Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Projekt ws. zwolnienia z niektórych opłat weteranów wojennych trafił do Sejmu

Fotolia.com
Częœciowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - zakłada rzšdowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który trafił do Sejmu.

Jak napisano w uzasadnieniu, "celem proponowanych przepisów jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległoœć RP, którzy z powodu wieku, choroby bšdŸ niepełnosprawnoœci, nie mogšc samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przebywajš bšdŸ ubiegajš się o przyjęcie do domu pomocy społecznej".

Korpus Weteranów Walk o Niepodległoœć Rzeczypospolitej liczy ponad 9 tys. osób. To honorowa wspólnota żołnierska, w skład której wchodzš osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu walki z broniš w ręku o niepodległoœć Polski.

Według założeń projektu dokumentem uprawniajšcym do ubiegania się o zwolnienie z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej będzie decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaœwiadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu Weteranów.

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego szefowa resortu, rodziny, pracy o polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że zwolnienie z opłat weteranów jest wyrazem uznania dla nich. "Dla powstańców warszawskich ma to istotne znaczenie (...) ich sytuacja jest złożona, sš to osoby bardzo schorowane, o których powinniœmy pamiętać przez cały rok a nie tylko dziœ" - mówiła.

Z kolei uzasadnieniu projektu napisano, że nowela "będzie miała zastosowanie do osób najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, które narażajšc własne życie i zdrowie walczyły zbrojnie o jej niepodległoœć i suwerennoœć. Sš to osoby, które, w odróżnieniu od pozostałych osób uprawnionych, wymienionych w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach, będšcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, brały czynny udział w wojnach, działaniach wojennych i powstaniach narodowych".

W rzšdowej propozycji powołano się na wyrok TK z 2004. Trybunał orzekł wtedy, że "specjalna opieka państwa nad weteranami walk o niepodległoœć, a zwłaszcza inwalidami wojennymi, musi odróżniać się pod względem zakresu œwiadczeń opiekuńczych, ich jakoœci i trwałoœci od tego rodzaju œwiadczeń na rzecz innych grup społecznych".

"Przywileje dla weteranów i inwalidów stanowiš konstytucyjnie dopuszczone odstępstwo od zasady równoœci ze względu na szczególnš wartoœć konstytucyjnš, którš jest udział w walce o niepodległoœć. (...) Godnoœć i honor weteranów walk o niepodległoœć wymagajš, by ustawodawca przywišzywał znaczenie do deklaracji zawartych w rozdziale I Konstytucji, a zwłaszcza do obietnic zawartych w art. 19 Konstytucji" - orzekł TK.

Projekt o pomocy dla uczestników powstania warszawskiego złożyła w Sejmie także Platforma Obywatelska. Politycy PO zaapelowali pod koniec lipca do marszałka Sejmu i wszystkich sił politycznych, aby Sejm na najbliższym posiedzeniu we wrzeœniu zajšł się tym projektem.

Zgodnie z obowišzujšcymi przepisami mieszkaniec domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w nim wysokoœci nie przekraczajšcej 70 proc. swojego dochodu.

Według projektu ustawa miałaby wejœć w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL