Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

KE: polskie władze naruszyły zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej

AFP
KE zarzuciła polskim władzom, że nie respektujš postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej i wystšpiła w poniedziałek do Trybunału Sprawiedliwoœci UE o nałożenie kar. Minister œrodowiska odrzucał oskarżenia i złożył wniosek o uchylenie zakazu.

"Dowód jest jednoznaczny. Rzeczpospolita Polska naruszyła postanowienie wiceprezesa Trybunału (ws. zakazu wycinki)" - powiedziała Hermann, pokazujšc obrazy satelitarne i zdjęcia z Puszczy, które KE otrzymała od przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

KE wystšpiła o nałożenie kar okresowych na Polskę za niewypełnienie postanowienia ws. wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej .

Podporzšdkowaliœmy się całkowicie nakazowi wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej i prowadzimy działania tylko tam, gdzie służš zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego - mówił w poniedziałek w Trybunale Sprawiedliwoœci UE minister œrodowiska Jan Szyszko.

Złożył przy tym wniosek o uchylenie postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej, jakie wydał wiceprezes Trybunału, a także o oddalenie skargi Komisji Europejskiej na Polskę w tej sprawie. Zdaniem szefa resortu œrodowiska wniosek KE jest bezzasadny i "bez podbudowy merytorycznej".

"Nie ulega wštpliwoœci, że jesteœmy krajem, który wie, na czym polega Natura 2000 i w jaki sposób niš zarzšdzać, również na terenie Puszczy Białowieskiej" - powiedział minister Szyszko. Zaznaczył, że polska strona zaprezentowała swoje stanowisko, że "Polska jest liderem w zakresie ochrony bioróżnorodnoœci".

"Zostaliœmy pozwani przez Trybunał Sprawiedliwoœci z postanowieniem, by natychmiast wstrzymać działalnoœć zwišzanš z działalnoœciš czynienia œrodków ochrony przewidzianych w planie zadań ochronnych dla Puszczy Białowieskiej z wyjštkiem działań zwišzanych z bezpieczeństwem publicznym. I myœmy takie działania prowadzili i prowadzimy" - powiedział Szyszko.

"Tu doszło do pewnego, powiedziałbym, nieporozumienia, ja bym powiedział dziwnego bardzo mocno. A z tego powodu, że sama KE chciała doprecyzować, co to jest bezpieczeństwo publiczne. Dlatego że być może sš rozbieżnoœci między nami a Komisjš Europejskš, natomiast wiceprzewodniczšcy Trybunału zasugerował od razu, by poszerzyć wniosek o uzasadnienie i skierowanie jakby sugestii do Trybunału Sprawiedliwoœci o wymierzenie pewnych kar zwišzanych z brakiem realizacji postanowienia" - dodał minister œrodowiska.

"Jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, by sam sugerował temu, który pozywa Polskę, by nie tylko doprecyzował, ale też i zaostrzył swoje żšdania" - powiedział minister.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL