Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Papież w Watykanie: Duchowa ślepota zubaża i znieczula

Papież Franciszek
AFP
Podczas nabożeństwa pokutnego w pištek papież Franciszek przestrzegał przed „œlepotš duchowš”, która uniemożliwia dostrzeżenie tego, co ważne, czyni ludzi obojętnymi i przekonanymi, że życie zależy od tego, co się ma, od sukcesów i podziwu otoczenia.

Nabożeństwo w bazylice Œwiętego Piotra zainaugurowało organizowanš trzeci rok z rzędu we wszystkich diecezjach na œwiecie inicjatywę „24 godziny dla Pana”, w której ramach wierni mogš spowiadać się w otwartych cały czas koœciołach.

Podczas nabożeństwa papież spowiadał się kilka minut. Następnie sam zasiadł w konfesjonale i przez kilkadziesišt minut spowiadał wiernych.

W homilii mówił o potrzebie odzyskania zdolnoœci widzenia, gdy „nasze grzechy sprawiły, że utraciliœmy z naszego spojrzenia dobro, i odwiodły nas od piękna naszego powołania, powodujšc, że błšdziliœmy daleko od celu”.

„Grzech zubaża nas i izoluje” - podkreœlił. Wskazał następnie: „Jest to œlepota duchowa, która uniemożliwia nam dostrzeżenie tego, co istotne”. Œlepota ta - mówił - sprawia, że ludzie zatrzymujš się na tym, co powierzchowne, i stajš się niewrażliwi na innych i na dobro, krótkowzroczni.

„Jakże łatwo i błędnie sšdzić, że życie zależy od tego, co masz, od uzyskiwanych sukcesów lub podziwu, że gospodarka składa się wyłšcznie z zysku i konsumpcji, że własne indywidualne zachcianki powinny przeważać nad odpowiedzialnoœciš społecznš” - powiedział Franciszek.

Ostrzegł: „Patrzšc tylko na nasze +ja+ stajemy się œlepi, przygaszeni i skoncentrowani na sobie samych, pozbawieni radoœci i prawdziwej wolnoœci”.

To œwiatło Jezusa - mówił - zachęca do tego, „byœmy nie pozostawali zamknięci w naszych ciemnych œlepotach”.

Papież zwrócił uwagę na to, że zawsze jest ktoœ, kto nie chce, by przeszkadzali mu ci, którzy wykrzykujš swoje cierpienie, i woli uciszać oraz napominać ubogiego. Wzywał: „Nie trwajmy siedzšc, podnieœmy się; odnajdŸmy na nowo naszš duchowš szlachetnoœć, godnoœć umiłowanych dzieci stojšcych przed Panem”.

Zachęcał kapłanów do zmiany zachowań, bo - jak mówił - czasami nie pomagajš one innym w zbliżeniu się do Jezusa; przestrzegał przed „harmonogramami i programami”, przed rygoryzmem.

W bazylice Œwiętego Piotra w konfesjonałach zasiadło kilkudziesięciu spowiedników, którzy spowiadali w wielu językach œwiata, wœród nich po indonezyjsku, chińsku i słowacku.

Wczeœniej w cišgu dnia Franciszek spotkał się w Watykanie z uczestnikami kursu dla spowiedników. Prosił ich, by szukali zawsze drogi, by odpuœcić grzechy.

„Mówię zawsze, że Bóg jest wszechmogšcy, ale ma jednš słaboœć: zapomina o naszych grzechach” - powiedział papież.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL