Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Wyrok TSUE ws. wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Adobe Stock
Wycinka w Puszczy Białowieskiej naruszyła prawo UE - orzekł Trybunał Sprawiedliwoœci w Luksemburgu. Ostateczny wyrok unijnego Trybunału kończy dwuletni spór między Komisjš Europejskš a Polskš.

Polska uchybiła swoim zobowišzaniom wynikajšcym z przyjętych przez niš dyrektyw UE: siedliskowej i ptasiej. Podjęte przez Polskę działania gospodarki leœnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszajš  prawo Unii, ponieważ ich realizacja prowadzi  do zaniku częœci tego obszaru  - stwierdził Trybunał.

Trybunał podkreœlił, że kornik drukarz w ogóle nie został zidentyfikowany
w planie zadań ochronnych z 2015 r.  jako potencjalne zagrożenie dla integralnoœci obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Przeciwnie - to usuwanie ponadstuletnich œwierków i sosen zasiedlonych przez kornika drukarza zostało zidentyfikowane w tym planie jako potencjalne zagrożenie.

Wyrok ogłosił Marek Safjan, polski sędzia Trybunału.  Dodał, że wyrok nie wišże się z karš finansowš, gdyż KE o niš nie wnioskowała, a poza tym Polska ostatecznie wycofała sprzęt do wycinki z terenu Puszczy.   Polska została jedynie obcišżona kosztami  postępowania przed TSUE.

Niedługo po ogłoszeniu wyroku Ministerstwo Œrodowiska wydało oœwiadczenie, w którym informuje, że wyrok  będzie szczegółowo analizowany. Jednak zgodnie ze wczeœniejszymi zapowiedziami Polska się do niego dostosuje. Minister Henryk Kowalczyk zapewnił też , że resort œrodowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwišzań ws. Puszczy Białowieskiej, uwzględniajšcych wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowujšcego długoterminowy plan jej ochrony.

„Puszcza Białowieska to nasze dziedzictwo narodowe. Wszystkie działania, które były realizowane w Puszczy podyktowane były troskš o zachowanie jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń” – czytamy w oœwiadczeniu.

Jak podało Polskie Radio, Ministerstwo Œrodowiska postanowienie TSUE otrzyma jeszcze przed południem.

Wyrok TSUE nie jest zaskoczeniem. W lutym rzecznik generalny przy TSUE Yves Bot uznał, że decyzje polskich władz dotyczšce obszaru Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej naruszajš prawo UE. Jego zdaniem gradacja kornika drukarza nie może uzasadniać wycinki. Tym samym rekomendował Trybunałowi rozstrzygnięcie negatywne dla Polski.

Pozew przeciwko Polsce złożyła Komisja Europejska, która  uznała, że wycinka w Puszczy Białowieskiej nastšpiła z naruszeniem dwóch dyrektyw - siedliskowej i ptasiej. Zdaniem KE władze polskie nie upewniły się, iż wycinka, której celem było powstrzymanie gradacji kornika drukarza, nie będš wpływać  niekorzystnie na integralnoœć obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Komisja zażšdała wstrzymania wszelkich prac do czasu ogłoszenia wyroku pod groŸbš sankcji finansowych.

W lipcu 2017 r. wydał  nakaz wstrzymania wycinki w Białowieży  do czasu  ogłoszenia ostatecznego werdyktu, ale decyzję kontestował ówczesny minister œrodowiska Jan Szyszko i leœnicy.

Dopiero po rekonstrukcji rzšdu nowy szef resortu œrodowiska wstrzymał wycinkę w Puszczy Białowieskiej, co uchroniło Polskę przed koniecznoœciš zapłaty wysokich kar. Obecnie, jak twierdzi minister œrodowiska, Henryk Kowalczyk,  działania w Puszczy prowadzone sš zgodnie z prawem, a leœnicy usuwajš tylko martwe drzewa zagrażajšce zdrowiu i życiu ludzkiemu.

sygn. akt C-441/17

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL