Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Watykan: Papież przestrzegł przed ideologizacjš nauczania Kościoła

AFP
Papież Franciszek przestrzegł przed ideologizacjš nauczania Koœcioła. Prawdziwa doktryna łšczy, a "ideologia dzieli” - mówił w homilii w czasie porannej mszy w Domu œwiętej Marty w Watykanie.

W homilii, przytoczonej przez Radio Watykańskie, Franciszek oœwiadczył, że już w pierwszej wspólnocie chrzeœcijańskiej była „zazdroœć, walka o wpływy” i - jak dodał - „spryciarze, którzy chcieli zarobić i kupić sobie władzę”.

- Zawsze były problemy; jesteœmy ludŸmi, jesteœmy grzesznikami - zauważył papież. Jako dobry przykład rozwišzywania sporów wskazał dyskusje Apostołów, którzy potrafili dojœć do porozumienia. Obowišzkiem Koœcioła jest wyjaœnianie nauczania po to, by „dobrze zrozumiano to, co Jezus mówił w Ewangeliach” - zaznaczył.

Franciszek podkreœlił jednoczeœnie, że trzeba być œwiadomym tego, że zawsze sš ludzie, którzy „nie zajmujšc żadnego urzędu wprowadzajš we wspólnocie chrzeœcijańskiej zamęt przemówieniami wzburzajšcymi dusze”. Tacy ludzie, jak wyjaœnił papież, mówiš, że coœ jest herezjš i pokazujš, co według nich mówi nauczanie Koœcioła.

- To fanatycy rzeczy niejasnych”, którzy chcš „podzielić wspólnotę chrzeœcijańskš - dodał.

Papież mówił w czasie mszy, że problem pojawia się wtedy, kiedy „nauczanie Koœcioła staje się ideologiš”. - To wielki błšd - przestrzegł.

Franciszek przywołujšc opis z Dziejów Apostolskich na temat takich podziałów stwierdził, że tacy ludzie nie byli „„wierzšcy”, ale „zideologizowani”. - Ideologia zamknęła im serce przed Duchem œwiętym - dodał.

Papież zachęcał, by wystrzegać się „opinii ideologów doktryny”. Koœciół „ma swoje własne nauczanie, nauczanie papieża, biskupów, soborów” i tš drogš należy podšżać – wskazał Franciszek.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL