Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Janusz Jankowiak: Mało science, dużo fiction w awersji do euro

Fotorzepa/Piotr Guzik
Fałszywe argumenty o dobroczynnych skutkach deprecjacji narodowej waluty uwodzš polityków jak głos syren – pisze główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Byłem trochę rozczarowany, czytajšc tekst Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka („Nie rezygnujmy z własnej waluty", „Rzeczpospolita" z 27 stycznia 2017 r.). Ten znakomity duet autorski, przestrzegajšc po raz kolejny przed zgubnymi skutkami wprowadzenia euro, postulował, by Polska broń Boże nie przyjmowała wspólnej europejskiej waluty. To akurat mnie nie zaskoczyło. Moje rozczarowanie wzięło się stšd, że po tych akurat autorach można oczekiwać czegoœ więcej niż tylko zachwalania deprecjacji złotego jako remedium na podniesienie konkurencyjnoœci gospodarki (w ich rozumieniu wytyczanej przez relację wydajnoœci do płac). Innych bowiem argumentów za odrzuceniem euro próżno w ich długaœnym wywodzie szukać. A ten argument, którym szermujš, jest tak wyszarzały, tak przaœny, że posługiwanie się nim dziœ w poważnej dyskusji na wysokim poziomie to dla ekonomisty dyshonor.

Dewaluacja ma bowiem to do siebie, że poprawia pozycję eksporterów czasowo. W żadnym jednak przypadku jej skutki nie przekładajš się na trwałe podniesienie produktywnoœci gospodarki, a tym samym sš bez znaczenia dla poprawy konkurencyjnoœci kraju na arenie międzynarodowej.

Bierze się to stšd, że dewaluacja kursu nie wpływa jedynie na eksport. Oddziałuje ona również na import, a przez to bezpoœrednio na poziom krajowych cen, a poœrednio również na poziom krajowych płac. Wpływ deprecjacji kursu na gospodarkę przypomina więc efekt jo-jo w przypadku niezbyt pilnego kursanta programu odchudzania: najpierw jest lepiej – póŸniej szybko wracamy do punktu wyjœcia albo nawet posuwamy się trochę dalej. Instrumentem podniesienia konkurencyjnoœci jest natomiast bez wštpienia postępujšca w umiarkowanym tempie, dostosowana do zdolnoœci adaptacyjnych gospodarki, aprecjacja kursu walutowego, która eliminuje z rynku podmioty trwale niekonkurencyjne.

Pomoc o skutkach wygasajšcych

Trudno pojšć, dlaczego bronišc elastycznego kursu walutowego, który przestaje być instrumentem dostosowań w warunkach wspólnego europejskiego pienišdza, nasz autorski tandem uporczywie podnosi kwestię dobrych dla konkurencyjnoœci eksporterów następstw deprecjacji, ani słowem nie wspominajšc o dobrych dla trwałego podniesienia konkurencyjnoœci całej gospodarki skutkach aprecjacji złotego. Deprecjacja jest doraŸnš pomocš, o wygasajšcych z czasem skutkach. Aprecjacja – to trwała stymulacja i trening dla konkurencyjnych podmiotów gospodarczych.

Nie mam zamiaru znęcać się nad obrońcami złotego, wskazujšc, które z dwóch kierunków zmian kursu w reżimie płynnym preferujš z reguły politycy. To byłby już nadmiar okrucieństwa. Fałszywe argumenty o dobroczynnych skutkach deprecjacji uwodzš polityków jak głos syren. Aprecjacja wymuszajšca wzrost konkurencyjnoœci jest dla większoœci polityków czymœ nagannym i wielce niepożšdanym. Dla porzšdku dodajmy: inaczej niż dla tych, którzy nie majš oszczędnoœci w walutach obcych, czyli dla znakomitej większoœci wyborców.

Muszę jednak – tytułem przypomnienia – dodać, że za powrotem do walut narodowych, jako warunkiem sine qua non ocalenia Unii Europejskiej, opowiada się dziœ w Europie skrajna, nacjonalistyczna i populistyczna prawica.

Z kolei za porzuceniem dostosowań fiskalnych, jako instrumentu przywracania równowagi makro, najgłoœniej gardłuje skrajna lewica. Nie chciałbym zgadywać, jak nasi autorzy czujš się w tak doborowym towarzystwie.

Samobójcza polityka Południa

Trzeba wyraŸnie raz jeszcze powtórzyć, że utrata konkurencyjnoœci przez częœć krajów południa Europy nie była w prostej linii następstwem wprowadzenia euro. Bezpoœredniš przyczynš była samobójcza, w pełni autonomiczna polityka gospodarcza, która doprowadziła do gigantycznego rozjazdu płac i produktywnoœci.

Do chwili wybuchu kryzysu strefa euro nie dysponowała narzędziami dyscyplinujšcymi wewnętrzne polityki fiskalne poszczególnych krajów. Dziœ zaczštek takich instrumentów, wymuszajšcych wewnętrznš dewaluację przy braku możliwoœci dostosowań kursowych, Unia już ma. I – żeby było jasne – nie sš to instrumenty doskonałe. Nie sš też bezbolesne. Ale – znów wbrew twierdzeniom naszych autorów – one działajš. O ile tylko sš konsekwentnie stosowane.

W Hiszpanii bezrobocie jest dziœ najniższe od siedmiu lat. W cišgu ostatniego roku spadło o 2 punkty procentowe, pomimo politycznych perturbacji i powtarzanych wyborów parlamentarnych. W latach 2015–2016 zatrudnienie zwiększało się w Hiszpanii œrednio o 3 proc. rocznie. Dziœ roœnie wolniej, o ok. 2 proc., bo tak jest zawsze, kiedy poprawia się rynek pracy. W każdym z ostatnich dwóch lat tempo wzrostu gospodarczego w Hiszpanii przekraczało 3 proc.

Przyczyny wzrostu konkurencyjnoœci

Konkurencyjnoœć gospodarek hiszpańskiej, greckiej, portugalskiej, a także irlandzkiej wzrosła, a nie spadła wobec poziomu przedkryzysowego. Nie chodzi przy tym tylko o konkurencyjnoœć eksporterów, bo na rzecz wyższych marż działały niskie ceny ropy, słabsze euro i niskie stopy. Idzie bowiem o konkurencyjnoœć całych krajów, gdzie konsekwentnie wdrażane reformy strukturalne poprawiły oderwane wczeœniej od jakichkolwiek realiów ekonomicznych relacje między płacami i produktywnoœciš czy dochodami budżetu i transferami socjalnymi.

Sam mechanizm płynnego kursu walutowego nie gwarantuje automatycznego przywrócenia utraconej w wyniku błędnej polityki gospodarczej konkurencyjnoœci. Nie przesšdza też o korekcie nierównowag makroekonomicznych. Gdyby tak było, nie mielibyœmy w Polsce sekularnego (trwałego – red.) deficytu sektora finansów publicznych.

Koniec jazdy na gapę

Zdaniem autorów członkostwo w strefie euro prowadzi do utraty konkurencyjnoœci. To poglšd prawdziwy jedynie wówczas, gdy uzupełnimy go dwiema uwagami. Po pierwsze – tak było w przypadku kilku krajów strefy w przeszłoœci. Po drugie – aby tak się stało, musiało brakować mechanizmów wymuszonej korekty błędnej autonomicznej polityki gospodarczej. Teraz podstawy takich mechanizmów sš, a „free riding" dla nieodpowiedzialnych członków obszaru wspólnego pienišdza dobiegł końca.

Nie łudŸmy się, że korzystanie z własnej waluty w każdych warunkach prowadzi do podniesienia konkurencyjnoœci gospodarki. Deprecjacja kursu walutowego może być instrumentem absorpcji zewnętrznych wstrzšsów. Ma ona przejœciowe znaczenie dla częœci podmiotów gospodarczych i – w pewnych okolicznoœciach, choć nie zawsze – korzystnie dzięki temu wpływa na dynamikę obserwowanego PKB. Ale przecież to nie osłabienie, ale trwałe wzmocnienie krajowej waluty sprzyja wzrostowi konkurencyjnoœci gospodarki.

Kryteria przyjęcia euro

Zgodziłbym się więc z autorami, gdyby poprzestali na stwierdzeniu, że przystšpienie do strefy euro wymaga wczeœniej intensywnego podniesienia produktywnoœci gospodarki i właœciwego ustalenia kursu przejœcia. Z tego punktu widzenia kryteria nominalnej konwergencji sš absolutnie drugorzędne. W żadnym jednak wypadku nie mogę się zgodzić z posługiwaniem się argumentem o korzystnych dla konkurencyjnoœci gospodarki skutkach deprecjacji złotego, co staje się koronnym argumentem na rzecz zachowania własnej waluty.

Poglšd o zbawczej dla Unii Europejskiej „uporzšdkowanej dekompozycji" strefy euro, polegajšcej na porzuceniu wspólnego pienišdza i podpisaniu kolejnego w historii porozumienia walutowego, majšcego zapobiec fali konkurencyjnych dewaluacji w Europie, uważam zaœ za wzięty z innego wymiaru. Bardziej z wymiaru fiction. Bez science.

Eksperci o euro

Tekst, który zainicjował debatę:

prof. Grzegorz Kołodko: „Czy Polska zbawi Europę"3 stycznia 2017 r.

Pisali także:

prof. Leon Podkaminer: „Kto zbawi Europę"5 stycznia 2017 r.

Maciej Stańczuk: „Euro w interesie Polski"12 stycznia 2017 r.

Stefan Kawalec, Ernest Pytlarczyk: „Nie rezygnujmy z własnej waluty"27 stycznia 2017 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL