Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Unia pomogła nadgonić zaległości

materiały prasowe
Z punktu widzenia gospodarki pozostawanie Polski poza strukturami Unii Europejskiej byłoby katastrofš.

Chociaż były problemy przy budowie autostrad czy opóŸnienia w inwestycjach kolejowych, to sposób wykorzystania funduszy unijnych należy ocenić pozytywnie. Zwłaszcza jeœli porównamy go z wynikami innych krajów. W Czechach np. były istotne problemy proceduralne z wykorzystaniem funduszy UE.

Ostatnia taka manna z Unii

Unia niewštpliwie pomogła nadgonić wiele zaległoœci, które były pokłosiem niskiego rozwoju kraju. Teraz jednak Polska stoi przed wyzwaniem, jak utrzymać tempo rozwoju, zwłaszcza po roku 2020, a raczej 2023, kiedy zakończy się rozliczanie obecnej unijnej perspektywy budżetowej. Kolejna nie przyniesie już takiego napływu pieniędzy, wobec coraz lepszych wskaŸników dochodowych w naszym kraju.

Co prawda na naszš niekorzyœć wypada porównanie z PKB wartoœci funduszy unijnych otrzymanych dotšd przez Polskę i pozostałe kraje przyjęte do Unii 13 lat temu, znacznie mniejsze zarówno w ujęciu geograficzno-demograficznym, jak i pod względem nominalnego PKB. Jednak wœród państw, które dołšczyły do UE wraz z Polskš (i były na podobnym poziomie rozwoju), nie ma krajów porównywalnych wielkoœciš. A w przypadku dotacji unijnych to naturalne, że mniejsi dostajš relatywnie większe wsparcie niż duzi.

Proces przydzielania funduszy w kolejnych budżetach unijnych opiera się na żmudnych negocjacjach z udziałem poszczególnych państw. Stosuje się w nim skomplikowane algorytmy. Trudno wyobrazić sobie sięgnięcie po „nieoczyszczony" algorytm przydziału w zależnoœci od wartoœci PKB nominalnego lub per capita. Wynik takiej kalkulacji byłby nie do zaakceptowania.

Oceniajšc wczeœniejsze uwarunkowania negocjacyjne, żšdanie powstrzymywania się przez polski rzšd od zajmowania stanowiska i bezwzględnego bronienia polskich interesów narodowych jest nieuprawnione. Dotšd otrzymaliœmy od UE tyle, ile, uwzględniajšc potencjał Polski, powinniœmy otrzymać i daliœmy Unii tyle, ile dać powinniœmy. Wszystkie kraje członkowskie konsekwentnie broniš swoich interesów i nie jest to nic niewłaœciwego.

Nierówny punkt startu

Polska startowała z dużo niższego poziomu niż np. Czechy, które w momencie upadku komunizmu były dużo lepiej rozwinięte. Przed 1990 r. Czechosłowacja prezentowała znacznie wyższy poziom rozwoju niż Polska, a Czechy po dziale kraju zyskały w ujęciu statystycznym jako częœć bardziej rozwinięta. Były krajem o dużo nowoczeœniejszej bazie przemysłowej oraz strukturze gospodarki. Jako istotnie mniejsze od Polski cechuje je znacznie mniejsza inercja gospodarcza – jedna duża inwestycja przemysłowa wpływa mocniej na ich gospodarkę niż naszš.

Jednoczeœnie Polska cechowała się, i pomimo zmian nadal tak jest, mniejszym stopniem otwartoœci. Można to było uznać za wadę, jednak stało się czynnikiem, który zamortyzował uderzenie ostatniego kryzysu finansowego oraz zapobiegł niekontrolowanemu napływowi do Polski nieznanych europejskim służbom porzšdkowym obcych kulturowo imigrantów.

Czechy jako kraj mniejszy sš skazane na eksport, jeœli majš się rozwijać. W przypadku Polski mamy do czynienia z dużym rynkiem wewnętrznym, który ze względu na niższe nasycenie konsumpcjš (niższe niż w Czechach dochody w momencie wejœcia do UE) miał dużo do nadrobienia.

Dobra ręka do inwestorów

Wyższa pozycja gospodarcza Czech jest wynikiem nie tyle lepszego wykorzystania funduszy UE, ile raczej rozsšdnych decyzji gospodarczych podejmowanych znacznie wczeœniej, które stworzyły solidnš bazę do rozwoju. Przykładem takich decyzji sš losy czeskiej Skody. Porównajmy je z polskš FSO. Czeska firma pod skrzydłami VW jest już markš globalnš obecnš na rynkach œwiata, natomiast mariaż FSO i Daewoo skończył się totalnš katastrofš. VW był zainteresowany inwestycjš w FSO, ale wybrano dalekowschodniego partnera.

Czesi to również dynamiczny eksporter broni wyprzedzajšcy w tej dziedzinie Polskę. Podobne przykłady wykazujš historyczne różnice jakoœciowe w sferze politycznej i gospodarczej. Fundusze unijne i ich lepsze (lub gorsze) wykorzystanie nie sš więc elementem decydujšcym. Decyduje brak polskiej silnej marki, silnych polskich firm.

Po upadku komunizmu polski kapitał w prywatyzacji nie zaistniał na poważnie. Większoœć oligarchicznych biznesmenów grało tylko rolę poœredników odbierajšcych premię prywatyzacyjnš od zagranicznych koncernów. Polska stała się de facto zapleczem produkcyjnym Niemiec i w mniejszym zakresie innych bogatych krajów europejskich.

Pora na nowy model biznesowy

Dopiero teraz pojawia się coraz więcej firm kontrolowanych przez rodzimy kapitał, które zaczynajš poważniejszš ekspansję zagranicznš. To wymierny efekt przyspieszenia gospodarczego po wejœciu do Unii Europejskiej.

To jednak proces obliczony na lata i trudno spodziewać się skokowych zmian. Tym bardziej że zbliżamy się do granic wzrostu dochodów. Bez zmiany struktury gospodarki na opartš na produktach i usługach o wysokiej wartoœci dodanej wzrost ten zahamuje. Aby być atrakcyjnym miejscem produkcji, będziemy musieli utrzymywać wystarczajšcy dystans w kosztach pracy do naszych zachodnich partnerów, co oznacza zatrzymanie wynagrodzeń na dotychczasowym niskim poziomie.

Obecnie ten problem wcišż nie występuje z dużš siłš, gdyż paradoksalnie wojna oraz wywołany przez niš kryzys na Ukrainie, a także zmiany w Turcji powodujš, że pozostajemy dla Niemiec i Francji jedynym dużym, stabilnym i bliskim geograficznie krajem, w którym można lokować produkcję. Niemniej to nie musi trwać wiecznie. Jeœli sytuacja w innych lokalizacjach się ustabilizuje, odczujemy ich konkurencję o inwestycje.

Unia dała nam wentyl bezpieczeństwa

Po wejœciu do UE utraciliœmy bezpowrotnie prawie 2 mln młodych ludzi. Spadek bezrobocia jest wynikiem nie tylko kreowania miejsc pracy w Polsce, ale również emigracji. Bez otwarcia granic i wejœcia do UE ogromna większoœć obecnych emigrantów nie znalazłaby pracy w kraju. Groziło to nie tylko problemami gospodarczymi, ale również niepokojami społecznymi.

Wejœcie do UE zapewniło tzw. wentyl bezpieczeństwa. Niemniej ciemnš tego stronš jest poważny ubytek demograficzny w grupie osób młodych. Rzšd sygnalizuje chęć przycišgnięcia emigrantów do kraju, jednak czas nie jest tu sprzymierzeńcem. Im dłużej osoby te przebywajš za granicš, tym bardziej erodujš ich zwišzki z Polskš.

Autor był w przeszłoœci prezesem Banku Energetyki i dyrektorem Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL