Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Prawo budowlane: internetowy rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń od 1 stycznia 2016

123RF
Za kilka dni każdy będzie mógł œledzić w internecie załatwianie formalnoœci potrzebnych do postawienia budynku. I to bezpłatnie.

Od 1 stycznia ruszy ogólnodostępny internetowy centralny rejestr pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń. Będš mogli z niego korzystać wszyscy, nie tylko urzędnicy.

Poprowadzi nadzór

Uruchomienie rejestru umożliwiajš ostatnie przepisy noweli prawa budowlanego z 20 lutego 2015 r. (tj. art. 1 pkt 34), które wchodzš w życie 1 stycznia 2016 r. Częœć tej noweli zaczęła obowišzywać wczeœniej – 26 czerwca 2015 r.

Rejestr będzie publicznie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GUNB). Dzięki niemu np. inwestor czy jego sšsiad przeœledzi historię załatwiania formalnoœci interesujšcej go inwestycji.

97,8 tys. pozwoleń na budowę na terenie całego kraju wydano w pierwszym półroczu 2015 r.

Rejestr ma też dyscyplinować urzędy do sprawnego załatwiania formalnoœci. Znajdš się w nim m.in. informacje o złożonych przez inwestorów wnioskach w sprawie pozwoleń na budowę czy zgłoszeń budowy oraz o wydanych pozwoleniach i zgłoszeniach (także tych, do których starosta nie wniósł sprzeciwu). W rejestrze będzie też można œledzić przebieg postępowania, a więc np. dowiedzieć się, jakich starosta żšdał dodatkowych dokumentów, jak długo inwestor czekał na wydanie pozwolenia itp.

Dane w rejestrze będzie można wyszukiwać bezpłatnie i według różnych kryteriów, np. adresu nieruchomoœci, numeru ewidencyjnego wniosku, właœciwoœci miejscowej starosty (prezydenta miasta), który wydał pozwolenie, czy wreszcie według daty wydania pozwolenia.

Były rejestry, ale lokalne

– Do tej pory starostwa (prezydenci miast na prawach powiatu) prowadzili tego rodzaju rejestry dla swoich lokalnych potrzeb oraz na potrzeby wojewodów, którzy na ich podstawie sprawdzali terminowoœć wydawania pozwoleń na budowę, a także dla GUNB – mówi Grzegorz Kubalski ze Zwišzku Powiatów Polskich. – Rejestry nie były więc powszechnie dostępne – podkreœla.

38,6 tys. pozwoleń wydano na budowę domów jednorodzinnych. To najwięcej z wszystkich inwestycji

– Dane z tych rejestrów można było wprawdzie uzyskać, ale drogš okrężnš, korzystajšc z przepisów o dostępie do informacji publicznej. Co nie było proste i często długo trwało – tłumaczy Rafał Dębowski, adwokat. Dodaje, że w centralnym rejestrze w jednym miejscu będš się znajdowały dane z całej Polski i będzie można je uzyskać od ręki, nie ruszajšc się z domu.

Nadmierny poœpiech

Pojawiajš się jednak już pierwsze problemy.

– Kiedy np. inwestor przyjdzie i złoży wniosek, starosta (prezydent) będzie miał obowišzek wprowadzić dane do rejestru w tej sprawie w cišgu 24 godzin liczonych od daty wpływu wniosku. To bardzo mało czasu na sprawdzenie, czy wniosek jest wypełniony prawidłowo, a dokumenty kompletne – tłumaczy Bogdan Dšbrowski, radca prawny z Urzędu Miasta w Poznaniu. Dodaje, że po wprowadzeniu danych urzędy stracš możliwoœć ich skorygowania. Na skutek poœpiechu mogš pojawić się błędy, a te w przyszłoœci mogš próbować wykorzystać osoby, z którymi inwestor jest w sporze, do podważenia pozwolenia na budowę – uważa mec. Dšbrowski. Jego zdaniem to niejedyny problem. – Urzędy już od dawna prowadzš swoje rejestry w formie elektronicznej. Niestety system, dzięki któremu GUNB będzie prowadził rejestr, nie przewiduje możliwoœci transferu danych z rejestrów samorzšdowych do tego centralnego. Oznacza to, że trzeba będzie je wprowadzać ręcznie. I to nie tylko ten jeden raz.

16,1 tys. pozwoleń na sieci dostarczajšce media wydano w pierwszym półroczu 2015 r.

– W Poznaniu nie zrezygnujemy ze swojego rejestru. Podejrzewam, że podobnie postšpiš inne samorzšdy. Efektem będzie dualizm, czyli dwa rejestry i dwa razy te same dane trzeba będzie ręcznie wprowadzać do dwóch różnych systemów – uważa mec. Dšbrowski.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 34 nowelizacji prawa budowanego z 20 lutego 2015 r. , DzU z 27 marca 2015 r., poz. 443

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL