Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Raport Komisji Europejskiej: Polska zapuszczona cyfrowo

123RF
Polska należy do najmniej zaawansowanych cyfrowo państw Unii Europejskiej - wynika z opublikowanego przez Komisję Europejskš indeksu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego. Przepaœć cyfrowa między wynikami państw z pierwszych i ostatnich pozycji w ostatnich latach wzrosła.

Z zestawienia, które przygotowała Komisja Europejska, wynika, że w "28" najlepiej radzšcym sobie krajem pod tym względem jest Dania, najgorzej - Rumunia. Polska znalazła się na 23. pozycji w UE. Co gorsza przepaœć cyfrowa między wynikami państw z pierwszych i ostatnich pozycji wzrosła w ostatnich latach.

"Jest zbyt wiele różnic pomiędzy krajami członkowskimi. Powinny one zaczšć działać teraz, żebyœmy mogli zmniejszyć podział cyfrowy. W innym wypadku ryzykujemy, że skończy się to Europš dwóch prędkoœci, jeœli chodzi o cyfryzację" - ostrzegał na pištkowej konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip.

W tym roku za prowadzšcš w rankingu Daniš znalazły się Finlandia, Szwecja i Holandia. Dalej sš Luksemburg, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Estonia i Austria. Trzy najbardziej zaawansowane cyfrowo w UE państwa sš również liderami na rynku œwiatowym i wyprzedzajš Koreę Południowš, Japonię i Stany Zjednoczone.

Państwami, które mogš pochwalić się największymi postępami w UE, sš Słowacja i Słowenia. "Kilka państw członkowskich, wœród nich Polska, Chorwacja, Włochy, Grecja, Bułgaria i Rumunia, mimo pewnej poprawy, nadal pozostaje w tyle pod względem rozwoju technologii cyfrowych w porównaniu ze œredniš UE" - odnotowała Komisja.

Polska dokonała postępu odnoszšcego się do kapitału ludzkiego, korzystania z internetu czy łšcznoœci. Udało nam się np. poprawić rezultaty ws. wdrażania szybkich połšczeń internetowych, korzystania z mobilnych usług szerokopasmowych, a także przydzielania częstotliwoœci na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych.

Coraz więcej Polaków czyta wiadomoœci w internecie, korzysta z bankowoœci internetowej i robi zakupy przez internet, jednak cišgle nie w tak wysokim stopniu, jak inni Europejczycy. Przykładowo pod względem e-bankowoœci jesteœmy na 19. miejscu w UE, wideorozmów - na 22., e-zakupów - na 16. miejscu.

Również proces digitalizacji polskich przedsiębiorstw postępuje dużo wolniej niż w większoœci innych państw UE. W naszym kraju tylko co dziesište małe i œrednie przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty lub usługi online. Pod tym względem znajdujemy się na 23. miejscu w UE.

Nieco lepiej wyglšda sytuacja, jeœli chodzi o liczbę osób korzystajšcych z e-administracji. Mimo poprawy w tym zakresie z odsetkiem zaglšdajšcych do e-urzędów wynoszšcym 25 proc. dalej jesteœmy na 19. pozycji w "28".

Z danych KE wynika, że 76 proc. europejskich gospodarstw domowych ma dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu (co najmniej 30 MB/s), a w niektórych z państw członkowskich znaczny odsetek tych gospodarstw dysponuje już dostępem do sieci zapewniajšcych prędkoœci 100 MB/s lub większe.

W UE wzrasta też liczba osób majšcych abonament na mobilne usługi szerokopasmowe. W 2013 r. odsetek wynosił 58 proc., w ubiegłym roku skoczył do 84 proc. Taka sama liczba mieszkańców UE korzysta z sieci 4G.

KE wskazuje, że to jednak nie wystarcza, by rozwišzać problem rosnšcego zapotrzebowania na szybkie i niezawodne połšczenia. Przepływ danych w internecie wzrasta o 20 proc. rocznie, a przepływ danych w sieciach internetu mobilnego wzrasta o ponad 40 proc. każdego roku.

"UE musi zrobić więcej, by poprawić swojš wydajnoœć cyfrowš. Europa ma teraz dobre pokrycie stałych łšcz szybkiego internetu, ale jest wiele problemów w obszarach wiejskich. Jest wiele pracy do wykonania w tym obszarze" - podkreœlał Ansip.

W analizie Komisja zwraca uwagę na fakt, że w Unii jest coraz więcej specjalistów od internetu, ale wcišż wiele osób nie ma podstawowych umiejętnoœci w tym zakresie. 19 z każdego tysišca absolwentów w wieku od 20 do 30 lat jest wykształconych w dziedzinie nauk œcisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Roœnie też liczba aktywnych zawodowo specjalistów ICT (w 2012 roku stanowili oni 3,2 proc. siły roboczej, a trzy lata póŸniej - 3,5 proc.; w Polsce - 2,6 proc.).

Mimo to prawie połowa Europejczyków (44 proc.) nie ma podstawowych umiejętnoœci w tej dziedzinie, takich jak korzystanie ze skrzynki e-mailowej czy edytora tekstu lub instalowanie nowych urzšdzeń.

"Kraje członkowskie muszš inwestować, jeœli chcš odnosić korzyœci z jednolitego rynku cyfrowego i w pełni z wielu możliwoœci, które on oferuje. Nie mówię tu tylko o inwestycjach finansowych. Przejœcie do epoki cyfrowej wymaga również podjęcia zobowišzań politycznych, zwłaszcza w obszarze umiejętnoœci cyfrowych" - podkreœlał komisarz.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL