Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Jankiel i cymbały

Adobe Stock
Stała się rzecz przerażajšca: z dnia na dzień, z powodu kilku słów wtršconych do ustawy o IPN, odżyło w Polsce widmo antysemityzmu. Jest w tym ogromny ładunek bezmyœlnej podłoœci. Ale i ogromny ładunek bezbrzeżnej głupoty.

Żydzi sš narodem niezwykłym. Ich liczšca tysišce lat historia to pasmo nieszczęœć i upokorzeń ze strony potężnych przeœladowców. Ich stolica była niszczona przez babilońskich i rzymskich zdobywców, ich naród był siłš zmuszany do emigracji. W obcych krajach, w których usiłowali się schronić i kultywować swoje zwyczaje i kulturę, spotykali się z niechęciš i agresjš. Jeszcze w œredniowieczu wygnano ich z wielu krajów zachodniej Europy. Na ziemiach Europy Œrodkowej i Wschodniej, gdzie się schronili, dopadły ich najpierw pogromy, a potem Holokaust. W Izraelu, gdzie po 2000 lat wygnania odbudowali swoje państwo, czekała ich walka na œmierć i życie z arabskimi sšsiadami.

Jednoczeœnie Żydzi sš narodem niewiarygodnie utalentowanym. Stanowiš tylko 0,2 proc. ludnoœci œwiata (przed Holokaustem było to 0,6 proc.), ale zdobyli blisko jednš czwartš wszystkich Nagród Nobla. Odgrywali i odgrywajš zaskakujšco ważnš rolę wœród œwiatowych elit intelektualnych, po...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL