Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Rzšd szykuje nowš ustawę dla urbanistów i architektów

123RF
Będzie powrót do zawodu urbanisty. Architekci będš zdobywać uprawnienia pierwszego i drugiego stopnia.

Zawody zwišzane z budownictwem powinny się przygotować na nowe przepisy. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad ustawš o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Jest ona œciœle zwišzana z projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Ministerstwo chce na nowo uregulować zawód urbanisty, całkowicie zderegulowany kilka lat temu. Projekt definiuje zawód urbanisty. Zgodnie z nim sporzšdza on projekty aktów planowania przestrzennego, raporty krajobrazowe oraz opracowuje opinie lub analizy urbanistyczne. Urbaniœci nie będš już mieli, tak jak przed deregulacjš, swojego samorzšdu. Mogš co najwyżej zrzeszać się w formie stowarzyszeń.

By pracować w tym zawodzie, będzie trzeba uzyskać uprawnienia z wpisem do centralnego rejestru osób posiadajšcych prawo do wykonywania zawodu urbanisty prowadzonego przez ministra infrastruktury. O wpis może ubiegać się osoba, która zdała egzamin państwowy. By do niego przystšpić, trzeba posiadać pełnš zdolnoœć do czynnoœci prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać tytuł zawodowy magistra albo równorzędny.

Urbaniœci będš podlegać też odpowiedzialnoœci zawodowej, od kary przewinienia po utratę uprawnień. Sankcje będzie nakładać rzecznik dyscyplinarny, a postępowanie prowadzić komisja dyscyplinarna powołana przez ministra.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dla architekta uprawnień budowlanych dwustopniowych. Uprawnienia pierwszego stopnia może uzyskać osoba, która zdała egzamin, ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury, odbyła półrocznš praktykę przy sporzšdzaniu projektów inwestycyjnych czy opracowań projektowych.

Uprawnienia budowlane drugiego stopnia będš rozszerzone o prawo do kierowania robotami budowlanymi. Otrzyma je ten, kto posiada uprawnienia w zawodzie architekta pierwszego stopnia, odbył półtorarocznš praktykę zawodowš przy sporzšdzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych, odbył półrocznš praktykę zawodowš na budowie oraz zdał egzamin.

Projekt ustawy w odniesieniu do zasad nadawania uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa nie zakłada wprowadzenia zasadniczych zmian. Tak jak ma to miejsce obecnie, uprawnienia budowlane w zawodzie inżyniera budownictwa będš mogły być nadane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. W decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa okreœla się specjalnoœć oraz rodzaj prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem, w projekcie ustawy zachowujšc obowišzujšcy.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL