Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Drony ostro przyspieszš

123RF
Nowe regulacje unijne pomogš polskim firmom zwiększyć znaczenie w Europie. Nasz kraj może stać się dronowym centrum.

Na ponad 127 mld dol. analitycy firmy doradczej PwC oszacowali potencjał œwiatowego rynku biznesowych rozwišzań wykorzystujšcych dronów. Rosnšce znaczenie tego biznesu potwierdzajš także inne opracowania, np. bank Goldman Sachs szacuje, że do 20120 r. liczba ta może wynieœć 100 mld dol. Polska odgrywa w tym rosnšcym przemyœle ważnš rolę. PwC wybrało nasz kraj jako pierwsze miejsce lokalizacji centrum kompetencyjnego, które œwiadczy usługi doradcze w tym zakresie dla klientów z całego œwiata. Za tš strategicznš decyzjš poza polskimi specjalistami dronowymi stała także wysokiej jakoœci legislacja dotyczšca komercyjnego użytkowania dronów. Bez dobrego prawa biznes ten nie ma szans na szybki wzrost.

Całe szczęœcie, że Europa chce iœć w tej dziedzinie w dobrym kierunku. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wraz z Komisjš Europejskš rozpoczęły proces tworzenia jednolitych regulacji prawnych dla lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do tej pory EASA wytyczała zasady tylko dla dronów ważšcych więcej niż 150 kg, pozostawiajšc regulowanie lotów mniejszych pojazdów krajom członkowskim. Spowodowało to znaczne rozbieżnoœci pomiędzy poszczególnymi państwami dotyczšce zasad lotów oraz wymagań dla pilotów, co skomplikowało proces œwiadczenia i zamawiania usług dronami w Unii Europejskiej.

Dlatego według najnowszego projektu opracowanego przez EASA do 2019 r. ma powstać system zunifikowanych regulacji prawnych dla dronów, który obejmie całš UE. Ma on na celu przyœpieszenie przyjmowania rozwišzań dronowych przez firmy i instytucje rzšdowe, uproszczenie wydawania pozwoleń na loty oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków.

Trzy kategorie lotów

Loty dronami zostanš podzielone na trzy typy kategorii: otwarte, certyfikowane oraz specjalne. Pierwsza obejmować będzie loty o najmniejszym stopniu ryzyka, czyli te na wysokoœci poniżej 120 m, dronami ważšcymi mniej niż 25 kg oraz odbywajšce się w zasięgu wzroku pilota. Latajšc w tej kategorii dronami ważšcymi powyżej 900 g, nie będzie można się zbliżać do ludzi na odległoœć mniejszš niż 20 m. Aby móc wykonywać operacje dronami w kategorii otwartej, nie trzeba będzie mieć żadnych pozwoleń, natomiast gdy dron będzie ważyć ponad 900 g, pilot będzie musiał przejœć egzamin teoretyczny w internecie.

Kolejnym typem jest kategoria specjalna. Znajdš się w niej wszystkie loty, które nie wejdš w skład kategorii otwartej, czyli np. loty poza zasięgiem wzroku. Będš one wymagały od pilota przeprowadzenia oceny ryzyka dotyczšcš planowanego lotu. Pilot przeœle ocenę ryzyka do agencji kontrolujšcej ruch lotniczy i w zależnoœci od stwierdzonego poziomu ryzyka będzie mógł zrealizować lot bez oczekiwania na odpowiedŸ lub jeœli poziom ryzyka okaże się wyższy, będzie musiał poczekać na otrzymanie zgody.

Twórcy dokumentu przewidzieli również możliwoœć ubiegania się o specjalny certyfikat europejski LUC (Light UAS operator certificate) pozwalajšcy na samodzielne zatwierdzanie lotów specjalnych o podwyższonym ryzyku przez odpowiednio przeszkolonych operatorów dronów.

Ostatniš kategorię stanowić będš loty certyfikowane, czyli loty o najwyższym stopniu ryzyka. Piloci chcšcy wykonywać loty z tej kategorii będš musieli przejœć szczegółowy proces certyfikacji bioršcy pod uwagę ich umiejętnoœci, sprzęt, którym planujš latać, oraz miejsce i czas lotu. W jaki sposób i kto dokładnie będzie certyfikował tego rodzaju operacje powietrzne, nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Do tej kategorii zaliczać się majš loty dronami ważšcymi powyżej 25 kg, loty poza zasięgiem wzroku w zatłoczonej przestrzeni powietrznej, transport ludzi oraz transport towarów niebezpiecznych.

Wcišż nie ustalono, czy œwiadectwa kwalifikacji UAVO, obecnie obowišzujšce pilotów dronów latajšcych w celach komercyjnych w Polsce, będš zwalniały z obowišzku zdawania egzaminów czy też umożliwiały automatyczne uzyskanie wspomnianego certyfikatu LUC. Prawdopodobnie rozstrzygnięcie tej kwestii pozostanie w gestii Polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rejestracja, geofencing i identyfikacja elektroniczna

Projekt regulacji jest tworzony również z myœlš o powstajšcym systemie zarzšdzania ruchem bezzałogowych pojazdów latajšcych (UTM lub U-Space), którego koncepcja jest współtworzona przez EASA oraz Komisję Europejskš. Celem systemu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa ludziom i obiektom z uwagi na wzrastajšcš liczbę latajšcych dronów i zapobiegnięciu ich kolizji z innymi statkami powietrznymi.

Aby system ten mógł powstać i spełniać swoje zadanie w zaplanowany sposób, wymagane jest wdrożenie trzech elementów: obowišzkowej rejestracji dronów, elektronicznej identyfikacji dronów oraz geofencingu, czyli technologii pozwalajšcej wytyczyć wirtualnš granicę wokół wybranego obszaru geograficznego i uniemożliwić dronom wlot w niedozwolony obszar strefy powietrznej.

Informacje o właœcicielu drona będš musiały zostać umieszczone w widocznym miejscu na dronie, a na pilotów dronów zostanie nałożony obowišzek internetowej rejestracji dronów ważšcych więcej niż 900 g.

Drony majš posiadać wbudowany system elektronicznej identyfikacji wysyłajšcy w czasie rzeczywistym m.in. informacje o położeniu i wysokoœci lotu. Obowišzek implementacji systemu identyfikacyjnego oraz geofencingu w dronie będzie leżał po stronie producentów sprzętu.

Nowe regulacje przyspieszš rozwój rynku dronów

W 2013 r. w Polsce stworzono pierwszy na œwiecie kompleksowy system regulacji prawnych umożliwiajšcych komercyjne wykorzystanie dronów. Teraz EASA czyni kolejny krok, proponujšc ujednolicone zmiany legislacji dla całej UE promujšce odpowiedzialne używania dronów i prowadzšce rynek dronów w odpowiednim kierunku. Z jednej strony zmniejszajš one wymagania dotyczšce latania lżejszymi, mniej niebezpiecznymi pojazdami, jednoczeœnie zwiększajšc nadzór nad lotami bezzałogowców oraz tworzšc jasne i przejrzyste zasady dla firm chcšcych wykorzystać potencjał dronów.

Regulujš one również możliwoœć testowania i wprowadzania na rynek nowych produktów i usług dronowych dotychczas napotykajšcych problem braku odpowiedniego prawodawstwa. Nowa ujednolicona legislacja umożliwi firmom polskim œwiadczenie usług dronami w całej Unii Europejskiej oraz stworzy im warunki do konkurowania z największymi graczami z Chin czy Stanów Zjednoczonych na tym perspektywicznym oraz szybko rosnšcym rynku.

W połowie 2018 roku Komisja Europejska bazujšc na przygotowanym przez EASA finalnym projekcie regulacji, zaprezentuje rozporzšdzenie unijne obligujšce państwa członkowskie do wdrożenia ich w okresie dwóch–trzech lat od przyjęcia rozporzšdzenia. Przyjęcie rozporzšdzenia KE ma nastšpić pod koniec 2018 roku. To dla rzeszy entuzjastów tego biznesu w Polsce bardzo kluczowe daty. Š?

Adam Wiœniewski jest dyrektorem w zespole PwC Drone Powered Solutions. Jakub Jagiełło – ekspertem w zespole PwC Drone Powered Solutions.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL