Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Watykan: Papież apeluje o zachowanie wyjštkowego statusu Jerozolimy

AFP
Papież Franciszek zaapelował o utrzymanie i respektowanie wyjštkowego statusu Jerozolimy. Deklarację tę złożył po tym, gdy prezydent USA Donald Trump zapowiedział uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela i przeniesienie tam amerykańskiej ambasady.

Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież powiedział: "Moja myœl biegnie teraz ku Jerozolimie. Dlatego nie mogę przemilczeć mojego głębokiego zaniepokojenia z powodu sytuacji, jaka powstała w ostatnich dniach i jednoczeœnie pragnę zwrócić się z żarliwym apelem, aby wszyscy zobowišzali się do przestrzegania statusu tego miasta, zgodnie ze stosownymi rezolucjami ONZ".

 

Franciszek podkreœlił, że "Jerozolima to miasto wyjštkowe, œwięte dla Żydów, chrzeœcijan i muzułmanów, którzy czczš w nim œwięte miejsca swoich religii i które ma szczególne powołanie do pokoju".

- Modlę się do Pana o to, by tożsamoœć ta została zachowana i umocniona dla dobra Ziemi Œwiętej, Bliskiego Wschodu i całego œwiata i aby zwyciężyła mšdroœć i roztropnoœć, by uniknšć pojawienia się nowych napięć na œwiecie, już wstrzšsanym i naznaczonym przez wiele okrutnych konfliktów - wskazał papież.

Przed audiencjš generalnš Franciszek spotkał się z delegacjš Palestyńczyków, przybyłych do Watykanu na zaproszenie Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Jak mówił, "dialog nawišzuje się na wszystkich poziomach". - Jego pierwszorzędnym warunkiem jest wzajemny szacunek i jednoczeœnie starania na rzecz jego umocnienia, aby uznać prawa wszystkich osób, bez względu na to, gdzie się znajdujš - dodał papież.

- Ponieważ dla Koœcioła katolickiego radoœciš jest zawsze budowa mostów dialogu ze wspólnotami, osobami i organizacjami, oczywiœcie szczególnš radoœć wywołujš takie działania podejmowane z palestyńskimi osobistoœciami religijnymi i intelektualistami - zapewnił Franciszek. - Ziemia Œwięta jest dla nas, chrzeœcijan nadzwyczajnš ziemiš dialogu między Bogiem i ludzkoœciš - wskazał.

Papież wyraził uznanie dla władz Autonomii Palestyńskiej, zwłaszcza dla jej przywódcy Mahmuda Abbasa za szczególnš troskę o wspólnotę chrzeœcijańskš.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL