Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Reprywatyzacja: WSA uchylił kolejne grzywny dla Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz
PAP
Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie uchylił w czwartek kolejne dwie grzywny w wysokoœci po 3 tys. zł, nałożone na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjnš za nieusprawiedliwione niestawiennictwo.

Jak podano na stronach internetowych sšdu, WSA rozpoznał na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi prezydent Warszawy na postanowienia komisji weryfikacyjnej z 29 czerwca i 13 lipca o ukaraniu po 3 tys. zł grzywny. Sšd uchylił zaskarżone postanowienia oraz zasšdził od komisji po 580 zł tytułem zwrotu kosztów każdego z postępowań.

Wyroki WSA sš nieprawomocne. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięć przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

Jak poinformował sšd uzasadnienie wyroków jest analogiczne, jak w skargach poprzednio rozpoznanych, w tym sprawie z 25 paŸdziernika 2017 r. Wówczas - badajšc pierwszš skargę - WSA uznał, że prezydent Gronkiewicz-Waltz jako organ uprawniony do reprezentacji m.st. Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiœcie, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny. "W obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogła być nałożona tylko na stronę, czyli na m.st. Warszawę" - dodawał sšd. W poniedziałek WSA uchylił - z takim samym uzasadnieniem - drugš z grzywien nałożonych na Gronkiewicz-Waltz.

Komisja dotychczas nałożyła na Gronkiewicz-Waltz łšcznie 40 tys. zł grzywien za nieusprawiedliwione niestawiennictwa. Prezydent stolicy odmawia stawiennictwa przed komisjš jako strona postępowań, argumentujšc, że komisja jest niekonstytucyjna. Komisja oddala wnioski Gronkiewicz-Waltz o uchylanie tych grzywien, od czego odwołuje się ona do WSA.

We wrzeœniu Urzšd Skarbowy zajšł na prywatnym rachunku bankowym Gronkiewicz-Waltz ponad 12 tys. zł; chodzi o grzywny - wraz z odsetkami - jakie nałożyła na niš komisja za niestawiennictwo na czterech rozprawach.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL