Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Komisja weryfikacyjna w styczniu zajmie się sprawami Łochowskiej 38 i Skaryszewskiej 11

123RF
Łochowska 38 i Skaryszewska 11 to pierwsze adresy, którymi w styczniu 2018 r. zajmie się komisji weryfikacyjna - poinformował PAP Sebastian Kaleta. Jak dodał komisja, dzięki noweli ustawy, zajmie się odszkodowaniami wypłacanymi w gotówce i zwrotami "na reaktywowane spółki".

Kaleta, który jest członkiem komisji weryfikacyjnej, podkreœlił, że w 2017 r. komisja działała tylko przez pół roku, a udało się jej wydać wiele ważnych decyzji i ukazać patologie reprywatyzacji. Zaznaczył, że kolejnym osobom prokuratura postawiła zarzuty karne w zwišzku z aferš reprywatyzacyjnš.

Zapowiedział, że w przyszłym roku prace komisji majš przyœpieszyć, m.in. za sprawš nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej. Nowe przepisy sš po pierwszym czytaniu w sejmowej komisji. Uchwalenie noweli - ocenił Kaleta - pozwoli sprawniej wykonywać czynnoœci, wydawać decyzje i "bardziej konsekwentnie odwracać skutki prawne reprywatyzacji tam, gdzie nie powinno do niej dojœć".

"Można się spodziewać, że komisja będzie bardzo intensywnie pracować w 2018 r. i wyda zdecydowanie więcej decyzji, być może nawet kilkadziesišt" - zapowiedział Kaleta.

Poinformował, że pierwsze sprawy, którymi komisja zajmie się w 2018 r. będš dotyczyć nieruchomoœci o adresach Łochowska 38 i Skaryszewska 11; rozprawy majš odbyć się w styczniu.

Kaleta powiedział, że sprawa Łochowskiej 38 "to słynna reprywatyzacja na ducha", w której pojawił się kurator prawie 130-letniej osoby.

Jak podawały media, 9 grudnia 2011 r. ówczesny zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Jakub R., wydał decyzję o zwrocie budynku przy Łochowskiej, mimo że połowę praw do niej miał Józef Pawlak, który urodził się w 1883 r., czyli w 2011 r. miałby 128 lat.

O zwrot nieruchomoœci starał się kurator ustanowiony przez sšd. Finalnie - jak podajš media - mimo wydania decyzji, nie doszło do wydania nieruchomoœci. Jak podkreœlił Kaleta, wštpliwoœci, co do reprywatyzacji podniósł burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki (PiS).

Jak wynika z informacji na stronie komisji, rozprawa ws. Łochowskiej 38 ma się odbyć 16 stycznia.

Kaleta powiedział, że komisja weryfikacyjna zdecydowała się zbadać sprawę Skaryszewskiej 11, ponieważ prosili o to mieszkańcy i radni z Pragi Południe. Dodał, że mieszkańcy skarżš się na sytuacje w budynku po reprywatyzacji, a ponadto w sprawie pojawia się wštek kuratorów.

Kaleta podkreœlił, że komisja przygotowuje się równoczeœnie do zbadania kilkudziesięciu kolejnych spraw.

Zaznaczył, że na mocy przyszłej noweli ustawy, zmieni się w pewnym zakresie sposób pracy komisji weryfikacyjnej. Nowe przepisy - jak powiedział - dadzš jej możliwoœć prowadzenia "czynnoœci ogólnych".

"Często zdarza się, że jedna osoba uczestniczyła w kilkunastu reprywatyzacjach, np. jako urzędnik czy beneficjent, czy pełnomocnik. Będziemy mogli wzywać konkretnš osobę i pozyskiwać informacje nt. kilkunastu spraw jednoczeœnie. To pozwoli nam sprawniej zbierać materiał dowodowy" - zauważył Kaleta.

Ponadto, jak dodał, komisja nie będzie musiała obligatoryjnie organizować rozpraw, by wydać decyzję. Podstawš do rozstrzygnięcia mogłyby być m.in. zebrane przez komisję dokumenty, informacje uzyskane z "czynnoœci ogólnych" i przesłuchań œwiadków. "Komisja będzie mogła zrezygnować z rozprawy, po prostu sporzšdzi decyzję i wyda jš bez rozprawy" - wyjaœnił.

Zapewnił, że "prowadzenie ogólnych przesłuchań pozwoli zachować największš zaletę komisji, czyli pełnš transparentnoœć w wyjaœnianiu afery".

Poinformował też, że w 2018 r. komisja - dzięki zmianom w przepisach - będzie zajmować się odszkodowaniami wypłacanymi przez stołeczny ratusz w gotówce. Badane będš też sprawy nieruchomoœci, które były przekazywane reaktywowanym spółkom - zapowiedział Kaleta.

Nowela ustawy o komisji przewiduje też m.in. zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisjš weryfikacyjnš i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwoœć zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy œwiadków decyzjš prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwoœć nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osoby, które dopuœciła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomoœci, chodzi tutaj o proceder tzw. "czyszczenia kamienic".

Komisja weryfikacyjna od poczštku czerwca br. bada zgodnoœć z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomoœci.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomoœci Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomoœci przy Noakowskiego 16, została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowišzała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartoœci nienależnego œwiadczenia w wysokoœci ponad 15 mln zł.

Kaleta zaznaczył, że szacuje się, że majštek, który na podstawie decyzji komisji ma powrócić do miasta st. Warszawy jest wart już powyżej 500 mln zł.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL