Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Zakaz sprzedaży ziemi państwowej przez 5 lat przewiduje projekt ustawy o obrocie gruntami

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej resortu rolnictwa opublikowany został projekt ustawy "O wstrzymaniu sprzedaży nieruchomoœci z Zasobu Własnoœci Rolnej Skarbu Państwa". Wprowadza on na 5 lat zakaz sprzedaży państwowej ziemi.

Jak dowiedziała się PAP projekt w poniedziałek trafi do konsultacji społecznych.

"Projektowana ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantujš zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Obowišzujšce w tej materii przepisy prawne w żaden sposób nie przeciwdziałajš spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomoœci rolnych i nie gwarantujš wykorzystania nabytych nieruchomoœci na cele rolnicze" - napisano w uzasadnieniu.

Według resortu rolnictwa, w pierwszej kolejnoœci niezbędne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomoœci albo ich częœci wchodzšcych w skład Zasobu Własnoœci Rolnej Skarbu Państwa na okres 5 lat od dnia wejœcia w życie projektowanej ustawy.

Projekt zakłada, że państwowa ziemia powinna zostać w gestii Agencji Nieruchomoœci Rolnych, a podstawowš formš jej zagospodarowania powinna być trwałe dzierżawy. Ograniczenia nie będš dotyczyły gruntów, które majš być przeznaczone na cele publiczne np. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowe, obiekty sportowe oraz działek do 1 hektara.

W państwowym zasobie znajduje się obecnie ok. 1,5 mln hektarów ziemi. W opinii autorów projektu "istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzmożonego zainteresowania nabyciem nieruchomoœci rolnych Zasobu przez osoby niebędšce rolnikami indywidualnymi. Zainteresowanie to jest obserwowane już obecnie, a przejawem tego sš liczne transakcje nabywania ziemi rolnej przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, które wykorzystujš do tego celu obywateli polskich, nazywanych potocznie +słupami+, którzy sš finansowani przez rzeczywistych nabywców i tylko tytularnie sš właœcicielami ziemi, a w rzeczywistoœci ziemia rolna pozostaje w dyspozycji m.in. podmiotów zagranicznych, które przygotowujš się do formalnego nabycia ich własnoœci po 1 maja 2016 r.". Organizacje rolnicze szacujš, że ta sytuacja może dotyczyć już setek tysięcy hektarów ziemi rolnej w Polsce.

Ministerstwo rolnictwa zwraca też uwagę, że polscy rolnicy pod względem finansowym nie mogš konkurować z potencjalnymi nabywcami z krajów zachodnich, gdyż ich dochody sš niższe, uzyskujš ponadto niższe dopłaty bezpoœrednie. Dodatkowo sytuację ekonomicznš rolników pogorszyło rosyjskie embargo.

Aby zapobiec spekulacyjnemu wykupowi ziemi konieczne jest poddanie obrotu ziemi œcisłej kontroli - uważa resort. Dlatego projekt przewiduje, że nabywcami nieruchomoœci rolnych mogš być zasadniczo tylko rolnicy indywidualni. Wyjštek stanowić będš osoby bliskie zbywcy, jednostki samorzšdu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Dodatkowo zasada ta nie będzie dotyczyć nabywania nieruchomoœci rolnych w wyniku dziedziczenia.

Projekt uœciœla definicję rolnika indywidualnego. Jest nim osoba majšca kwalifikacje rolnicze, prowadzi gospodarstwo rolne do 300 hektarów i mieszka w danej gminie co najmniej od 5 lat. Dodatkowo wprowadzono do projektu warunek osobistej pracy w gospodarstwie, który jest spełniony m.in. wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczajšcej 20 ha użytków rolnych sš nie niższe niż jedna czwarta częœć wszystkich jego dochodów.

Nabycie własnoœci nieruchomoœci rolnej musi się łšczyć z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem jego sprzedaży czy dzierżawienia. W przypadkach losowych zgodę na zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomoœci rolnej przed upływem 10 lat wydawałby sšd.

Dzierżawcy gruntów będzie przysługiwało prawo pierwokupu, takie prawo będzie miała też ANR.

Projektowana ustawa ma wejœć w życie 30 kwietnia 2016 r. tj. w przeddzień końca obowišzywania 12-letniego okresu ochrony polskiej ziemi przez wykupem jej przez obcokrajowców.

Na mocy tej ustawy, moc stracš przepisy znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 5 sierpnia 2015 r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL