Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Reprywatyzacja: 765 nieruchomości pod lupš prokuratorów

Fotorzepa, Magda Starowieyska
W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie 355 postępowań karnych dotyczšcych reprywatyzacji warszawskich nieruchomoœci. Postępowaniami tymi objętych jest 765 nieruchomoœci położonych pod różnymi adresami na terenie całej Warszawy - informuje Prokuratura Krajowa.

W sprawach dotyczšcych reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich prowadzonych przez Prokuraturę Regionalnš we Wrocławiu zarzuty przedstawiono łšcznie 24 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sšdowym.

Zarzuty przedstawiono między innymi: Jakubowi R. – byłemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Urzędu m.st. Warszawy, Robertowi N. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występujšcemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczšcych reprywatyzacji gruntów warszawskich, Alinie D. – adwokatowi, prywatnie matce Jakuba R., ojcu Jakuba R. – Wojciechowi R., Gertrudzie J.-F. – Naczelnikowi Wydziału Spraw Dekretowych i Zwišzków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomoœciami Urzędu m.st. Warszawy, Mariuszowi P. – Kierownikowi Działu Nieruchomoœci Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy, Marzenie K. – byłej urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwoœci, prywatnie siostrze Roberta N., Andrzejowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występujšcemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczšcych reprywatyzacji gruntów warszawskich, Maciejowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomoœci, Maksymilianowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomoœci, a także Grzegorzowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wobec 16 podejrzanych zastosowano œrodki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które sš kontynuowane wobec 8 podejrzanych.

Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura realizuje czynnoœci pozakarne dotyczšce warszawskich nieruchomoœci. Realizowane sš one przez specjalne zespoły prokuratorów powołane zarzšdzeniami Prokuratora Krajowego. Do zadań tych zespołów należy w szczególnoœci analiza akt administracyjnych i sšdowych, opracowywanie projektów œrodków prawnych, udział w postępowaniach przed właœciwymi organami administracji, sšdami powszechnymi oraz sšdami administracyjnymi.

W zespole prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zarejestrowano dotychczas 723 postępowania wyjaœniajšce administracyjne oraz 58 postępowań cywilnych w sprawach z zakresu reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich.

W ramach dotychczasowych prac warszawskiego zespołu sporzšdzono 3 pozwy o uznanie za nieważne czynnoœci prawnych w odniesieniu do nieruchomoœci warszawskich położonych przy ulicy Stalowej 25, ulicy Opoczyńskiej 4B, a także częœci nieruchomoœci wchodzšcej uprzednio w skład Folwarku Służewiec oraz ul. Targowej 33 w Warszawie. W analizowanych sprawach stwierdzono, że zawarte umowy dotyczšce zbycia tych nieruchomoœci sš sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wyrażonš w art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego, tj. z zasadš uczciwoœci i przyzwoitoœci.

Efektem pracy warszawskiego zespołu prokuratorów jest również wniesienie 86 sprzeciwów skierowanych do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od ostatecznych decyzji między innymi Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz Prezydenta m.st. Warszawy rozstrzygajšcych w kwestii ustanowienia prawa własnoœci czasowej (obecnie prawa użytkowania wieczystego) nieruchomoœci, które objęte były działaniem Dekretu o własnoœci i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego 26 paŸdziernika 1945 roku.

Ponadto warszawscy prokuratorzy zgłosili udział łšcznie w 311 postępowaniach dotyczšcych nieruchomoœci warszawskich – zarówno administracyjnych jak też cywilnych. Skierowano także 12 wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw oraz 5 skarg do sšdów administracyjnych.

Jako przykład skutecznego działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Prokuratura Krajowaje podaje sprawę dotyczšcš nieruchomoœci położonej przy ulicy Melsztyńskiej 6 w Warszawie. Za tš nieruchomoœć orzeczono odszkodowanie na rzecz ustalonych osób fizycznych w kwocie przekraczajšcej 1,5 miliona złotych. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniesionego w tej sprawie, Wojewoda Mazowiecki wydał 23 paŸdziernika 2017 roku decyzję, w której stwierdził nieważnoœć decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2014 roku przyznajšcej odszkodowanie w kwocie przekraczajšcej 1,5 miliona złotych.

Natomiast w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu prowadzonych jest 290 spraw pozakarnych – 258 postępowań administracyjnych i 32 postępowania cywilne.

ródło: Prokuratura Krajowa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL