego jest okreœlona w art. 152 kodeksu pracy (k.p.). Mowa jest w nim o corocznym, nieprzerwanym i płatnym urlopie wypoczynkowym, który przysługuje pracownikowi. Niewykorzystanie przysługujšcego urlopu wypoczynkowego przed zakończeniem umowy skutkuje powstaniem obowišzku wypłaty ekwiwalentu za urlop. Jak obliczyć jego wysokoœć, kiedy obowišzek ten powstaje na przełomie roku?

Wymiar urlopu, jaki przysługuje pracownikowi, zależy od udokumentowanego przez pracownika stażu pracy. Do stażu pracy wliczajš się — oprócz okresów zatrudnienia — także okresy nauki. Staż pracy ponad 10 lat daje prawo do skorzystania z 26-dniowego wymiaru urlopu. Natomiast jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat, to przysługuje mu 20 dni urlopu rocznie. Obliczenie prawidłowego wymiaru urlopu w roku kalendarzowym, w którym ustaje zatrudnienie, opisane zostało w art. 155 k.p. Zgodnie z zapisami przywołanego artykułu urlop wyliczany jest w wysokoœci proporcjonalnej do okresu przepracowanego u danego pracodawcy. Kiedy umowa o pracę kończy się w trakcie miesišca, za miesišc ten należy naliczyć pracownikowi 1/12 wymiaru urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokršgla się w górę do pełnego dnia, majšc jednak na uwadze, że w danym roku kalendarzowym wymiar urlopu należny pracownikowi nie może przekroczyć 20 bšdŸ 26 dni w sumie ze wszystkich okresów zatrudnienia, co może mieć miejsce w przypadku kilkukrotnej zmiany miejsca pracy.

Współczynnik do obliczania

Co do zasady, pracodawca jest zobowišzany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jednak k.p. wyraŸnie nie wskazuje, jak urlop ma być wykorzystany. Pomimo, że kładziony jest duży nacisk na wykorzystywanie bieżšcych urlopów, to powszechnš sytuacjš jest wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystane dni wolnego. Liczba dni, jakš należy zrekompensować w formie ekwiwalentu, to różnica pomiędzy proporcjonalnym do przepracowanego czasu wymiarem, a liczbš dni wykorzystanych przez pracownika.

Aby odpowiednio ustalić ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niezbędne jest użycie współczynnika do jego obliczania. Jest to stała wartoœć dla danego roku kalendarzowego, która wyraża przeciętnš miesięcznš liczbę dni przypadajšcych do przepracowania w roku.

Uwaga!

W 2018 roku współczynnik urlopowy wynosi 20,92.

Dla porównania, w roku 2017 wynosił on 20,83. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik urlopowy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Krok 1. Ustalenie podstawy

Aby ostatecznie obliczyć wysokoœć ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy w pierwszej kolejnoœci ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego. Do tego celu należy przyjšć przeciętne wynagrodzenie, jakie otrzymuje pracownik w stałej wysokoœci, a także uwzględnić œredniš z wypłat składników zmiennych, takich jak premie czy prowizje, z trzech ostatnich miesięcy. Jeżeli pracownik wynagradzany jest dodatkowo składnikami przyznawanymi za okresy dłuższe niż miesišc, to również te elementy należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego, jako œredniš z 12 ostatnich miesięcy.

Krok 2. Stawka godzinowa

Tak ustalonš podstawę należy podzielić przez ustalony na dany rok współczynnik urlopowy. Następnie otrzymany wynik należy ponownie podzielić przez dobowš normę czasu pracy wyrażonš w godzinach. Tym samym otrzymamy godzinowš stawkę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Krok 3. Kwota brutto

Stawka godzinowa, pomnożona przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu, daje ostatecznš kwotę brutto ekwiwalentu, jakš należy wypłacić pracownikowi.

Przykład

15 stycznia 2018 roku rozwišzano z pracownikiem umowę o pracę. Z tytułu niewykorzystanych trzech dni przysługujšcego w styczniu urlopu, pracownik otrzymuje ekwiwalent. Jak obliczyć jego wysokoœć przy założeniu, że pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokoœci 2500 zł brutto miesięcznie oraz premię motywacyjnš w wysokoœci:

• w paŸdzierniku - 600 zł,

• w listopadzie - 400 zł,

• w grudniu - 500 zł brutto?

Podstawa wynagrodzenia urlopowego obejmuje:

• płacę zasadniczš 2500 zł oraz

• œredniš z trzech ostatnich miesięcy wypłacanych składników zmiennych (600 + 400 + 500 / 3 miesišce = 1500 / 3 = 500 zł

Podstawa wynagrodzenia urlopowego wynosi: 2500 + 500 = 3000 zł.

Dzielimy tę podstawę przez współczynnik urlopowy, a następnie przez dobowy wymiar czasu pracy:

3000 / 20,92 / 8h = 17,93 zł

Otrzymanš stawkę godzinowš mnożymy przez liczbę godzin, za które pracownikowi należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

17,93 zł x 24h (3 dni x 8 h) = 430,32 zł

Ekwiwalent urlopowy wynosi 430,32 zł brutto.

Z roku ubiegłego

Kiedy umowa o pracę kończy się na przełomie roku bšdŸ wypłata ekwiwalentu obejmuje zaległy urlop z roku ubiegłego, powstaje pytanie, przy użyciu którego współczynnika urlopowego obliczyć należnoœć dla pracownika. Z przepisów wynika, że ustalony na dany rok kalendarzowy współczynnik stosuje się zarówno do obliczania należnoœci za urlop bieżšcy, jak i zaległy. O wysokoœci zastosowanego współczynnika decyduje więc data ustania stosunku pracy, a w praktyce — data wypłaty ekwiwalentu, a nie charakter tego urlopu. Jeżeli data wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany w 2017 roku urlop przypada na rok 2018, to do wyliczenia należnoœci dla pracownika powinien zostać zastosowany współczynnik obowišzujšcy w roku 2018, bez względu na to, za jaki okres urlop jest rekompensowany.

Przykład

Pracownikowi, w zwišzku z zakończeniem umowy o pracę 31 stycznia 2018 r., należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystane pięć dni urlopu zaległego z 2017 roku i trzy dni urlopu z roku bieżšcego. Jaki zastosować współczynnik do prawidłowego obliczenia ekwiwalentu za dni niewykorzystanego urlopu?

Koniec umowy o pracę, który datowany jest na ostatni dzień stycznia 2018 roku, wymaga zastosowania współczynnika urlopowego w wysokoœci ustalonej dla 2018 roku, wykluczajšc tym samym możliwoœć różnicowania zastosowanego współczynnika. Ekwiwalent za cały niewykorzystany urlop powinien zostać obliczony z zastosowaniem wskaŸnika w wysokoœci 20,92.

Magdalena Drzewińska, ekspert wFirma.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL