Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jankiel i cymbały

Adobe Stock
Stała się rzecz przerażajšca: z dnia na dzień, z powodu kilku słów wtršconych do ustawy o IPN, odżyło w Polsce widmo antysemityzmu. Jest w tym ogromny ładunek bezmyœlnej podłoœci. Ale i ogromny ładunek bezbrzeżnej głupoty.

Żydzi sš narodem niezwykłym. Ich liczšca tysišce lat historia to pasmo nieszczęœć i upokorzeń ze strony potężnych przeœladowców. Ich stolica była niszczona przez babilońskich i rzymskich zdobywców, ich naród był siłš zmuszany do emigracji. W obcych krajach, w których usiłowali się schronić i kultywować swoje zwyczaje i kulturę, spotykali się z niechęciš i agresjš. Jeszcze w œredniowieczu wygnano ich z wielu krajów zachodniej Europy. Na ziemiach Europy Œrodkowej i Wschodniej, gdzie się schronili, dopadły ich najpierw pogromy, a potem Holokaust. W Izraelu, gdzie po 2000 lat wygnania odbudowali swoje państwo, czekała ich walka na œmierć i życie z arabskimi sšsiadami.

Jednoczeœnie Żydzi sš narodem niewiarygodnie utalentowanym. Stanowiš tylko 0,2 proc. ludnoœci œwiata (przed Holokaustem było to 0,6 proc.), ale zdobyli blisko jednš czwartš wszystkich Nagród Nobla. Odgrywali i odgrywajš zaskakujšco ważnš rolę wœród œwiatowych elit intelektualnych, politycznych i gospodarczych. Państwo Izrael ma tylko 9 mln mieszkańców (w tym 6 mln Żydów), ale jest potężnym centrum rozwoju, sprzężonym z najbardziej zaawansowanymi technologicznie gałęziami amerykańskiej gospodarki. W samych USA, gdzie mieszka 6 mln Żydów (2 proc. ludnoœci), ich wpływy sš niezwykłe, a Izrael jest najważniejszym sojusznikiem, być może jedynym krajem, dla obrony którego USA byłyby gotowe rozpoczšć globalnš wojnę.

Siłš wyrzucani z kolejnych krajów Żydzi znaleŸli w œredniowieczu bezpiecznš przystań w Polsce. Niestety tylko do wieku XVIII, kiedy na fali upadku Rzeczpospolitej stopniowo w siłę urósł antysemityzm – prymitywny, chłopski, pełen zazdroœci, zwalajšcy na Żydów winę za wszystkie nieszczęœcia. Obozy zagłady stworzyli Niemcy. Ale my też mamy na sumieniu winy w stosunku do Żydów: przedwojenne getta ławkowe, powojenne pogromy, haniebny rok 1968. Wystarczy poczytać wpisy w internecie, by się przekonać, że antysemityzm – podszyty dziœ najbardziej zawiœciš na tle ekonomicznym – jest wcišż żywy. I że w swojej głupocie neguje zarówno historyczny wkład Żydów w rozwój Polski, jak i obecny interes narodowy, każšcy szukać jak najlepszych relacji z Izraelem i USA.

Na pewnym przedwojennym przyjęciu literackim Adolf Nowaczyński (znakomity publicysta i pisarz, dotknięty niestety chorobš antysemityzmu) wzniósł sarkastyczny toast na czeœć Juliana Tuwima: „Nie ma literatury polskiej bez Mickiewicza, nie ma Mickiewicza bez ťPana TadeuszaŤ, nie ma ťPana TadeuszaŤ bez Jankiela – niech żyje Tuwim!". Tuwim, genialny polski poeta żydowskiego pochodzenia, odpowiedział: „Nie ma Jankiela bez cymbałów, niech żyje Nowaczyński!". Cymbały wiecznie żywe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL