Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

Nowe zasady urlopu zdrowotnego nauczyciela

AdobeStock
Aby skorzystać z urlopu zdrowotnego, nauczyciel musi się legitymować 7-letnim nieprzerwanym okresem pracy w szkole na co najmniej pół etatu. W zależnoœci od sytuacji, zwraca się w tej sprawie albo do dyrektora placówki, albo do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od 1 stycznia 2018 r. na skutek wejœcia w życie ustawy z 27 paŸdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oœwiatowych (DzU z 2017 r., poz. 2203) zmianie uległy zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli. W art. 76 ww. ustawy dokonano wielu zmian przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2017 r., poz. 1189), w tym dotyczšcych m.in. urlopu zdrowotnego.

Uwzględniany staż

Ustawodawca wskazał, że okres siedmioletniej pracy poprzedzajšcej udzielenie pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia musi być nieprzerwanym okresem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. Poprzednio nie było to sprecyzowane.

Okres siedmioletniej pracy w szkole uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjšł zatrudnienie w szkole nie póŸniej niż w cišgu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Tak jak poprzednio, urlopu zdrowotnego można udzielić jednorazowo na okres nie dłuższy niż rok.

Urlop dla poratowania zdrowia w nowej formule może być udzielony w dwóch przypadkach.

Zalecone leczenie...

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której urlop jest udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażajšcej wystšpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu istotnš rolę odgrywajš czynniki œrodowiska pracy lub sposób wykonywania pracy. Dotyczy zatem tylko schorzeń zwišzanych z pracš na stanowisku nauczyciela. Najczęœciej stwierdzane choroby zawodowe u nauczycieli dotyczš narzšdu głosu i sš spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym.

Odwrotnie niż dotychczas nauczyciel najpierw musi się zwrócić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu, a następnie dyrektor kieruje go na badanie lekarskie do uprawnionego lekarza. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia orzeka lekarz medycy pracy posiadajšcy uprawnienia do przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Wskazuje czas potrzebny na przeprowadzenie „zaleconego leczenia", czyli okres urlopu zdrowotnego. Tak jak poprzednio, od orzeczenia lekarskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Dyrektor udziela urlopu zdrowotnego w celu odbycia zaleconego leczenia zgodnie z orzeczeniem uprawnionego lekarza. Koszty zwišzane z przeprowadzeniem badań oraz wydaniem orzeczenia pokrywa szkoła.

... lub skierowanie

W drugim przypadku urlop może zostać udzielony na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskowš. Udzielenie urlopu następuje na podstawie potwierdzonego skierowania i na okres ustalony w tym skierowaniu. Potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację wydaje właœciwy miejscowo oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Okres przejœciowy

Zgodnie z art. 141 i 142 ustawy o finansowaniu zadań oœwiatowych nauczycielom, którzy uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia przed 1 stycznia 2018 r., udziela się tego urlopu na dotychczasowych zasadach. Natomiast nauczyciele, którzy przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia 1 stycznia 2018 r., zachowujš prawo do tego urlopu do końca okresu, na jaki go udzielono, chyba że wczeœniej zostanš odwołani z urlopu na podstawie art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Autorka jest starszym specjalistš Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL