Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moje pienišdze

Co wpływa na zdolność kredytowš

Fotolia
Zdolnoœć kredytowa to główny parametr, który pozwala bankowi zdecydować o tym, czy może udzielić nam finansowania, w jakiej wysokoœci i na jak długi okres.
Na jej wynik majš wpływ: wysokoœć dochodów, ich rodzaj, miejsce zamieszkania, iloœć osób na utrzymaniu oraz wszystkie zobowišzania jakie cišżš na potencjalnym kredytobiorcy. Każdy bank stosuje własne metody oceny zdolnoœci kredytowej. Może się więc okazać się, że w jednym banku klient będzie mógł uzyskać kredyt w wysokoœci 250 tys., zaœ w innym otrzyma tylko 200 tys. zł.

Wysokoœć dochodów

Znajšc œredniomiesięcznš wysokoœć dochodów oraz miesięczne zobowišzania przyszłego kredytobiorcy, bank może obliczyć tzw. dochód netto. Jest to kwota wolnych œrodków, jaka co miesišc pozostaje do dyspozycji klienta. Na jej podstawie, bank może okreœlić na jakš kwotę zadłużyć może się klient. Tak, by poziom przyszłych rat był bezpieczny i nie przekraczał jego możliwoœci finansowych. Im więc wyższe dochody (osišgane regularnie) i niższe miesięczne obcišżenia finansowe, tym wyższa zdolnoœć kredytowa.

Rodzaj osišganych dochodów

Dla banków duże znaczenie ma Ÿródło osišganych dochodów. Czy jest to umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, własna działalnoœć gospodarcza (KPIR, ryczałt, karta podatkowa), dochody z najmu nieruchomoœci, renta i emerytura czy pozostałe dochody (m.in.: urlop macierzyński, prowizje, nadgodziny ,premie , dochody marynarzy, dochody z działalnoœci rolniczej, umowy agencyjne, kontrakty albo dochody z odsetek i dywidend).
Umowa o pracę na czas okreœlony W najlepszej sytuacji jest ten, kto może się pochwalić ponad 12 miesięcznym stażem pracy. Sš jednak banki, które akceptujš krótsze okresy: 6-cio, a nawet 3 miesięczne, lub płynne przejœcie z jednej pracy do drugiej (okres przerwy nie może być dłuższy niż 30 dni). Umowa o pracę na czas okreœlony Osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas okreœlony, choć sš dla banków klientem obarczonym dużym ryzykiem spłaty kredytu, nie sš na przegranej pozycji. Mogš liczyć na finansowanie, jeœli sš zatrudnienie u obecnego pracodawcy od min. 3 – 6 miesięcy, a umowa ważna jest jeszcze przez 6 – 24 miesięcy. Banki mogš również zażšdać promesy zatrudnienia na kolejne okresy po zakończeniu obecnie trwajšcej umowy. Umowa zlecenia i o dzieło W przypadku umów zlecenia czy umów o dzieło banki mogš zażšdać udokumentowania wystawiania rachunków za okres min. 6- 12 miesięcy. Rachunki, muszš być wystawiane regularnie. Działalnoœć gospodarcza Dla banków ważnym aspektem jest to, od jakiego czasu prowadzona jest działalnoœć. Najlepiej, gdy klient wnioskujšcy o kredyt prowadzi firmę od roku czy dwóch lat. Instytucje finansowe mogš również akceptować sytuację, w której klient pracujšc u obecnego pracodawcy przechodzi na własnš działalnoœć, wykonujšc dla niego te same obowišzki. Zachowana jest tu cišgłoœć w osišganych dochodach. Dochody z najmu Najlepiej pochwalić się umowš najmu, która opiewa na min. 12 miesięcy. Im ten okres jest dłuższy, tym lepiej. Dochód z najmu mieszkania, by był akceptowany przez bank, musi być zgłoszony do urzędu skarbowego i uwzględniany w zeznaniu podatkowym. Emerytura i renta Emerytura przyznawana jest bezterminowo. Renta, zwykle na czas okreœlony. W przypadku tej pierwszej, nie ma problemu z obliczeniem zdolnoœci kredytowej na podstawie dochodu. Ograniczenie stanowi jedynie okres na jaki może zostać przyznany kredyt. Wiek najstarszego kredytobiorcy nie może przekraczać zwykle 70 – 75 lat w dniu spłaty całoœci zobowišzania. W przypadku renty, okres ten może być tak długi, na jak długo klient przyznane ma œwiadczenie, które stanowi jego regularny dochód. Może to być więc kredyt przyznany na np. tylko 3 lata. Inne dochody Każdy z banków indywidualnie podchodzi do dochodów osišganych z pozostałych Ÿródeł, innych niż wymienione powyżej. Przy liczeniu zdolnoœci kredytowej, mogš więc uwzględnić zasiłek macierzyński, ale np. nie doliczš alimentów.

Miejsce zamieszkania

To, gdzie mieszkamy jest istotne w wyliczaniu zdolnoœci kredytowej. Od miejsca zamieszkania zależš bowiem koszty utrzymania. W większych aglomeracjach, jak Warszawa, sš one dużo wyższe niż w mniejszych miejscowoœciach. Oznacza to, że klienci z dużych miast, mogš przy tych samych dochodach otrzymać propozycję niższego kredytu.

Iloœć osób na utrzymaniu

Nie bez znaczenia jest, to czy klient jest singlem, czy posiada rodzinę i ile w sumie ma dzieci. Liczy się również, to czy klient płaci alimenty. Miesięczne utrzymanie każdego z członków rodziny pomniejsza dochody, a tym samym zmniejsza zdolnoœć kredytowš.

Zobowišzania

Szczególnš uwagę należy zwrócić na zobowišzania krótkoterminowe. Raty każdego z posiadanych przez nas kredytów, karty kredytowe i limity debetowe zliczane sš jako suma naszych miesięcznych obcišżeń. Sposobem na poprawę zdolnoœci kredytowej jest szybka spłata najlżejszych kredytów.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL