Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Kiedy konieczna jest rozbiórka budynku czy obiektu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Niezależnie od tego, czy dom letniskowy zostanie zakwalifikowany jako „budynek" czy „obiekt budowlany", jego wzniesienie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonanie takiego domu bez pozwolenia skutkuje wszczęciem tzw. postępowania legalizacyjnego na podstawie art. 48 Prawa budowlanego. Takie wnioski wynikajš z wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 9 listopada 2017 r. (II OSK 377/16), w którym sšd ten oddalił skargę kasacyjnš od wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach z 2 paŸdziernika 2015 r. (sygn. II SA/Gl 40/15).

Bez pozwolenia

Wyrok NSA został wydany w następujšcym stanie faktycznym. Inwestorzy wybudowali na działce będšcej ich własnoœciš dom letniskowy o konstrukcji drewnianej posadowiony na betonowych bloczkach ułożonych na gruncie. Dom miał spadzisty dach pokryty blachš. Wymiary domu letniskowego to 7,4 m x 4,40 m. Dom został wybudowany w 2009 r. Inwestorzy nie uzyskali pozwolenia na budowę tego domu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) przeprowadził kontrolę na ich działce. Podczas kontroli powiedzieli oni, że wprawdzie nie uzyskali pozwolenia na budowę, jednakże zamierzajš zalegalizować ten obiekt i chcš przekwalifikować działkę na rekreacyjnš.

W sprawie domu letniskowego wybudowanego bez pozwolenia na budowę PINB wszczšł tzw. postępowanie legalizacyjne na podstawie art. 48 Prawa budowlanego. W ramach tego postępowania do PINB przedłożono pisma wydane przez urzšd gminy właœciwej ze względu na położenie działki inwestorów. Z pism tych wynikało, że według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowišzujšcego w dacie wybudowania domu letniskowego, działka inwestorów znajdowała się na terenie oznaczonym symbolem Zo – tereny zieleni niskiej i wysokiej. Ponadto, w pismach tych wskazano, że według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowišzujšcego w czasie prowadzenia postępowania legalizacyjnego działka inwestorów znajdowała się na terenie przeznaczonym pod tereny zieleni œródleœnej, dla którego istnieje zakaz lokalizacji budynków i budowli. Ponadto, PINB ustalił, że dom letniskowy nosi cechy rekreacji indywidualnej, oraz że stanowi „budynek" w rozumieniu Prawa budowlanego. Na jego wybudowanie nie uzyskano pozwolenia na budowę, a zalegalizowanie jest niemożliwe, ponieważ obowišzujšcy plan miejscowy nie pozwala na lokalizację jakiejkolwiek zabudowy na terenie działki inwestorów. Z tego względu PINB wydał decyzję nakazujšcš inwestorom rozbiórkę domu letniskowego.

Niedozwolona legalizacja

Od decyzji PINB inwestorzy złożyli odwołanie. Organ odwoławczy – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (WINB) – utrzymał jednak w mocy zaskarżonš decyzję. Zdaniem WINB bezzasadne były zarzuty inwestorów dotyczšce kwalifikacji prawnej wybudowanego domu letniskowego. Jeżeli nawet dom letniskowy nie zostałby uznany za „budynek", to wpisuje się on do szerszej kategorii – „obiektów budowlanych". Na wybudowanie „obiektu budowlanego" także potrzeba pozwolenia na budowę, które inwestorzy przecież nie uzyskali. Ponadto, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na zalegalizowanie tego obiektu, ponieważ na terenie działki inwestorów obowišzuje zakaz zabudowy. Z tego względu konieczne było wydanie decyzji nakazujšcej rozbiórkę domu letniskowego.

Od decyzji WINB inwestorzy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach. W skardze zarzucili tej decyzji m.in. błędnš kwalifikację domu letniskowego.

Jednak WSA nie zgodził się z inwestorami i oddalił ich skargę. WSA stanšł na stanowisku, że organy nadzoru budowlanego miały prawo zakwalifikować dom letniskowy jako „budynek" w rozumieniu art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego. Zdaniem WSA w œwietle stanowiska przyjętego w orzecznictwie można przyjšć, że taki dom jest trwale zwišzany z gruntem oraz posiada fundamenty. Jednak w ocenie WSA ta kwestia nie jest jednak decydujšca dla rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ ten dom letniskowy mieœci się w szerszej kategorii – „obiektów budowlanych" w rozumieniu art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego.

Przepis art. 28 Prawa budowlanego nakazuje uzyskanie pozwolenia na budowę dla wykonywania robót budowlanych przez co, stosownie do art 3 pkt 7 Prawa budowlanego, należy także rozumieć budowę. Roboty wykonane na działce inwestorów niewštpliwie stanowiły budowę obiektu budowlanego w okreœlonym miejscu. Tym samym, skoro inwestorzy wybudowali obiekt budowlany bez właœciwego pozwolenia, a zalegalizowanie tego obiektu nie było możliwe, decyzja organów o rozbiórce tego obiektu była słuszna.

Od wyroku WSA inwestorzy złożyli skargę kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. NSA oddalił jednak tę skargę. Sšd podzielił w całoœci stanowisko WSA zawarte w zaskarżonym wyroku. NSA podkreœlił, że inwestorzy w istocie nie kwestionowali faktu, że wykonali sporny budynek bez jakiegokolwiek pozwolenia. W ocenie NSA roboty budowlane przeprowadzone na działce inwestorów niewštpliwie stanowiły budowę obiektu budowlanego w okreœlonym miejscu, co odpowiada definicji z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego. Co za tym idzie, zasadne było wydanie decyzji nakazujšcej rozbiórkę tego budynku na podstawie art. 48 Prawa budowlanego.  —Tomasz Duchniak

sygnatura akt: II OSK 377/16

Zdaniem autora

Tomasz Duchniak, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

W omawianej sprawie spór między inwestorami a organami nadzoru budowlanego dotyczył kwalifikacji prawnej domu letniskowego wybudowanego przez inwestorów bez pozwolenia na budowę. Zdaniem inwestorów powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wadliwie zakwalifikował ten dom jako „budynek", co, zdaniem inwestorów, skutkowało wydaniem wadliwej decyzji nakazujšcej rozbiórkę tego domu. Rację miały jednak organy nadzoru budowlanego oraz wojewódzki sšd administracyjny i Naczelny Sšd Administracyjny, które przyjęły, że nawet, gdyby uznać, że dom letniskowy nie stanowi „budynku" (choć w istocie taka kwalifikacja prawna jest dopuszczalna), to i tak wpisuje się on w szerszš kategorię – „obiektów budowlanych". Budowa obiektu budowlanego także wymaga pozwolenia na budowę. Tym samym niezależnie od tego, jak zakwalifikować sporny dom letniskowy, przed jego wybudowaniem konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwalał na zabudowę działki, na której wybudowano wspomniany dom letniskowy, słusznie rozstrzygnšł NSA, że konieczne było wydanie decyzji nakazujšcej rozbiórkę tego domu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL