Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Decyzja komisji weryfikacyjnej ws. Nabielaka 9

Fotolia.com
Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjnš z 2006 r. ws. Nabielaka 9, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska

Komisja weryfikacyjna uchyliła w pištek decyzję reprywatyzacyjnš wydanš w 2006 r. przez Mirosława Kochalskiego w sprawie nieruchomoœci przy ul. Nabielaka 9 - kamienicy z lokatorami, gdzie m.in. mieszkała zamordowana Jolanta Brzeska.

Komisja uznała, że przy wydawaniu decyzji doszło do rażšcego naruszenia prawa. Na Marka M. nałożyła obowišzek zwrotu ponad 2,9 mln zł nienależnego œwiadczenia na rzecz miasta. Uznała ponadto, że urzędnicy miasta, w tym Kochalski, wyrzšdzili szkodę miastu, co rodzi odpowiedzialnoœć odszkodowawczš.

Poinformował o tym przewodniczšcy komisji Patryk Jaki.

Od pištkowej decyzji strony postępowania mogš się odwołać do komisji, a potem do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie.

Decyzję reprywatyzacyjnš w styczniu 2006 r. podpisał Kochalski, ówczesny sekretarz m.st. Warszawy z ramienia PiS, dziœ wiceprezes PKN Orlen. Na jej mocy kamienicę przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właœcicieli i znanemu "kupcowi roszczeń" Markowi M., który częœć praw do niej nabył za bezcen od innych spadkobierców (jest on już oskarżony o próbę oszustwa przy innej reprywatyzacji). Nowi właœciciele podwyższyli czynsze lokatorom, od których żšdali też pieniędzy za "bezumowne korzystanie" z lokali.

Komisja zbadała tę reprywatyzację 31 paŸdziernika. "Decyzje podejmowałem w przekonaniu, że nie majš wad prawnych" - zeznał wtedy Kochalski. Na uwagę, że podpisał decyzję o zreprywatyzowaniu kamienicy z lokatorami, Kochalski odparł, że nie zakładał, iż "spadkobiercy zachowujš się w sposób niegodny, niezgodny z normami współżycia społecznego". "Nikt nie naciskał na mnie, bym podpisał jakškolwiek decyzję" - dodawał. Patryk Jaki mówił wtedy, że w jego opinii Kochalski nie powinien pozostać na stanowisku wiceszefa Orlenu.

Po reprywatyzacji niemal wszyscy lokatorzy kamienicy opuœcili swe mieszkania. Nie uczyniła tego działaczka ruchu lokatorskiego Jolanta Brzeska, która zginęła w 2011 r. w niewyjaœnionych okolicznoœciach; dowody wskazujš na zabójstwo. Trwa œledztwo w tej sprawie. Córka Jolanty Brzeskiej Magdalena zeznała przed komisjš, że "mama musiała komuœ podpaœć, dlatego że człowiek tak nie ginie". Według niej, lokatorzy zostali przekazani przez miasto "jak +żywy towar+".

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do Siennej 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a (kamienic z lokatorami). Żadnej z tych decyzji nie zbadał jeszcze WSA.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL