Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

UE zaostrzy reguły produkcji i testów aut 

123RF
KE, PE i kraje członkowskie porozumiały się w czwartek ws. zaostrzenia przepisów dotyczšcych produkcji i testów samochodów. Chodzi o to, aby pojazdy były bezpieczniejsze i mniej szkodziły œrodowisku. To pokłosie afery Volkswagena, ujawnionej w 2015 r.

We wrzeœniu 2015 r. wyszła na œwiatło dzienne tzw. afera Diselgate, w którš zamieszany był niemiecki koncern Volkswagen. Proceder polegał na montowaniu w samochodach specjalnego oprogramowania, pozwalajšcego na manipulację wynikami pomiarów emisji spalin z układu wydechowego. Ten skandal odbił się głoœnym echem na całym œwiecie. 

W œlad za tym w styczniu 2016 r. KE przedstawiła propozycję zaostrzenia przepisów dotyczšcych produkcji i testów samochodów. W czwartek europejskie instytucje i kraje członkowskie porozumiały się co do tego, jak konkretnie będš one wyglšdały. 

Proponowane rozwišzania dajš Komisji Europejskiej więcej władzy w nadzorze nad procesem homologacji nowych aut i majš zapobiegać takim oszustwom, jak to, którego dopuœcił się Volkswagen. 

Obecnie to władze krajowe odpowiadajš za wydawanie certyfikatów, które poœwiadczajš, że samochód spełnia wszystkie warunki (w tym dotyczšce wymogów prawa UE) i może trafić na rynek. Propozycja KE zmierza do tego, by testy samochodów były bardziej niezależne od producentów, a także by kontrolowane były również używane auta. Komisja ma mieć większy nadzór nad całoœciš systemu. 

Propozycja przewiduje, że unijni kontrolerzy będš mogli nałożyć karę wynoszšcš 30 tys. euro od samochodu, jeœli jego producent nie będzie spełniał wymogów uprawniajšcych do uzyskania homologacji. 

Kary maja grozić też za stosowanie urzšdzeń pomagajšcych oszukiwać w testach lub za składanie nieprawdziwych deklaracji przez producentów. 

Obecny system homologacji oparty jest na wzajemnym zaufaniu; samochód, który otrzyma certyfikat w jednym z państw członkowskich, może być bez dalszych formalnoœci sprzedawany na całym unijnym rynku. Projekt nowych przepisów wprawdzie nie zrywa z tš zasadš, ale wprowadza zabezpieczenia, które pozwalajš państwom UE na œciœlejsze kontrolowanie pojazdów, poruszajšcych się po ich drogach. 

Zgodnie z propozycjš KE testowanie samochodów ma mieć charakter bardziej niezależny. Większoœć państw członkowskich wyznacza firmy, które przeprowadzajš badania techniczne i orzekajš o zgodnoœci danego typu pojazdu z wymogami homologacji UE. Problem w tym, że usługi te sš opłacane bezpoœrednio przez producentów samochodów. KE chce to zmienić, by zerwać połšczenia finansowe między przeprowadzajšcymi testy i koncernami. 

Zdaniem wiceszefa KE Jyrki Katainenena, nowe przepisy pozwolš odbudować zaufanie konsumentów do przemysłu motoryzacyjnego. Unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że Dieselgate ujawniło słaboœci systemu nadzoru regulacyjnego i rynku. 

"Wiemy, że niektórzy producenci samochodów oszukiwali, a wielu innych wykorzystywało luki. Po prawie dwóch latach negocjacji z zadowoleniem przyjmuję fakt, że kluczowe elementy naszej propozycji zostały utrzymane (...). W przyszłoœci Komisja będzie mogła przeprowadzić kontrole samochodów w całej UE i nakładać kary pieniężne w wysokoœci do 30 tys. euro na samochód, gdy prawo zostanie złamane" - zaznaczyła cytowana w komunikacie KE. 

Z zawarcia porozumienia zadowolony jest też europoseł Daniel Dalton (ECR), który był sprawozdawcš komisji rynku wewnętrznego PE ws. projektu. 

"To jest ostatni krok do naprawy zepsutego systemu. To dobra wiadomoœć dla właœcicieli samochodów, którzy mogš być pewni, że ich pojazdy działajš tak, jak powinny. Także dla producentów, którzy mogš być pewni, że konkurenci nie łamiš przepisów i dla jakoœci powietrza" - powiedział w czwartek. 

Czwartkowš umowę pozytywnie odbiera też Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC). Monique Goyens, dyrektor generalna organizacji napisała, że UE wyznaczyła cele dot. kontroli samochodów, także tych, które sš już w użyciu, bo kraje dotychczas nic w tej sprawie nie robiły. 

Porozumienie ma charakter wstępny, zostało zawarte w ramach prac grupy roboczej i wymaga jeszcze ostatecznego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i stałych przedstawicieli krajów przy UE, jednak zwykle jest to formalnoœciš. Przepisy majš obowišzywać od 1 wrzeœnia 2020 r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL