Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Audyt energetyczny - obowišzek także dla dużych firm zużywajšcych mało energii

123RF
Audyt energetyczny muszš przygotować także firmy zużywajšce mało energii, ale osišgajšce duże obroty lub zatrudniajšce wiele osób – przypomina ekspertka.

W 2018 r. wszystkie duże firmy (nie tylko energetyczne), które do dnia 30 wrzeœnia zeszłego roku nie zrealizowały obowišzkowego audytu energetycznego, mogš się spodziewać zawiadomienia o wszczęciu przeciwko nim postępowania w sprawie kary. W ramach tego postępowania prezes URE może nałożyć na przedsiębiorcę karę stanowišcš nawet 5 proc. rocznego przychodu firmy. W praktyce może to oznaczać wielomilionowe kary za brak wykonania obowišzkowej analizy profilu zużycia i oszczędnoœci energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurš polegajšcš na przeprowadzeniu obliczeń w zakresie proponowanych przedsięwzięć służšcych poprawie efektywnoœci energetycznej oraz oszczędnoœci energii. Obowišzek sporzšdzenia audytu wynika z ustawy o efektywnoœci energetycznej z 20 maja 2016 r. i spoczywa na wszystkich dużych przedsiębiorcach.

Dużym przedsiębiorcš jest każdy podmiot, który w dacie wejœcia w życie ustawy (tj. 1 paŸdziernika 2016 r.) prowadził działalnoœć gospodarczš i nie był mikro-, małym lub œrednim przedsiębiorcš w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej. W praktyce obowišzek sporzšdzania audytu dotyczy przedsiębiorców, którzy w latach obrotowych 2014 r. i 2015 r.:

– zatrudniali œredniorocznie co najmniej 250 pracowników, lub

– osišgnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczajšcy równowartoœć w złotych 50 mln euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporzšdzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartoœć w złotych 43 mln euro.

Co jednak szczególnie ważne, obowišzek ten nie ogranicza się do przedsiębiorstw energetycznych. Spoczywa on również na firmach, które przykładowo zużywajš niewielkie iloœci energii, ale osišgajš duże, roczne obroty lub zatrudniajš setki pracowników, np. na firmach outsourcingowych, doradczych, informatycznych, importerach surowców, bankach, przewoŸnikach oraz zakładach produkcyjnych.

Podmiot, który nie wykonał audytu na czas, w stosunku do którego nie wszczęto jeszcze postępowania w sprawie kary, powinien rozważyć scenariusz działania polegajšcy na realizacji cišżšcego na nim obowišzku w drodze wykonania wymaganego audytu. Następnie poinformować prezesa URE o przeprowadzeniu audytu oraz złożyć wniosek o odstšpienie od wymierzenia kary wraz ze stosownymi wyjaœnieniami. Takie zachowanie przedsiębiorcy może skutkować uniknięciem kary, ewentualnie może wpłynšć na obniżenie jej wymiaru.

Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już zawiadomienie o wszczęciu postępowania, może podjšć działania majšce na celu miarkowanie wymiaru kary, prezentujšc logicznš oraz spójnš argumentację popartš dowodami. Ukaranemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji prezesa URE do Sšdu Okręgowego w Warszawie – Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z uwagi na uzasadnione ryzyko zagrożenia wysokimi karami pieniężnymi przedsiębiorcy, których dotyczy analizowany problem, powinni podjšć niezwłoczne działania majšce na celu przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii prowadzšcej do uniknięcia kary, ewentualnie ograniczenia jej wymiaru.

Autorka jest prawnikiem w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL