Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Obowišzek przekazywania szczegółowych informacji o telefonach celników

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Ministerstwo Finansów chce, by funkcjonariusze celni podali szczegółowe informacje o swoich telefonach.

Do konsultacji społecznych trafiło z pozoru nieistotne rozporzšdzenie ministra finansów. Przewiduje ono, że nawet 10 tys. funkcjonariuszy służby celnej będzie musiało od 1 marca podawać szczegółowe informacje o swoich telefonach. Nie chodzi tu o podanie numeru kontaktowego. Zgodnie z projektem będš zbierane informacje nie tylko o rodzaju urzšdzenia elektronicznego, jakim posługuje się funkcjonariusz, jego marce, modelu i indywidualnym numerze jego identyfikacji, ale także danych pozwalajšcych na namierzenie tego telefonu w sieci telekomunikacyjnej (IMEI, MEID).

Nie jest to nowy przepis, bo podobna regulacja obowišzywała już od 1 kwietnia 2015 r. Celem gromadzenia takich informacji jest przeciwdziałanie korupcji funkcjonariuszy celnych, a także czasem nieœwiadomemu ujawnianiu przez celnika jego lokalizacji, co może być wykorzystywane przez przemytników do unikania kontroli.

Praktycznie wszyscy

Dotychczas te ograniczenia dotyczyły wyłšcznie funkcjonariuszy na granicach i działajšcych w mobilnych oddziałach nastawionych na zwalczanie nadużyć prawa. Z oceny skutków regulacji dołšczonej do projektu wynika jednak, że ten nowy obowišzek obejmie 10 tys. celników, czyli prawie wszystkich funkcjonariuszy w tej służbie.

Okazuje się, że wszystko zależy od interpretacji nowej regulacji. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej w art. 203 mówi bowiem o tym, że informacje o swoich telefonach będš musieli składać wszyscy funkcjonariusze wykonujšcy czynnoœci okreœlone w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 i art. 133 ustawy o KAS.

O ile przepisy od 113 do 131 dotyczš funkcjonariuszy wykonujšcych czynnoœci operacyjnych, o tyle ostatni z tych przepisów: art. 133, może być bardzo szeroko interpretowany. Mówi on bowiem o funkcjonariuszach wykonujšcych zadania okreœlone w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, takie jak realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należnoœci budżetowych, jak również innych należnoœci, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjštkiem podatków i należnoœci budżetowych, dla których właœciwe sš inne organy, a także realizacja dochodów z należnoœci celnych oraz innych opłat zwišzanych z przywozem i wywozem towarów.

Jak się okazuje, nikt do tej pory nie zwrócił uwagi na ten przepis aż do ukazania się projektu rozporzšdzenia, z którego wynika, że obowišzek podania wszelkich informacji namierzajšcych telefon celnika będzie dotyczył aż 10 tys. osób.

Koniec okresu przejœciowego

Jak wynika z uzasadnienia, potrzeba pilnych prac nad nowym rozporzšdzeniem wynika z zakończenia rocznego okresu przejœciowego, w którym obowišzywały rozporzšdzenia wydane na podstawie dotychczas obowišzujšcych przepisów.

Dziwi jednak fakt, że Ministerstwo Finansów, jako autor ustawy o KAS, wiedziało o potrzebie wydania nowego rozporzšdzenia od ponad roku i nic z tego wczeœniej nie wynikło.

Obecne zamieszanie i poœpiech w pracy nad tymi przepisami można tłumaczyć jedynie gapiostwem, bo przecież nie złš wolš rzšdu.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.rzemek@rp.pl

Opinia

Sławomir Siwy, przewodniczšcy Zwišzku Zawodowego Celnicy.pl

Jestem zaskoczony tempem prac nad wprowadzeniem rozporzšdzenia, bo nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która jest podstawš do jego wydania, obowišzuje od marca zeszłego roku. Zastanawiam się, co się wydarzyło, że dostaliœmy tylko trzy dni na konsultacje przepisów, które majš zaczšć obowišzywać już za dwa tygodnie. A mogš spowodować znaczšce ograniczenie wolnoœci i praw konstytucyjnych tysięcy funkcjonariuszy celnych. Dla wielu osób będzie to spore zaskoczenie. Szczególnie dla tych pracowników cywilnych skarbówki, którzy z mocy prawa zostali wcieleni do Służby Celno-Skarbowej po wprowadzeniu KAS, i dla tysięcy funkcjonariuszy byłej Służby Celnej, których to ograniczenie wczeœniej nie dotyczyło. Tym bardziej że takich ograniczeń nie majš żadni inni funkcjonariusze mundurowi, np. zajmujšcy się œciganiem przestępstw gospodarczych na miliony złotych w policji czy pracownicy urzędów skarbowych wydajšcy decyzje na miliony złotych należnych podatków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL