Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

RPO: postępowania ws. eksmisji sprawców przemocy trwajš zbyt długo

123RF
Osoba doœwiadczajšca przemocy w rodzinie może wystšpić do sšdu o zobowišzanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, jednak postępowania w tych sprawach trwajš zbyt długo - alarmuje rzecznik praw obywatelskich w liœcie do ministra sprawiedliwoœci.

Jak poinformował Adam Bondar w piœmie do Zbigniewa Ziobry, do Biura RPO wpływajš skargi od osób dotkniętych przemocš w rodzinie, które zdecydowały się wystšpić do sšdu z takim wnioskiem. Jednak - jak wskazujš skarżšcy - nie sš w stanie w krótkim czasie doprowadzić do odseparowania sprawcy przemocy od ofiar i usunięcia go z mieszkania. W jednej ze spraw pierwsza rozprawa odbyła się dopiero po 9 miesišcach od wpływu wniosku, mimo że przepisy przewidujš termin jednego miesišca na wyznaczenie rozprawy.

RPO przypomina, że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwiajš sšdom w postępowaniu cywilnym zobowišzanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania, niezależnie od tego, czy można mu zarzucić popełnienie przestępstwa. Wydanie przez sšd orzeczenia jest więc - jak wskazuje rzecznik - niezależne od tego, czy wobec osoby stosujšcej przemoc toczy się lub zakończyło się postępowanie w sprawie o popełnienie takiego przestępstwa. W ten sposób umożliwiono osobie dotkniętej przemocš w rodzinie odseparowanie się od sprawcy również w przypadku przestępstw œciganych na wniosek lub z oskarżenia prywatnego, gdy osoba dotknięta przemocš może być z różnych względów niezainteresowana ewentualnym œciganiem przestępstwa.

Rzecznik podkreœla, że instytucja cywilnego nakazu opuszczenia lokalu miała z założenia zapewnić szybkš - choć nie natychmiastowš - ochronę ofierze przemocy w rodzinie. Eksmisja sprawcy powinna nastšpić do noclegowni bšdŸ schroniska dla bezdomnych, zatem do realizacji orzeczenia sšdu powinno dojœć w takim wypadku bez zwłoki. W praktyce jednak - jak wskazuje RPO - dotrzymanie wskazanego w ustawie terminu rozprawy (jeden miesišc od wpływu wniosku) oraz szybkie zakończenie postępowania sšdowego jest trudne do osišgnięcia, zwłaszcza w przypadku, gdy strony korzystajš z przysługujšcych im uprawnień procesowych.

Zdaniem Rzecznika konieczne jest przestrzeganie ustawowego terminu na wyznaczenie rozprawy, zasadne wydaje się także ograniczenie przez sšd przeprowadzania kolejnych rozpraw, które opóŸniajš czas wydania orzeczenia.

RPO zwrócił się do ministra sprawiedliwoœci z pytaniem, czy resort zamierza podjšć działania, które usprawniš przebieg tych postępowań i zapewniš skuteczniejszš ochronę praw osób doœwiadczajšcych przemocy w rodzinie.

MS powinien odpowiedzieć na pismo rzecznika w cišgu 30 dni.

Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarš może wydać sprawcy również prokurator. Tymczasem organizacje zajmujšce się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie od lat apelujš o wprowadzenie natychmiastowych œrodków ochrony ofiar przemocy, czyli wyposażenie w takie narzędzia interweniujšcych policjantów.

Zdaniem kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Renaty Durdy narzędzia możliwe do zastosowania na miejscu zdarzenia, wtedy, kiedy dochodzi do interwencji i kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia, sš bardzo potrzebne, a obecnie odseparowanie sprawcy od ofiary jest kwestiš dni, tygodni, niekiedy miesięcy.

"Znamy też sytuacje, kiedy taki nakaz jest wydawany dopiero przez sędziego przy wyroku w sprawie karnej, dwa lata od zdarzenia. Wtedy te zakazy sš - może nie tyle niepotrzebne, bo na ogół niestety sš wcišż potrzebne – ale sš wydawane o dwa lata za póŸno" - przekonuje ekspertka.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL