Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ordery Orła Białego

Prezydent odznaczył trzy osoby Orderem Orła Białego

PAP, Radek Pietruszka
Prezydent Andrzej Duda wręczył w sobotę w Œwięto Niepodległoœci odznaczenia państwowe. Orderem Orła Białego odznaczeni zostali ks. Bernard Czernecki, Franciszek Pieczka i Andrzej Pityński. Prezydent podkreœlił, że m.in. dzięki odznaczonym mamy dziœ Polskę, z której możemy być dumni.

W uroczystoœci, oprócz prezydenta, udział wzięli m.in: premier Beata Szydło, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska, wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha oraz szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Order Orła Białego otrzymali ks. Bernard Czernecki - opiekun i obrońca strajkujšcych i represjonowanych górników z Jastrzębia-Zdroju, kapelan górniczej i œlšsko-dšbrowskiej Solidarnoœci; Franciszek Pieczka - aktor, odtwórca ról w filmach "Żywot Mateusza" i "Austeria", niezapomniany Gustlik z serialu "Czterej pancerni i pies" oraz Andrzej Pityński - autor rzeŸb monumentalnych o tematyce patriotycznej i martyrologicznej.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymujš go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangš przedstawiciele państw obcych. Przyznaje go prezydent RP. Order noszony jest na wstędze błękitnej przewieszonej przez lewe ramię do prawego boku. Gwiazdę Orderu, niegdyœ haftowanš, nosi się na lewej piersi.

Prezydent dziękował wszystkim, którzy w sobotę otrzymali odznaczenia państwowe "za wiernš, ponadprzeciętnš służbę, wielkie ponadprzeciętne dla Rzeczpospolitej zasługi, za wielkš, ponadprzeciętnš pracę życia", oddanš Rzeczpospolitej. "By (Polska) była wolna, niepodległa, suwerenna, by była. Przede wszystkim by była" - dodał.

"We wszystkich wymiarach państwa działalnoœci, czy to służby wojskowej, czy działalnoœci duchownej, politycznej, naukowej, sportowej, publicystycznej, artystycznej, czy każdej innej - w każdym przypadku, było i jest budowanie takiej właœnie Rzeczpospolitej: wolnej, niepodległej, suwerennej, dumnej, pięknej" - mówił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że Polska, jako byt polityczny, istnieje "prawie nieprzerwanie" od 11 listopada 1918 r. "Nie zawsze też ta Polska była suwerenna, sš tutaj wœród państwa na sali także ci, którzy otrzymali dzisiaj te odznaczenia za walkę o suwerennš, prawdziwie w pełni wolnš Polskę, która będzie mogła sama o sobie stanowić" - podkreœlił.

Zaznaczył, że nie byłoby Polski, "gdyby nie było Polaków, gdyby nie było ludzi, którzy gotowi byli krwawić i oddać życie, znieœć więzienie, kazamaty, zsyłkę na Sybir, cierpienie swoje osobiste, rodzin, ubóstwo, utratę majštku (....) - dla wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej". "To dzięki nim odzyskaliœmy niepodległš Polskę" - wskazał.

Prezydent podkreœlił, że m.in. dzięki osobom - które w sobotę otrzymały odznaczenia państwowe - "mamy dziœ Polskę, z której możemy być dumni, tę Polskę, którš możemy budować, która jest wolna, suwerenna, niepodległa i, w której sami stanowimy o sobie, w której sami decydujemy, w jakich kierunkach będzie się rozwijała, w której sami możemy się spierać, co do tego, jak ta Polska powinna wyglšdać".

Według Dudy "spór" jest ważny dla debaty i budowania, jak najlepszej Polski. "Oczywiœcie prowadzony w odpowiednich warunkach, prowadzony z odpowiedniš klasš, prowadzony w odpowiednim stylu. Spór, który polega na debacie, spór, który polega również w istocie na dialogu" - podkreœlił prezydent.

Andrzej Duda szczególnie podziękował osobom odznaczonym Orderem Orła Białego. Podkreœlał, że ksišdz Czernecki służył ludziom posługš nie tylko duchowš, ale także posługš konspiracyjnej, podziemnej walki przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Wskazywał, że jest wymieniany, jako jeden z czterech najważniejszych kapelanów Solidarnoœci, obok ks. Kazimierza Jancarza, ks. Henryka Jankowskiego oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

"Dziękuję Bogu i Rzeczypospolitej, że jako prezydent, mogę w jej imieniu i w imieniu całego polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza na proœbę Solidarnoœci, proœbę ludzi pracy, dzisiaj księdza prałata odznaczyć. Gratuluję tego odznaczenia" - mówił prezydent.

Wyraził też satysfakcję, że właœciwie w przededniu 90. urodzin Franciszka Pieczki, może w imieniu polskiego narodu, w imieniu Rzeczypospolitej wręczyć "naszemu wspaniałemu aktorowi" największe polskie odznaczenie.

Duda podkreœlił, że walka o Polskę odbywała się "nie tylko powielaczem, ta walka odbywała się przez lata nie tylko ukrywaniem tych, którzy potrzebowali tego ukrycia, nie tylko wspieraniem na duchu tych, którzy walczyli na ulicach, na barykadach, którzy uczestniczyli w strajkach, których rodziny drżały o jutro". "Opierała się także na niezłomnym budowaniu polskiej kultury, takiego pnia, dzięki któremu naród istnieje i dzięki któremu kiedyœ ten naród przetrwał najtrudniejsze czasy, kiedy państwa polskiego przez 123 lata nie było" - dodał.

Prezydent, mówišc o prof. Andrzeju Pityńskim, powiedział, że to "znakomity artysta", twórca polskiej kultury "budowanej dla pokrzepienia serc, dla podtrzymania pamięci, dla budowy mitu wolnej Rzeczpospolitej". "Jest pan w tym sensie symbolem polskiej emigracji, która przechowywała dla nas ten skarb polskiej kultury" - ocenił prezydent.

Przypomniał, że Pityński to syn Żołnierzy Niezłomnych - uczestników antykomunistycznego powstania. Duda zwracajšc się do nagrodzonego, powiedział: "rodzice wpoili panu nieustanne dšżenie do wolnej suwerennej Polski za każdš cenę. Tak pan działał i działa. Choć nie karabinem, szablš, ale dłutem, obrazem, niezwykle wymownym. Budujšcym serca, budujšcym naszš tożsamoœć, budujšcym naszš tradycję, ale również i budujšcym nas jako naród dumny, który poprzez pańskš twórczoœć jest przez inne narody postrzegany".

W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrał ks. Bernard Czernecki. "Mamy różne wychowanie, różne zawody, różny stan, ale we wszystkich nas jest ta sama bardzo goršca miłoœć do matki ojczyzny. Także w nas sš różne drogi do wolnej i niepodległej Polski" - powiedział.

Dodał, że "jest przekonany, że te odznaczenia przyczyniš się do tego, że nasze drogi do wolnej niepodległej ojczyzny nie będš zapomniane". "Mamy tę œwiadomoœć, że te odznaczenia sš dla nas zobowišzaniem do wiernej służby Polsce. Jeszcze Polska nie zginęła, póki jš kochamy" - powiedział.

Podczas uroczystoœci w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył też inne odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski "w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju teologii i filozofii, za działalnoœć na rzecz transformacji ustrojowej Polski, za osišgnięcia w pracy literackiej i publicystycznej" odznaczony został teolog, pisarz, publicysta o. Jacek Salij, a także "w uznaniu wybitnych zasług dla transformacji ustrojowej Polski, za osišgnięcia w działalnoœci państwowej i publicznej" odznaczony został działacz opozycji demokratycznej, wieloletni wykładowca akademicki nauk wojskowych Romuald Szeremietiew.

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdš Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalnoœci na rzecz przemian ustrojowych w Polsce, za niezłomnoœć w dšżeniu do demokratyzacji życia publicznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" odznaczony został działacz opozycji w okresie Polski Ludowej jeden ze współtwórców œlšskiej "Solidarnoœci" Andrzej Rozpłochowski.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalnoœci na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osišgnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej" odznaczony został działacz NSZZ "Solidarnoœć" w czasach Polski Ludowej, dziennikarz, publicysta Jerzy Jachowicz, a także "za wybitne osišgnięcia sportowe oraz zasługi w działalnoœci na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej" lekkoatleta, dziewięciokrotny rekordzista Polski, dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski.

Ponadto Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalnoœć kombatanckš i społecznš" odznaczony został żołnierz Szarych Szeregów, członek organizacji niepodległoœciowej "Wolna Młodzież", więzień polityczny od lipca 1953 do maja 1955, Prezes Œwiatowej Federacji Polskich Kombatantów Ryszard Matrzak.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne osišgnięcia w pracy naukowo-badawczej i popularyzowaniu polskiej myœli naukowej w œwiecie, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej" odznaczona została profesor nauk fizycznych, w latach 2012–2015 przewodniczšca Rady Europejskiej Organizacji Badań Jšdrowych CERN Grażyna Bšk-Zalewska.

Ponadto odznaczenie to otrzymali: "za wybitne zasługi w pielęgnowaniu i przywracaniu tradycji znaków narodowych" heraldyk, członek Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji Tadeusz Jeziorowski, "za wybitne zasługi w działalnoœci na rzecz przemian demokratycznych w Polsce" działacz NSZZ "Solidarnoœć", w okresie stanu wojennego skazany na 3 lata więzienia Witold Marczuk, a także "za wybitne zasługi dla obronnoœci kraju" szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Leszek Surawski.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali "za wybitne zasługi dla obronnoœci kraju" były Szef Sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połšczonych NATO w Brunssum gen. broni Janusz Adamczak, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika, rektor Wojskowej Akademii Technicznej płk Tadeusz Szczurek.

Ponadto "za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej" odznaczony został wokalista, muzyk i kompozytor Stan Borys, a "za wybitne zasługi na rzecz budowania więzi społecznych i międzypokoleniowych w pracy dziennikarskiej i duszpasterskiej" redaktor naczelny tygodnika "Idziemy" ksišdz prałat Henryk Zieliński (od 2005 roku członek Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysišclecia").

Za zasługi dla obronnoœci kraju Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Kazimierz Bednorz, gen. bryg. Robert Głšb, płk Wojciech Ozga, kmdr Krzysztof Zdonek; Srebrnym Krzyżem Zasługi: płk Karol Dymanowski, płk Szymon Koziatek, płk Mieczysław Melec, płk Dariusz Parylak, płk Jacek Pszczoła, płk Dariusz Ryczkowski i płk Jan Rydz.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL