Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Rejestr danych o odpadach

AdobeStock
Ministerstwo Œrodowiska poinformowało, że od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzajšcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujšcych odpadami. Jest on pierwszš funkcjonalnoœciš Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni sš marszałkowie województw.

Rejestr jest narzędziem informatycznym, które będzie gromadziło informacje o podmiotach, które wprowadzajš na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujšcych odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony œrodowiska, ale również przedsiębiorcom.

W przypadku przedsiębiorców transportujšcych odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już koniecznoœci uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Jak uzyskać wpis do rejestru? Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właœciwego marszałka województwa. Formularze wniosków sš dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu .doc.

Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy o odpadach [1], zostanš wpisani do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właœciwego ze względu na miejsce wykonywania działalnoœci.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Œrodowiska (GIOŒ) czyli:

rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz rejestrze wprowadzajšcych baterie lub akumulatory oraz prowadzšcych zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, będš wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Dokonujšc wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.

WAŻNE INFORMACJE:

Zgodnie z nowelizacjš ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw [2] podmioty będšce: wprowadzajšcym sprzęt, autoryzowanym przedstawicielem, zbierajšcym zużyty sprzęt, prowadzšcym zakład przetwarzania, prowadzšcym działalnoœć w zakresie recyklingu, prowadzšcym działalnoœć w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, organizacjš odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sš obowišzane złożyć do 28 lutego 2018 r. wniosek o zmianę wpisu w nowym rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego, zawierajšcego w szczególnoœci informacje w zakresie grup sprzętu, o których mowa w załšczniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [3]. Oznacza to, że podmioty te będš musiały zaktualizować dane zawarte w nowym rejestrze podziałem na 6 grup sprzętu, który obowišzuje od 1 stycznia 2018 r. [4].

Natomiast podmioty działajšce w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które rozpoczynajš swojš działalnoœć [5] od dnia utworzenia nowego rejestru do 31 grudnia 2018 r., sš zobowišzane przesłać do GIOŒ kopię wniosku o wpis do rejestru (składanego do marszałka województwa) sporzšdzonego w formie pisemnej.

Przypisy:

[1] ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

[2] art. 13 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2422);

[3] ustawa z dnia 11 wrzeœnia 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688);

[4] do 31 grudnia 2017 r. obowišzywał podział na 10 grup sprzętu zgodnie z załšcznikiem nr 6 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);

[5] czyli nie były wpisane do rejestru prowadzonego przez GIOŒ.

ródło: MŒ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL