Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Koniec PSL Mikołajczyka

Fotorzepa, Dorota Nowacka
Dokładnie 70 lat temu ruszył tzw. proces krakowski, najważniejszy z wielu pokazowych procesów wytoczonych w tym czasie organizacjom opozycyjnym względem instalujšcego się w Polsce sowieckiego reżimu.

Władza komunistyczna postanowiła jawnie uderzyć w „reakcję”, a pod tym pojęciem rozumiała m.in. legalnie działajšce Polskie Stronnictwo Ludowe i dawnš Polskš Partię Socjalistycznš. Przed „ludowym” sšdem stanęli działacze Zrzeszenia "Wolnoœć i Niezawisłoœć" oraz PSL Stanisława Mikołajczyka.

Proces rozpoczšł się w poniedziałek 11 sierpnia 1947 r. przed Wojskowym Sšdem Rejonowym w Krakowie w sali Sšdu Okręgowego przy ul. Senackiej 1. Obecnie sala ta jest własnoœciš Muzeum Archeologicznego. Najważniejszymi oskarżonymi byli prezes II Zarzšdu Głównego WiN płk Franciszek Niepokólczycki oraz wiceprezes Zarzšdu Wojewódzkiego PSL w Krakowie Stanisław Mierzwa - sšdzony wczeœniej w procesie szesnastu przywódców polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie. Obok nich zasiedli inni działacze WiN i PSL.

Szeroko relacjonowane w prasie i radiu rozprawy służyły skompromitowaniu opozycji jawnej i tej pozostajšcej w konspiracji. Proces krakowski miał uderzyć szczególnie w Stanisława Mikołajczyka, wykazujšc zwišzki PSL z podziemiem, co miało dać pretekst do nasilenia ataków na ludowców i ich prezesa. Oskarżycielem publicznym był Stanisław Zarakowski, zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

Działaczy WiN oskarżono o działalnoœć wywiadowcš na rzecz obcych mocarstw oraz terroryzowanie członków PPR. Natomiast politykom PSL zarzucano œwiadomš współpracę z nimi. Prasa przeœcigała się w napastliwych artykułach łšczšcych PSL z podziemiem i „obcymi agenturami”. Po miesišcu i 19 rozprawach osiem osób skazano na karę œmierci, osiem na długoletnie więzienie, jednš osobę uniewinniono. PóŸniej prezydent Bolesław Bierut zamienił trzem skazanym, m.in. Niepokólczyckiemu, wyrok œmierci na karę dożywotniego więzienia.

Proces krakowski oraz ostateczne przypięcie łatki „obozu reakcji” oznaczały w praktyce koniec PSL Stanisława Mikołajczyka . Miesišc po zakończeniu rozpraw, 17 paŸdzierniku 1947 r., Mikołajczyk, ostrzeżony o oczekujšcym uchyleniu immunitetu parlamentarnego, aresztowaniu i grożšcej mu karze œmierci, zwrócił się do ambasady Stanów Zjednoczonych o pomoc w ewakuacji za granicę. Wkrótce potem władza komunistyczna przejęła kontrolę nad PSL, a dwa lata póŸniej połšczyła je z reżimowym SL, tworzšc Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Oznaczało to w praktyce zdelegalizowanie ostatniej z jawnie działajšcych partii opozycyjnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL