Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Opłaty za czynsz a Krajowy Rejestr Długów: Polacy zalegajš z czynszami

www.sxc.hu
W ostatnich 3 latach wartoœć zaległych opłat czynszowych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów zwiększyła się o 107 mln zł - wynika ze statystyk KRD. Oznacza to, że spółdzielniom mieszkaniowym dłużnicy sš winni 400 mln zł.

Z danych KRD wynika, że œrednia wartoœć lokatorskiego długu dla całego kraju wpisana z tego tytułu do Rejestru wynosi 11788 zł.

W podziale na województwa najwięcej do oddania spółdzielniom majš lokatorzy z woj. opolskiego, których dług wynosi œrednio 16012 zł, za nimi sš mieszkańcy Podkarpacia (15989 zł) i Dolnoœlšzacy (14461 zł). Z kolei pod względem liczby czynszowych dłużników palmę pierwszeństwa trzymajš mieszkańcy województwa œlšskiego – pochodzi stšd aż 23 proc. zadłużonych lokatorów. Na niechlubnym podium stojš jeszcze mieszkańcy woj. dolnoœlšskiego (17,2 proc.) oraz Mazowsza(11,7 proc.).

Z zaprezentowanych danych wynika ponadto, że dłużnicy rekordziœci majš na swoim koncie długi, których wartoœć często przewyższa cenę sporego mieszkania w dużym mieœcie. "Najbardziej zadłużonym lokatorem jest 66-letnia kobieta z województwa zachodniopomorskiego, która ma do oddania swojej spółdzielni 342,64 tys. zł. Zaraz po niej jest 57-letni mężczyzna z Małopolski z zadłużeniem sięgajšcym 335,11 tys. zł" - wskazuje prezes KRD Adam Łšcki.

Eksperci KRD wskazujš, że z czynszami zalegajš nie tylko konsumenci, ale też przedsiębiorcy - łšcznie jest to 70 mln zł. Rekordowy dług - według zestawienia KRD należy do jednoosobowej firmy pochodzšcej z Małopolski - 832,51 tys. zł.

"Z naszych danych wynika, że większe problemy z regulowaniem opłat za czynsz majš spółki i instytucje. To 70 proc. dłużników. Pozostałe 30 proc. to jednoosobowe działalnoœci gospodarcze" - zaznacza Łšcki.

"Spółdzielniom łatwiej jest wynajšć mniejsze lokale, a takich najczęœciej szukajš jednoosobowe firmy. Na brak wpłaty za taki lokal reagujš więc najczęœciej od razu, mobilizujšc najemcę do uregulowania należnoœci. Na większe lokale jest mniejszy popyt i wynajmujšce je spółki wykorzystujš tę wiedzę, liczšc na to, że spółdzielnia i tak zareaguje z opóŸnieniem" - dodał.

Z danych wynika, że najwięcej zobowišzań czynszowych majš firmy z Mazowsza (20 proc. firm wpisanych do KRD), Œlšska (18 proc.) i Dolnego Œlšska (12 proc.). Œrednia wartoœć jednego zobowišzania niezapłaconego przez firmę-najemcę wynosi 13433 zł. Jeœli jednak pod lupę weŸmiemy województwa, to okazuje się, że œredniš tš znaczšco zawyżajš: wielkopolskie, w którym przeciętna wartoœć zobowišzania wynosi aż 24455 zł i dolnoœlšskie, gdzie sięga ono 20176 zł.

Eksperci zwracajš uwagę, że niewielu dłużników czynszowych ma œwiadomoœć, iż mogš wpędzić w kłopoty finansowe nie tylko siebie, ale również swoich najbliższych. "Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadajš solidarnie z najemcš stale zamieszkujšce z nim osoby pełnoletnie. Wynajmujšcy może więc egzekwować dług za okres stałego zamieszkania tylko do wysokoœci czynszu i należnych opłat również od dziecka najemcy. Nie płacšc czynszu, można więc narazić najbliższych na szereg problemów" - stwierdził radca prawny z kancelarii Via Lex Konrad Siekierka.

Tymczasem spółdzielnie coraz chętniej korzystajš z narzędzi motywujšcych do spłaty zadłużenia, takich jak KRD, a także odzyskiwanie należnoœci zlecajš firmom windykacyjnym.

"W pierwszej kolejnoœci lokator otrzymuje wezwanie do zapłaty. Przeprowadzone zostajš również procedury windykacyjne, obejmujšce kontakt telefoniczny, e-mailowy, a w ostatecznoœci osobisty. W przypadku braku spłaty kieruje się sprawę do sšdu, co naraża dłużnika na dodatkowe koszty postępowania sšdowego, a następnie egzekucyjnego. Możliwe jest również najbardziej drastyczne rozstrzygnięcie, czyli przeprowadzenie postępowania o eksmisję" - wyjaœnia Siekierka.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL