Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Papież apeluje o pokój w Syrii, Iraku, na Ukrainie; modli się za Europę

AFP
Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu zaapelował o pokój w Syrii i niesienie pomocy jej ludnoœci, o położenie kresu konfliktom w Iraku, na całym Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w Afryce. Modlił się też za mieszkańców przeżywajšcej trudnoœci Europy.

Franciszek, zwracajšc się w niedzielę w południe do tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Œwiętego Piotra i milionów telewidzów na całym œwiecie, powiedział: "Zmartwychwstały Pasterz staje się towarzyszem drogi osób zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, klęski głodu, reżimów opierajšcych się na ucisku". "Sprawia - dodał, że ci przymusowi imigranci spotykajš braci pod każdym niebem, aby dzielić z nimi chleb i nadzieję na wspólnej drodze".

Franciszek, przemawiajšc z loggii bazyliki watykańskiej, podkreœlił: "Niech w złożonych, a czasami dramatycznych dziejach narodów, Zmartwychwstały Pan prowadzi kroki osób poszukujšcych sprawiedliwoœci i pokoju, oraz obdarzy przywódców państw odwagš, żeby unikać rozprzestrzeniania się konfliktów i powstrzymać handel broniš".

Następnie wymienił kraje i regiony konfliktów, modlšc się o to, aby Jezus wspierał "wysiłki osób czynnie działajšcych na rzecz niesienia ulgi i pociechy ludnoœci cywilnej w Syrii, będšcej ofiarš wojny, która nieustannie sieje przerażenie i œmierć".

Franciszek zauważył: "Wczoraj nikczemny atak na uciekajšcych uchodŸców spowodował wielu zabitych i rannych". Tak odniósł się do sobotniego zamachu na konwój z ludnoœciš z ewakuowanych miejscowoœci pod Aleppo, w którym zginęło co najmniej 112 osób.

Modlił się też o pokój dla całego Bliskiego Wschodu, w tym Ziemi Œwiętej, Iraku i Jemenu.

Papież przypomniał o dramacie mieszkańców Sudanu Południowego, Sudanu, Somalii i Demokratycznej Republiki Konga, którzy cierpiš z powodu utrzymujšcych się konfliktów, potęgowanych przez głód.

"Niech Zmartwychwstały Jezus wspiera wysiłki tych, którzy zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej angażujš się na rzecz zapewnienia dobra wspólnego społeczeństw, czasami naznaczonych napięciami politycznymi i społecznymi, które doprowadziły niekiedy do przemocy" - apelował.

Mówišc o Ameryce Łacińskiej, Franciszek zachęcał do budowy mostów dialogu, walki z "plagš korupcji" i poszukiwaniu "właœciwych pokojowych rozwišzań sporów, na rzecz postępu i umocnienia instytucji demokratycznych, w pełnym poszanowaniu państwa prawa".

Podkreœlił następnie: "Niech Dobry Pasterz dopomoże ziemi ukraińskiej, cišgle nękanej krwawym konfliktem w odzyskaniu zgody i wspiera inicjatywy majšce na celu złagodzenia dramatów osób, które ponoszš jego konsekwencje".

Papież modlił się też za Europę, mówišc: "Niech Zmartwychwstały Pan, który nieustannie napełnia kontynent europejski swym błogosławieństwem, obdarzy nadziejš osoby przeżywajšce chwile kryzysu i trudnoœci, zwłaszcza z powodu wielkiego braku pracy, szczególnie dla ludzi młodych".

Franciszek wskazywał, że Zmartwychwstały Pasterz bierze na swe ramiona "wielu braci i wiele sióstr uciskanych przez zło w różnych jego formach". "Idzie - dodał - na poszukiwanie tych, którzy się zagubili w labiryntach samotnoœci i marginalizacji; wychodzi im na spotkanie poprzez braci i siostry, którzy potrafiš podejœć z szacunkiem i czułoœciš oraz sprawić, aby osoby te usłyszały Jego głos".

Jezus - zapewnił - troszczy się o ofiary "starego i nowego zniewolenia". W tym kontekœcie papież wymienił: nieludzkš pracę, handel ludŸmi, wyzysk i dyskryminację oraz uzależnienia.

"Troszczy się o dzieci i młodych pozbawianych beztroski i wyzyskiwanych oraz osoby, których serce jest zranione z powodu przemocy doznawanej w murach swego domu" - powiedział.

Papież przypomniał, że w tym roku chrzeœcijanie wszystkich wyznań wspólnie œwiętujš Wielkanoc.

"Niech zatem jednym głosem rozbrzmiewa w każdej częœci ziemi najpiękniejsza wieœć: +Pan prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział+. Niech On, który zwyciężył mroki grzechu i œmierci, da pokój w naszych czasach" - dodał.

Następnie papież złożył wiernym œwišteczne życzenia.

Na zakończenie Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i œwiatu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL