Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Arbitraż a rozstrzyganie sporów gospodarczych

Rzeczpospolita
Przepisy, które zacznš obowišzywać od 2016 roku, majš szansę zwiększyć atrakcyjnoœć postępowań polubownych dla przedsiębiorców. Wszystko dzięki sprawniejszym procedurom i bardziej elastycznym rozwišzaniom – piszš eksperci.

Mariusz Haładyj

Rafał Kos

Rok 2015 przyniósł dwie ważne zmiany dotyczšce sšdownictwa polubownego w Polsce. Pierwszš wprowadza ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej: PrRestr). Drugš oczekujšca na podpis prezydenta RP nowelizacja z 24 lipca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zwišzku ze wspieraniem polubownych metod rozwišzywania sporów (dalej: ustawa ADR). Obie zacznš obowišzywać 1 stycznia 2016 r.

Motywem zmian była modernizacja przepisów, w tym dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców. Ich skutkiem będzie zwiększenie pewnoœci i trwałoœci zapisów na sšd polubowny oraz skrócenie postępowań postarbitrażowych. Zmiany sš odpowiedziš na istotnš częœć postulatów zgłaszanych przez œrodowiska eksperckie i gospodarcze.

Arbitraż (podobnie jak mediacja) posiada znaczšcy potencjał, aby stać się bardziej powszechnym niż dotychczas sposobem rozstrzygania sporów gospodarczych, szczególnie w dobie przecišżenia sšdów liczbš...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL