Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jak liczyć odsetki od zaległości wobec urzędu skarbowego

123RF
Podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległoœci podatkowych wynosi obecnie 8 proc.

Rz: Firma, która ma zaległoœć podatkowš, musi jš zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Według jakiej stawki, bo przepisy ordynacji podatkowej podajš kilka możliwoœci?

Lesław Mazur: Podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległoœci podatkowych wynosi obecnie 8 proc. Przedsiębiorcy majš jednak możliwoœć zapłaty odsetek liczonych według niższej stawki w wysokoœci 4 proc. (połowa podstawowej). Warunki sš dwa. Pierwszy – skuteczne skorygowanie deklaracji w cišgu szeœciu miesięcy od dnia upływu terminu do jej złożenia. Drugi – zapłata zaległoœci w cišgu siedmiu dni od złożenia korekty. Dotyczy to zaległoœci powstałych od 1 stycznia 2016 r. (wtedy weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej w tej sprawie).

A zaległoœci, które powstały wczeœniej?

Do nich stosujemy przepisy obowišzujšce przed 1 stycznia 2016 r. Wtedy mieliœmy dwie stawki – podstawowš i obniżonš (3/4 podstawowej). Warunkiem zastosowania obniżonej jest skuteczna korekta deklaracji oraz zapłata zaległoœci w cišgu siedmiu dni. Jeœli te warunki sš spełnione, to według niższej stawki liczymy odsetki za cały okres, zarówno przed, jak i po 1 stycznia 2016 r., co wynika z przepisów przejœciowych. Oczywiœcie trzeba pamiętać, że nie skorzystamy z preferencji, jeœli skorygujemy rozliczenie w wyniku działań podjętych przez skarbówkę, np. czynnoœci sprawdzajšcych albo po dorę- czeniu zawiadomienia o za- miarze wszczęcia kontroli.

Jak liczyć odsetki, jeœli firma ma zaległoœci w VAT?

Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokoœci 150 proc. stawki podstawowej (czyli obecnie jest to 12 proc.) w odniesieniu do zaległoœci w VAT i w podatku akcyzowym. Będzie stosowana w szczególnoœci wtedy, gdy skarbówka wykryje w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego zaniżenie zobowišzania (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w wysokoœci przekraczajšcej 25 proc. kwoty należnej (i wyższej niż pięciokrotnoœć minimalnego wynagrodzenia za pracę). Podobnie będzie przy braku deklaracji i zapłaty podatku. Jeżeli jednak sami (bez interwencji fiskusa) złożymy korektę i zapłacimy zaległoœć (pamiętajšc o terminach na te czynnoœci), to mamy prawo do niższych odsetek. Bez względu na wysokoœć ujawnionej zaległoœci. Š?

—rozmawiał Przemysław Wojtasik

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL